Lịch 2013
(Phụng Vụ năm C, Ngày Thường Năm 1) 

Ngày/Tháng

Thứ

Lễ

 Tháng 12, 2012

 

 

02/12/2012

Chúa Nhật

1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm C)
(Chú ư: Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia)

08/11/2012

Thứ Sáu

Lễ Vọng - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

08/12/2012

Thứ Bảy

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Buộc ở USA

09/12/2012

Chúa Nhật

2 MV

16/12/2012

Chúa Nhật

3 MV

23/12/2012

Chúa Nhật

4 MV

24/12/2012

Thứ Hai

Vọng Giáng Sinh

25/12/2012

Thứ Ba

Lễ Giáng Sinh

30/12/2012

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia

 Tháng 1, 2013

 

 

01/01/2013

Thứ Ba

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng, New Year
(Ngày Cầu Cho Ḥa B́nh Thế Giới)

03/01

Thứ Năm

Lễ Kính Thánh Danh Chúa Giêsu

06/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

13/01

Chúa Nhật

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, Lễ Kính

20/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (QN)

25/01

Thứ Sáu

Lễ Th. Phaolô TĐ Trở Lại, Lễ Kính

27/01

Chúa Nhật

3 QN

 Tháng 2, 2013

 

 

02/02

Thứ Bảy

Lễ Đức Mẹ Dâng Con (Lễ Nến), Lễ Kính

03/02

Chúa Nhật

4 QN

10/02

Chúa Nhật

5 QN

10/02

Chúa Nhật

Tết Nguyên Đán, cầu B́nh An

13/02

Thứ Tư

Lễ Tro
Chú ư: Các Chúa Nhật của Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (các Lễ Kính và Lễ Trọng vẫn có Kinh Vinh Danh: Kính Tông Ṭa Phêrô, Lễ Th Giuse, Truyền Tin)

(14/02

Thứ Năm

Ngày Valentine ở Mỹ)

17/02

Chúa Nhật

1 Mùa Chay (MC)

22/02

Thứ Sáu

Lễ Kính Toà Thánh Phêrô (có Kinh Vinh Danh)

24/03

Chúa Nhật

2 Mùa Chay (MC)

 Tháng 3, 2013

 

  Tháng Kính Thánh Cả Giuse

03/03

Chúa Nhật

3 MC  

10/03

Chúa Nhật

4 MC  (Đổi giờ lên 1 tiếng)

17/03

Chúa Nhật

5 MC 

19/03

Thứ Ba

Lễ Thánh Giuse, Lễ Trọng (có Kinh Vinh Danh)

24/03

Chúa Nhật

Lễ Lá

28/03

Thứ Năm

Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

29/03

Thứ Sáu

Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn

30/03

Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh

31/03

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh

 Tháng 4, 2013

 

 

07/04

Chúa Nhật

2 Phục Sinh (PS) - Kính Chúa T́nh Thương

08/04

Thứ Hai

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ, Lễ Trọng (có Kinh Vinh Danh)

14/04

Chúa Nhật

3 PS

21/04

Chúa Nhật

4 PS (Cầu Cho Ơn Gọi)

25/04

Thứ Tư

Lễ Kính Th. Marcô, Thánh Sử

28/04

Chúa Nhật

5 PS

30/04

Thứ Ba

Cầu cho quê hương Việt Nam

 Tháng 5, 2013

 

  Tháng Hoa Đức Mẹ

01/05

Thứ Tư

Lễ Thánh Giuse Thợ (Ngày Quốc Tế Lao Động)

03/05

Thứ Sáu

Lễ Kính Th Philipphê và Giacôbê II, Tông Đồ

05/05

Chúa Nhật

6 PS

09/05

Thứ Năm

Lễ Chúa Lên Trời (Có nơi chuyển đến CN )

12/05

Chúa Nhật

7 PS (Lễ Chúa Lên Trời)(Mother’s Day)

19/06

Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

26/05

Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi

(27/05

Thứ Hai

Memorial Day ở Mỹ)

31/05

Thứ Sáu

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ Kính

 Tháng 6, 2013

 

 

02/06

Chúa Nhật

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

07/06

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tâm Chúa, Lễ Trọng

09/02

Chúa Nhật

10 QN

16/06

Chúa Nhật

11 QN (Father’s Day)

23/06

Chúa Nhật

12 QN

24/06

Thứ Hai

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng

29/06

Thứ Bảy

Lễ Hai Thánh TĐ Phêrô & Phaolô, Lễ Trọng

30/06

Chúa Nhật

13 QN

 Tháng 7, 2013

 

 

03/07

Thứ Tư

Lễ Thánh Tôma TĐ. Lễ Kính

04/07

Thứ Năm

Independence Day (Lễ Độc Lập USA)

07/07

Chúa Nhật

14 QN

14/07

Chúa Nhật

15 QN

21/07

Chúa Nhật

16 QN

25/07

Thứ Năm

Lễ THánh Giacôbê I, TĐ, Lễ Kính

28/07

Chúa Nhật

17 QN

 Tháng 8, 2013

 

 

04/08

Chúa Nhật

18 QN

06/08

Thứ Ba

Lễ Chúa Biến H́nh, Lễ Kính

08 - 11/08

Thurs - Sun

Ngày Thánh Mẫu 29th (Đồng Công, Mis.)

