MISSALE ROMANUM

C SOAN THAO THEO SAC LENH
CUA CONG ONG CHUNG VA-TI-CA-NO II,
C C PHAO-LO VI CONG BO
VA C GIO-AN PHAO-LO II CONG NHAN

 

 

 

QUY CHE TONG QUAT

Trch t an ban mau lan ba,
do Thanh bo ve Phung T Thanh
va Ky Luat B Tch chu trach nhiem in an

 

ROMA - 2000


QUY CHE TONG QUAT SACH LE RO-MA

c Giao Hoang Gio-an Phao-Lo II a phe chuan chap nhan an ban Sach Le Ro-ma mi ngay 11 thang Gieng nam 2000. Thanh Bo ve Phung T Thanh va Ky Luat B Tch ban hanh ngay 20 thang T, tuyen bo ay la ban mau, va coi soc viec in an. Tuy nhien, e cho ban van Quy Che Tong Quat, nam trong Sach Le Ro-ma o, c nhan biet rong rai va c cac Hoi ong Giam Muc cho dch ra tieng ban x, sau o xin Toa Thanh cong nhan, nhng trang sau ay, trch t an ban mau th ba, c cho xuat ban rieng ra, theo ung luat.

 

Lm. Phanxico Xavie Nguyen Ch Can

phien dch e tham khao

 

 

Ghi chu quan trong:

Trong Quy Che Tong Quat co phan biet ro gia sacerdos va presbyter ma ban dch Quy Che Tong Quat trong Sach Le Ro-ma xuat ban nam 1992 eu dch la linh muc. V sacerdos c hanh Thanh Le co the la Giam Muc hay Linh Muc, nen thiet ngh dch nh tren khong chnh xac, va e ngh dch sacerdos la v t te.MUC LUC

LI M AU  0 9

Chng tch ve mot c tin khong thay oi  0 9

Cong nhan truyen thong lien tuc   11

Thch ng vi nhng ieu kien mi   13

Chng I

..... TAM QUAN TRONG VA S CAO QUY 
CUA VIEC C HANH THANH LE
  17

Chng II

..... C CAU THANH LE, 
CAC YEU TO VA CAC PHAN CUA THANH LE
  21

I....... C CAU TONG QUAT CUA THANH LE   21

II...... NHNG YEU TO KHAC NHAU CUA THANH LE   21

oc va dien giai Li Chua   21

Cac li nguyen va cac phan khac danh cho v t te   22

Nhng cong thc khac dung trong Thanh Le   23

Cach oc cac ban van khac nhau   24

Tam quan trong cua bai hat   24

C ch va ieu bo   25

Thinh lang   27

III..... TNG PHAN CUA THANH LE   27

A..................................................................... Nghi thc au le   27

Ca nhap le   28

Chao ban th va cong oan   28

Nghi thc sam hoi   29

Lay Chua, xin thng xot   29

Kinh Vinh Danh   30

Li nguyen nhap le   30

B................................................................. Phung vu Li Chua   31

Thinh lang   31

Cac bai oc Thanh Kinh   32

Thanh vnh ap ca   33

Tung ho trc khi oc Tin Mng   33

Bai dien giang   34

Li tuyen xng c tin   35

Li nguyen cho moi ngi   36

C.............................................................. Phung vu Thanh The   37

Chuan b le pham   37

Li nguyen tien le   38

Kinh Ta n   39

Nghi thc hiep le    41

Kinh Lay Cha   41

Nghi thc chuc bnh an   41

Be banh   42

Hiep le   42

D................................................................... Nghi thc ket thuc   44

Chng III

. NHNG NHIEM VU VA THA TAC VU  TRONG THANH LE   45

I....... NHNG NHIEM VU VA THA TAC VU 
CUA NHNG NGI CO CHC THANH
  45

II...... PHAN S CUA DAN CHUA   46

III..... NHNG THA TAC VU RIENG BIET   47

Tha tac vu giup le va oc sach   47

Nhng nhiem vu khac   48

IV.... PHAN PHOI PHAN VU VA CHUAN B C HANH   50

Chng IV

............................... NHNG HNH THC C HANH THANH LE   51

I....... THANH LE CO GIAO DAN THAM D   52

Nhng g can phai sa soan   52

A....................................................... Thanh le khong co pho te   53

