Ns Xuân Thu

Nhac-sĩ Vincente Xuân Thu
Sinh ngày 25 tháng 9 năm 1939 tại Thái Bình
Ðệm đàn cho Ca đoàn Hồn Nước của cố nhạc sư Hải Linh
từ 1970 đến 1975

Slottica