Lm nhạc sĩ Dao-Kim

cha Dao-Kim đứng giữa, bên phải cha Dao-Kim 
là cha Kim-Long. Hình chụp tại Houston trong ngày
mãn khóa Thánh Nhạc 12/2000

 

Slottica