Nghi thc au le   53

Phung vu Li Chua   55

Phung vu Thanh The   57

Nghi thc ket thuc   63

B....................................................... Thanh le co Thay Pho Te   64

Nghi thc au le   64

Phung vu Li Chua   65

Phung vu Thanh The   66

Nghi thc ket thuc   67

C.......................................... Nhng phan viec cua thay giup le   68

Nghi thc au le   68

Phung vu Thanh The    68

D....................................... Nhng phan viec cua thay oc sach   69

Nghi thc au le   69

Phung vu Li Chua   70

II...... THANH LE ONG TE   70

Nghi thc au le   73

Phung vu Li Chua   73

Phung vu Thanh The   74

Cach thc oc Li Nguyen Thanh the   74

Kinh Nguyen Thanh The I, hay Le Qui Ro-ma   75

Kinh Nguyen Thanh The II   76

Kinh Nguyen Thanh The III   76

Kinh Nguyen Thanh the IV   77

Nghi thc hiep le   78

Nghi thc ket thuc   81

III..... THANH LE CH CO MOT NGI GIUP   81

Nghi thc au le   82

Phung vu Li Chua   82

Phung vu Thanh The   83

Nghi thc ket thuc   84

IV.... VAI QUI LUAT CHUNG CHO MOI HNH THC THANH LE   84

Viec ton knh ban th va sach Tin Mng   84

Bai goi va cui   84

Viec xong hng   85

Viec trang chen   87

Viec hiep le di hai hnh   87

Chng V

..... CACH XEP AT VA TRANG TR THANH NG 
E C HANH THANH LE
  91

I....... NHNG NGUYEN TAC TONG QUAT   91

II...... VIEC SAP XEP CUNG THANH  E C HANH THANH LE   93

Ban th 93

Giang ai   96

Ghe cua v chu te va cac ghe khac   97

III..... VIEC SAP XEP CHO TRONG THANH NG   97

Cho cua cac tn hu   97

Cho cua ca oan va nhac cu   98

Cho lu gi Mnh Thanh Chua   98

Cac anh tng thanh   99

Chng VI

............... NHNG G CAN PHAI CO E C HANH THANH LE   101

I....... BANH VA RU LE   101

II...... CAC VAT DUNG PHUNG VU NOI CHUNG   102

III..... CAC BNH THANH   102

IV.... PHAM PHUC THANH   103

V...... NHNG VAT DUNG KHAC  DUNG TRONG THANH NG   106

Chng VII

....... VIEC LA CHON THANH LE  VA CAC PHAN THANH LE   107

I....... VIEC LA CHON THANH LE   107

II...... VIEC LA CHON CAC PHAN THANH LE   109

Cac bai oc   109

Cac li nguyen   111

Kinh Nguyen Thanh The   112

Cac bai hat   113

Chng VIII

..... CAC THANH LE VA CAC LI NGUYEN TUY NHU CAU
VA CAC THANH LE CAU CHO NGI QUA I
  115

I. CAC THANH LE VA LI NGUYEN TUY NHU CAU   115

II...... CAC THANH LE CAU CHO NGI QUA I   117

Chng IX

..... CAC THCH NGHI THUOC QUYEN GIAM MUC 
VA HOI ONG GIAM MUC
  119

CHU THCH   125


LI M AU

1. Khi Chua Ki-to sap c hanh ba tiec Vt Qua vi cac mon e, trong o, Ngi thiet lap hy le Mnh va Mau Ngi, th Ngi truyen phai sa soan mot phong rong ln, vi ay u tien nghi (Lc 22,12). Menh lenh nay Hoi Thanh van ngh la cung co lien he en mnh, khi an nh nhng g e chuan b tam hon, ni chon, nghi thc, ban van lien quan en viec c hanh Thanh Le. Nhng quy tac ngay nay c ban hanh the theo y muon cua Cong ong Va-ti-ca-no II, cung nh Sach Le mi ma t nay Hoi Thanh, theo nghi thc Ro-ma, se dung khi c hanh Thanh Le, tat ca nhng ieu o lai mot lan na noi len s lo lang, niem tin va long men khong thay oi cua Hoi Thanh oi vi mau nhiem Thanh The cao sieu; ong thi, cung chng to truyen thong lien tuc va hoa hp cua Hoi Thanh, mac du co them mot t ieu mi me.

