Lm nhạc-sĩ Mi-Trầm

anh Ðỗ Vy Hạ đến thăm cha Mi-Trầm
nhân chuyến về thăm Việt Nam vào tháng 6 năm 2002

Slottica