10/08

Thứ Bảy

Lễ Kính Thánh Lorenso, tử đạo, Lễ Kính

11/08

Chúa Nhật

19 QN

15/08

Thứ Năm

Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Buộc

18/08

Chúa Nhật

20 QN

24/08

Thứ Bảy

Kính Thánh Bartôlômêô, T. Đồ, Lễ Kính

25/08

Chúa Nhật

21 QN

 Tháng 9, 2013

 

 

01/09

Chúa Nhật

22 QN

(02/09

Thứ Hai

Ngày Labor Day ở USA)

(08/09

Chúa Nhật

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Lễ Kính)

08/09

Chúa Nhật

23 QN

14/09

Thứ Bảy

Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính

15/09

Chúa Nhật

24 QN

(19/09

Thứ Năm

Tết Trung Thu)

21/09

Thứ Bảy

Kính Thánh Matthêô, Tông Đồ Thánh Sử

22/09

Chúa Nhật

25 QN

(29/09

Chúa Nhật

Kính 3 Tổng Lănh T.T Micae, Gabie và Raphae.)

29/09

Chúa Nhật

26 QN

 Tháng 10, 2013

 

  Tháng Mân Côi Đức Mẹ

06/10

Chúa Nhật

27 QN

13/10

Chúa Nhật

28 QN

18/10

Thứ Sáu

Kính Thánh Luca, Thánh Sử

20/10

Chúa Nhật

29 QN - Khánh Nhật Truyền Giáo

27/10

Chúa Nhật

30 QN

(31/10

Thứ Năm

Ngày Halloween ở USA)

 Tháng 11, 2013

 

  Tháng Các Linh Hồn

01/11

Thứ Sáu

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Buộc

02/11

Thứ Bảy

Lễ Các Đẳng Linh Hồn

04/11

Chúa Nhật

31 QN - Đổi giờ, vặn lại 1 tiếng

09/11

Thứ Bảy

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th.  Latêranô, Lễ Kính

10/11

Chúa Nhật

32 QN

17/11

Chúa Nhật

33 QN

(24/11

Chúa Nhật

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)

24/11

Chúa Nhật

Chúa Kitô Vua

30/11

Thứ Bảy

Lễ Kính Thánh Anrê, Tông Đồ

(28/11

Thứ Năm

Thanksgiving Day ở Mỹ)

 Tháng 12, 2013

 

 

01/12

Chúa Nhật

1 MV (bắt đầu Phụng Vụ năm A)

08/12

Chúa Nhật

2 MV

09/12

Thứ Hai

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Buộc ở USA

12/12

Thứ Năm

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, (Lễ Kính ở Mỹ)

15/12

Chúa Nhật

3 MV

22/12

Chúa Nhật

4 MV 

24/12

Thứ Bai

Lễ Vọng Giáng Sinh

25/12

Thứ Tư

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

26/12

Thứ Nămt

Lễ Thánh Stephanô tử đạo, lễ Kính

27/12

Thứ Sáu

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, lễ Kính

28/12

Thứ Bảy

Lễ Các Thánh Anh Hài, lễ Kính

29/12

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, lễ Kính

  Chú ư: Tại Hoa Kỳ

 1. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3) và Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & PhaoLô (29/6) không buộc.
 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1), Lễ Mẹ Lên Trời (15/8) và Lễ Các Thánh (1/11) nếu vào ngày thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ không buộc.
 3. Mother’s Day: The Second Sunday in May
 4. Father’s Day: The Third Sunday in June
 5. Daylight Saving Time: 2am on the Second Sunday in March and the First Sunday of November.
 6. Ngày Thánh Mẫu Missouri: thường vào tuần đầu của tháng Tám

Những Ngày Cầu Nguyện và Kính Đặc Biệt:

 1. Ngày cầu cho Hoà B́nh Thế Giới: Ngày 1/1, Lễ Mẹ Thiên Chúa
 2. Tuần bát nhật cầu cho Hiệp Nhất: Từ ngày 18 tháng 1 đến lễ Thánh Phaolô TĐ trở lại (25/1)
 3. Kính Ḷng Thương Xót Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh
 4. Ngày Cầu cho Ơn Thiên Triệu: Chúa Nhật IV Phục Sinh
 5. Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo: Chúa Nhật áp chót của Tháng Mười

 

 

Slottica