Chng tch ve mot c tin khong thay oi

2. Ban chat hy te cua Thanh Le a c Cong ong Tri-en-ti-no long trong xac quyet [1] , phu hp vi truyen thong cua toan the Hoi Thanh, nay lai c tuyen xng trong Cong ong Va-ti-ca-no II, vi nhng li rat co y ngha sau ay ve Thanh Le: Trong ba tiec ly, ang Cu Chuoc chung ta a thiet lap hy le ta n, bang Mnh va Mau Ngi, e hy le thap gia con ton tai mai qua cac thi ai cho en khi Ngi lai en, va e trao cho Hoi Thanh, hien the yeu quy cua Ngi, nghi thc tng niem cai chet va s song lai cua Ngi. [2]

ieu Cong ong day tren ay van khong ngng c dien ta trong cac cong thc cua Thanh Le. That vay, sach Nghi Thc cua c Le-o co noi ro: Moi lan c hanh viec tng niem hy le nay la cong trnh cu chuoc chung ta c thc hien [3] , giao ly o c khai trien cach thch hp va ky cang trong cac kinh Ta n, v trong cac kinh nay, khi c hanh nghi thc tng niem, v t te nhan danh toan dan hng ve Thien Chua, cam ta va dang len Ngai hy le song ong va thanh thien, tc la le pham cua Hoi Thanh va la le vat, c hien te, e lam nguoi long Thien Chua nh Ngai muon [4] ; v t te cung cau xin e Mnh va Mau Chua Ki-to tr nen hy le ep long Chua Cha va em lai n cu o cho toan the gii. [5]

Nh the la trong Sach Le mi, qui luat cau nguyen cua Hoi Thanh phu hp vi qui luat bat bien cua c tin. Qui luat nay day chung ta rang: hy le thap gia va viec tai dien hy le o cach b tch trong Thanh Le, ma Chua Ki-to a thiet lap trong ba tiec ly va truyen cho cac Tong o phai lam e tng nh en Ngi, ca hai ch la mot, ngoai tr cach thc hien dang co khac. Va, do o cung mot trat, Thanh Le la hy le ngi khen, cam ta, en toi va xin n.

3. Mau nhiem la lung ve s hien dien thc s cua Chua di hnh banh va hnh ru, a c xac nhan trong Cong ong Va-ti-ca-no II [6] , va trong cac van kien khac cua Huan Quyen [7] , vi cung mot y ngha va t tng nh a c Cong ong Tri-en-ti-no at thanh tn ieu [8] . Trong khi c hanh Thanh Le, mau nhiem ay c cong bo, khong nhng bang li truyen phep lam cho Chua Ki-to hien dien do viec bien oi ban the, ma con bang tam tnh va thai o het sc cung knh, ton th phai co trong phung vu Thanh The. Cung v le ay, ngay th Nam Tuan Thanh, trong le Chua lap phep Thanh The va ngay le trong knh Mnh va Mau Thanh Chua, giao dan c mi goi phai ac biet knh th b tch huyen dieu nay.

4. Con ve ban chat chc t te tha tac thuoc rieng linh muc, khi nhan danh Chua Ki-to ma hien dang hy le va chu toa cong ong dan thanh, ban chat ay noi bat trong chnh nghi thc c hanh, do v tr ac biet va do phan vu cua v t te. Nhng ac iem cua phan vu nay c cong bo va giai thch ro rang sau rong trong li tien tung Thanh Le lam phep dau, ngay th Nam Tuan Thanh, ngay ky niem thanh lap chc t te. That vay, trong li tien tung noi tren, co e cap ro rang en viec trao ban chc t te do viec at tay, va quyen chc nay c dien ta vi tng ngha vu rieng biet; quyen chc o tiep tuc quyen chc cua Chua Ki-to, V Thng Te cua Giao c mi.

