Lm Trần Sỹ Tín

Trong dịp chia sẻ về cuộc đời truyền giáo của cha cho người Thượng
tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Garland, TX (Nov 29, 2005)