Nhạc Sĩ & Ca Trưởng Công Giáo

[Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5]

Click on pictures to view more...

cố nhạc sư Phanxicô Assisi Hải-Linh


cố nhạc sư Giuse 
Ngô Duy Linh


linh mục nhạc sư
Kim-Long


nhạc sĩ 
Phạm Ðức Hưyến


linh mục nhạc sĩ
Paul Văn-Chi


linh mục nhạc sĩ
Dao-Kim


linh mục nhạc sĩ
Nguyễn-Duy


nhạc sĩ
Phanxicô


nhạc-sĩ
Hải Triều


nhạc-sĩ
Thế Thông


sơ CT Chín
(nhóm Hương Kinh)


sơ Ca-trưởng Mến
(nhóm Hương Kinh)


sơ Ca-trưởng Hồng-Trang


nhạc sĩ
Ðinh Thiện Bản


nhạc-sĩ
Vũ Ðình Ân

 

Slottica