5. Nhng cung vi ban chat chc t te tha tac, cung c a ra anh sang mot thc tai quan trong khac, o la chc t te vng gia cua giao dan: qua tha tac vu cua cac v t te, hy le thieng lieng cua giao dan c hoan tat nh hp nhat vi hy le cua Chua Ki-to, ang Trung Gian duy nhat. [9] That vay, viec c hanh Thanh Le la viec cua toan the Hoi Thanh, trong o moi ngi ch lam va lam tron cong viec thuoc ve mnh, tuy theo cap bac cua mnh trong dan Thien Chua. Bi the, phai chu trong hn en may kha canh cua viec c hanh Thanh Le, ma trong nhng the ky trc, ngi ta t lu tam en. V dan nay la dan Thien Chua, c chuoc ve bang gia mau c Ki-to, c Chua quy tu, c Li Ngi nuoi dng; la dan c keu goi e dang len Thien Chua li cau nguyen cua toan the gia nh nhan loai, la dan hien dang hy le cua c Ki-to, e trong Ngi ma ta n ve mau nhiem cu o; va sau het, la dan lien ket vi nhau nen mot, nh thong phan Mnh va Mau c Ki-to. Dan nay, mac dau t nguon goc a la thanh, nhng nh s thong phan mot cach co y thc, linh ong va hu hieu vao mau nhiem Thanh The, se khong ngng tien trien tren con ng thanh thien. [10]

Cong nhan truyen thong lien tuc

6. Khi ban bo nhng ch th nham duyet lai nghi thc Thanh Le, Cong ong Va-ti-ca-no II, ngoai nhng ch th khac, cung truyen phai phuc hoi mot t nghi thc, theo Quy tac co knh cua cac thanh Giao Phu, [11] ngha la a dung chnh nhng li cua thanh Pi-o V ghi trong Tong Hien Quo primum, e cong bo Sach Le cua Cong ong Tri-en-ti-no nam 1570. Chnh v nhng li o trung hp, ma ta co the nhan thay ly do tai sao hai cuon Sach Le Ro-ma, mac dau cach nhau bon the ky, van bao gom mot truyen thong nh nhau. Neu can nhac cac yeu to noi tai cua truyen thong nay, chung ta cung thay cuon th hai bo tuc cho cuon th nhat mot cach kheo leo va tot ep.

7. a han, vao thi buoi kho khan, khi c tin cong giao ve ban chat hy le cua Thanh Le, ve chc t te tha tac, ve s hien dien thc s va lien tuc cua c Ki-to di hnh banh va hnh ru gap nguy hiem, th moi ban tam au tien cua thanh Pi-o V la lo bao ton truyen thong con mi, ang b tan cong mot cach ba bai, bang cach thay oi rat t trong nghi thc thanh. That vay, cuon Sach Le nam 1570 ch hi khac cuon Sach Le in au tien, vao nam 1474, va cuon nay lai trung thanh lap lai cuon Sach Le thi c In-no-sen-xi-o III. Ngoai ra, cac co ban th vien Va-ti-ca-no, mac dau a cung cap mot so d ban tot hn, nhng cung khong giup cho viec nghien cu cac tac gia co xa va co uy tn, i xa hn cac ban van chu giai phung vu thi trung co.

8. Trai lai, Quy tac co knh cua cac thanh giao phu khi xa a c dung lam can ban cho cac nha tu chnh co trach nhiem soan ra Sach Le thanh Pi-o V, th quy tac ay ngay nay c them phong phu, nh rat nhieu cong trnh nghien cu cua cac hoc gia. V sau khi Sach Nghi Thc cua thanh Gre-go-ri-o c xuat ban lan au nam 1571, th cac Sach Nghi Thc Ro-ma co va Am-ro-si-o co cung c xuat ban nhieu lan, co ghi chu cac d ban. Cac sach phung vu co Tay-ban-nha va Ga-li-cang cung c xuat ban va a ra anh sang rat nhieu kinh nguyen co gia tr thieng lieng khong nho, ma ti bay gi ngi ta cha biet.

