Cố NS Phaolô Trần Anh Linh 
              (15/3/1932 - 14/4/2006)

Slottica