Correction History

mm/dd/yy Song Before Correction
03/21/02 Linh Hồn/Bộ Lễ Tác giả: Mây Sơn Tác giả: Mỹ Sơn
03/26/02 Phục Sinh/Alleluia 8 trang 10 trang
03/30/02 Ca Nguyện/ Hãy Chiếu Soi Am, bè trầm nốt trầm đầu là "SI"  Gm, bè trầm nốt đầu lên 1/2 step.
03/31/02 Ðức Mẹ/Mẹ Ðồng Công Tựa đề: Mẹ Hiệp Công Tựa đề: Mẹ Ðồng Công (sau khi hỏi ý kiến tác giả).
7/15/02 Hồng Ân Chúa Bao La tác giả "Nam Hải" tác giả "Thiện Cẩm"

 

Slottica