Cung vay, ngay nay, cang tm ra c nhieu tai lieu phung vu, th cang biet ro hn truyen thong cua cac the ky au a co, trc khi nghi thc ong phng va Tay phng thanh hnh.

Va lai, s tien bo trong viec nghien cu cac thanh Giao Phu a soi sang khoa than hoc ve mau nhiem Thanh The, nh giao ly cua cac Giao Phu kiet xuat cua Ki-to giao thi xa nh thanh I-re-ne, thanh Am-ro-xi-o, thanh Sy-ri-lo Gie-ru-sa-lem, thanh Gio-an Kim Khau.

9. Bi vay, Quy tac co knh cua cac thanh giao phu khong nhng oi hoi phai bao ton nhng g cha ong ke can chung ta a truyen lai, ma con phai tm hieu va can nhac ky lng hn tat ca qua kh cua Hoi Thanh va tat ca cac hnh thc, ma c tin duy nhat cua Hoi Thanh a c tuyen xng trong cac nen van hoa nhan ban va tran the rat khac nhau, nh trong cac mien Se-mt, Hy-lap, La-tinh. Cai nhn bao quat nay giup chung ta nhan thay rang Chua Thanh Than a ban cho dan Thien Chua s trung tn la lung, trong viec bao ton kho tang c tin bat bien, mac dau co nhieu kinh nguyen va nghi le rat khac nhau.

Thch ng vi nhng ieu kien mi

10. Nh the, Sach Le mi, khi noi len quy luat cau nguyen cua Hoi Thanh Ro-ma va bao ve kho tang c tin do cac Cong ong gan ay truyen lai, th Sach Le mi cung anh dau mot giai oan quan trong trong truyen thong phung vu.

Qua the, khi cac ngh phu Cong ong Va-ti-ca-no II nhac lai nhng xac quyet tn ly cua Cong ong Tri-en-ti-no, cac ngai a len tieng trong mot thi ai khac xa vi trc; nen trong van e muc vu, cac ngai co the a ra nhng e ngh va nhng li khuyen ma trc o bon the ky, ngi ta khong the tien oan c.

11. Cong ong Tri-en-ti-no a nhan thay ch li huan giao ln lao trong viec c hanh Thanh Le, nhng cha rut ra c t o tat ca cac hieu qua thc tien. That vay, co nhieu ngi a xin Cong ong cho phep dung tieng ban x khi c hanh Thanh Le. Nhng trc li thnh cau nay, Cong ong a xet ti hoan canh ang lu tam luc o, ma ngh rang: nhiem vu cua Cong ong la nhan manh mot lan na en giao ly truyen thong cua Hoi Thanh: hy le Thanh The, trc het, la hanh ong cua chnh Chua Ki-to, cho nen hieu nang rieng cua Thanh Le khong b anh hng do cung cach tham d cua tn hu. Bi o, Cong ong a dung nhng li va manh me va an o nh sau: Mac dau Thanh Le co ham cha mot nen giao huan phong phu cho giao dan, nhng cac ngh phu nhan thay la c hanh Thanh Le khap ni bang tieng ban x, th khong co li. [12] Va Cong ong a len an ke nao chu trng rang: Phai len an nghi le Hoi Thanh Ro-ma day oc nho tieng phan Le Quy va li truyen phep; hoac, phai c hanh Thanh Le bang tieng ban x ma thoi. [13] Dau vay, mot ang Cong ong cam dung tieng ban x trong Thanh Le, mot ang lai truyen cho cac muc t phai dung li giao huan thch hp e thay the: e oan chien c Ki-to khoi phai oi khat. Cong ong truyen cho cac muc t va het moi ngi co trach nhiem coi soc cac linh hon phai hoac t mnh, hoac nh ngi khac, nang trnh bay khi c hanh Thanh Le mot vai ieu trong nhng ieu oc trong Thanh Le, va trong so cac mau nhiem, phai dien giang mot vai ieu ve mau nhiem hy le rat thanh nay, nhat la trong cac Chua Nhat va le trong. [14]

