Lm nhạc-sư Kim-Long

Cha Kim Long dậy Thánh Nhạc tại Houston, 12. 2000

Nhạc sĩ Kim-Long và 2 CT Lê-Hùng, Hoàng Hùng
Austin-TX, 9/2000

Slottica