Nhạc Sĩ & Ca Trưởng Công Giáo

[Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4][Page 5]

Click on pictures to view more...


Ðức cha nhạc-sĩ
Phaolo Nguyễn V Hoà


cố nhạc sĩ
Gioakim Hoàng-Kim


linh mục nhạc sĩ
Mi-Trầm


nhạc sĩ 
Xuân-Thu


thầy phó tế nhạc-sĩ
Vũ Thành An


cố nhạc-sĩ
Viết-Chung 


linh mục nhạc-sĩ
Ánh-Ðăng


nhạc-sĩ
Ðỗ Vy Hạ


sơ nhạc-sĩ
Thu-Hương


Lm nhạc sĩ
Nguyễn Hùng Cường


Lm nhạc sĩ
Ðỗ Bá Công


nhạc-sĩ
Trần Ðại Phước
Lm nhạc sĩ
Xuân-Thảo
Lm nhac sĩ
Duy-Thiên
Lm nhạc sĩ
Ân-Ðức
Slottica