12. Cong ong Va-ti-ca-no II, a c trieu tap e lam cho Hoi Thanh thch nghi vi cac nhu cau cua nhiem vu tong o trong thi ai nay. Cong ong nay, cung nh Cong ong Tri-en-ti-no, a nghien cu sau xa tnh chat giao huan va muc vu cua phung vu thanh. [15] V khong mot ngi cong giao nao phu nhan tnh cach hp phap va hu hieu cua nghi le thanh c c hanh bang tieng La-tinh, nen Cong ong cung co the cong nhan rang: Nhieu khi viec dung tieng ban x co the rat hu ch cho dan chung, va a cho phep dung tieng ban x. [16] Quyet nh tren ay a c nong nhiet on nhan khap ni, do o ket qua la: di quyen lanh ao cua cac giam muc va cua chnh Tong Toa, moi c hanh phung vu co giao dan tham d eu c phep c hanh bang tieng ban x, e mau nhiem c hanh c am hieu ay u hn.

13. Tuy nhien, v viec dung tieng ban x trong phung vu thanh ch la mot phng tien du rat quan trong e trnh bay ro rang hn giao huan ve mau nhiem cha ng trong viec c hanh, nen Cong ong Va-ti-ca-no II con nhan nhu phai thc thi mot so ch th cua Cong ong Tri-en-ti-no, a khong c tuan gi khap ni, nh phai dien giang trong cac ngay Chua Nhat va le trong, [17] va c phep xen  t li nhac bao vao gia cac nghi le thanh. [18]

Cong ong Va-ti-ca-no II a khuyen giao dan tham d Thanh Le cach hoan hao hn bang cach rc Mnh Thanh Chua, c truyen phep trong cung mot Thanh Le sau khi v t te rc le roi. [19] Lam nh vay Cong ong ac biet thuc ay thc hien mot c nguyen khac cua cac ngh phu Cong ong Tri-en-ti-no la, e tham d mau nhiem Thanh The cach ay u hn, th trong moi Thanh Le, cac tn hu tham d phai thong hiep, khong nhng bang tam tnh thieng lieng, ma con bang viec lanh b tch Thanh The na. [20]

14. Cung vi mot tinh than va nhiet tam muc vu o, Cong ong Va-ti-ca-no II a co mot ly do mi, e co the can nhac quyet nh cua Cong ong Tri-en-ti-no ve viec rc le di hai hnh. That vay, ngay nay, khong con ai nghi ng nhng nguyen tac giao ly ve hieu lc rat ay u cua viec rc le di mot hnh banh, nen Cong ong a oi khi cho phep c rc le di hai hnh, ngha la nh mot hnh thc bieu lo dau b tch ro rang hn, giao dan co c hoi ac biet e hieu sau hn mau nhiem ho tham d. [21]

15. Nh vay, trong khi van trung thanh vi chc vu cua mnh la thay day chan ly, Hoi Thanh gn gi nhng ieu cu tc la kho tang truyen thong, cung nh chu toan bon phan xem xet va khon ngoan s dung nhng ieu mi.

Qua the, mot phan Sach Le mi ro rang hng cac kinh nguyen cua Hoi Thanh ve nhng nhu cau cua thi ai chung ta; thuoc loai nay ac biet la cac le co nghi thc rieng va cac le tuy nhu cau, trong o, truyen thong va nhng yeu to mi c ket hp vi nhau mot cach hai hoa. Bi o, co nhieu kieu noi van con gi nguyen ven, rut ra t truyen thong rat xa xa cua Hoi Thanh, ma Sach Le Ro-ma, qua nhieu lan xuat ban a cho ta thay. Nhieu kieu noi khac a c thch nghi vi cac oi hoi va hoan canh cua thi nay. Ngc lai, co nhng kieu noi khac, nh cac li nguyen cau cho Hoi Thanh, cho giao dan, cho viec thanh hoa lao ong, cho cong ong cac dan toc, cho mot so nhu cau rieng cua thi ai chung ta, th hoan toan c sang tac theo t tng, va nhieu khi theo chnh nhng kieu noi trong cac van kien gan ay cua Cong ong.

Cung v y thc tnh trang mi cua the gii hom nay, nen khi s dung nhng ban van co truyen, xem ra ta khong lam ton thng g en kho tang kha knh, neu co thay oi mot vai cau, e li van thch hp hn vi ngon ng than hoc ngay nay, va cung thc s phu hp vi hien tnh ky luat cua Hoi Thanh. Do o a thay oi mot so cau lien quan en viec anh gia va s dung cua cai tran gian, va mot so cau trnh bay hnh thc sam hoi be ngoai, thuoc nhng thi ai khac cua Hoi Thanh.

Bang cach o nhng quy tac phung vu cua Cong ong Tri-en-ti-no a c bo tuc va kien toan trong nhieu iem nh nhng quy tac cua Cong ong Va-ti-ca-no II. Cong ong nay a a ti ch nhng co gang nham em giao dan ti gan phung vu hn. Nhng co gang ay a dien ra qua bon the ky nay, ac biet trong thi ai gan ay, nhat la nh viec nghien cu phung vu do thanh Pi-o X va cac ang ke v co vo.


Chng I

TAM QUAN TRONG VA S CAO QUY
CUA VIEC C HANH THANH LE

16. Viec c hanh Thanh Le, vi tnh cach la hanh ong cua c Ki-to va cua dan Thien Chua, c to chc theo pham trat, la trung tam toan bo i song ki-to giao, oi vi Hoi Thanh toan cau, cung nh Hoi Thanh a phng va oi vi tng tn hu. [22] That vay, trong viec c hanh nay, hanh ong Thien Chua thanh hoa the gian trong c Ki-to, va viec phung t ma nhan loai dang len Chua Cha, e th lay Ngai nh c Ki-to, Con Thien Chua trong Chua Thanh Than, at ti iem cao nhat. [23] Hn na, trong Thanh Le, cac mau nhiem n cu chuoc c knh nh qua chu ky mot nam, khien mau nhiem nay c hien tai hoa mot cach nao o. [24] Con cac hanh ong thanh khac va tat ca cac cong viec cua i song ki-to hu eu gan lien vi Thanh Le, phat xuat t Thanh Le va hng ve Thanh Le. [25]

17. Bi the phai het sc lo cho viec c hanh Thanh Le, tc la c hanh ba toi cua Chua, c to chc the nao, e cac tha tac vien va cac tn hu, khi tham d tuy theo a v mnh, c lanh nhan cac hieu qua doi dao hn. [26] e c nhng hieu qua nay, Chua Ki-to a thiet lap hy le ta n, la hy le Mnh va Mau Ngi, va a uy thac cho Hoi Thanh, v hien the yeu quy, hy le nay lam nghi thc tng niem cuoc kho nan va phuc sinh cua Ngi. [27]

18. ieu nay co the at c, neu ta e y en ban chat va hoan canh cua moi cong oan, ma xep at toan bo viec c hanh the nao, e giup cac tn hu tham d vi ca xac hon, mot cach y thc, tch cc, ay u, va vi long tin, cay, men nong nan. o la viec tham d ma Hoi Thanh mong muon, va ban chat viec c hanh oi hoi, lai cung la quyen li va ngha vu cua giao dan, phat xuat t b tch Thanh Tay. [28]

19. S hien dien va tham d tch cc cua cac tn hu bieu lo ro hn tnh chat cong oan Hoi Thanh cua viec te le, [29] mac dau nhng ieu o oi khi khong thc hien c, nhng viec c hanh Thanh Le van luon luon co hieu qua va mang tnh chat cao qu, v la viec cua Chua Ki-to va cua Hoi Thanh, trong viec o, v t te chu toan phan vu u tien cua mnh va luon luon hanh ong v s cu roi cua dan.

V vay, khuyen cac t te c hanh Thanh Le moi ngay, khi co the. [30]

20. Viec c hanh Thanh Le, cung nh toan bo phung vu, c thc hien qua cac dau ch kha giac, nh o c tin c nuoi dng, cung co va dien ta. [31] V the, phai het sc lo lieu, la chon va sap xep cac hnh thc va cac yeu to Hoi Thanh a e ra, e tuy theo hoan canh nhan s va ni chon, cac hnh thc va yeu to o giup ac lc hn cho viec tham d c tch cc va ay u, ong thi ap ng cach thch hp hn li ch thieng lieng cua tn hu.

21. V vay, Quy Che nay nham muc ch va vach ra nhng net ai cng e to chc viec c hanh Thanh Le cho thch ang, va trnh bay nhng luat le e sap xep tng hnh thc c hanh. [32]

22. Viec c hanh le Ta n co mot tam quan trong rat ln trong Hoi Thanh a phng.

That vay, vi t cach la ngi phan phat chnh cac mau nhiem cua Thien Chua trong Hoi Thanh a phng c trao pho cho mnh, Giam Muc giao phan la nha ieu hanh, co vo va bao ve toan bo i song phung vu. [33] Trong cac c hanh c thc hien di s chu toa cua ngai, nhat la trong c hanh Thanh Le c ngai am trach vi s tham d cua linh muc oan, cac pho te va giao dan, th mau nhiem Hoi Thanh c bieu lo. Chnh v the, tnh long trong cua cac Thanh Le thuoc loai nay phai la mau mc cho toan giao phan.

Giam Muc phai lu tam lo cho cac linh muc, pho te va giao dan luon luon hieu biet sau sac hn y ngha ch thc cua cac nghi thc va cac ban van phung vu, va hng dan e viec c hanh Thanh Le c sinh ong va co hieu qua. Ngai cung phai canh giac e cac c hanh c them phan cao quy nh ve my quan cua cac ni thanh, am nhac va nghe thuat.

23. e cho viec c hanh ap ng ay u cac luat le va tinh than cua Phung Vu thanh, va e cho hieu qua cua no c gia tang, th trong Quy Che Tong Quat nay va trong Le Qui, co a ra vai thch ng va thch nghi.

24. Cac thch nghi nay, ma phan ln nam trong viec la chon vai nghi thc hay ban van, chang han cac bai ca, bai oc,kinh nguyen, nhac nh va ieu bo, nham ap ng hn cac nhu cau, hoan canh va kha nang cua cac tham d vien, c trao pho cho v t te chu s. Tuy nhien, v t te nen nh mnh la ngi phuc vu Phung vu Thanh, va khong c t y them bt hay thay oi g trong c hanh Thanh Le. [34]

25. Trong cac thch nghi c phep lam trong Sach Le, th chieu theo Hien Che ve Phung Vu Thanh, co cai thuoc quyen Giam Muc giao phan, co cai thuoc Hoi ong Giam Muc [35] (xem sau nn. 387, 388-393).

26. Neu phai a ra nhng thay oi va thch nghi sau rong hn, hau ap ng cac truyen thong va nao trang cac dan toc, theo tinh than so 40 Hien Che ve Phung Vu thanh, th nen gi nhng g c trnh bay trong Huan Th Phung vu Ro-ma va hoi nhap van hoa [36] va cac so 395-399 cua Quy Che Tong Quat nay.


Chng II

C CAU THANH LE,
CAC YEU TO VA CAC PHAN CUA THANH LE

 

I.    C CAU TONG QUAT CUA THANH LE

27. Trong Thanh Le, tc la ba toi cua Chua, dan Thien Chua c trieu tap thanh mot khoi, co v t te chu toa va ai dien Chua Ki-to, e c hanh nghi thc tng niem Ngi, tc la hy le Ta n. [37] V the, Hoi Thanh tap hp tai mot ni, la thc hien cach tuyet vi li ha cua Chua Ki-to: au co hai, ba ngi hoi hop nhan danh Thay, th co Thay gia ho (Mt 10,20). C hanh Thanh Le la lam cho hy le thap gia ton tai mai. [38] Trong viec c hanh nay, Chua Ki-to thc s hien dien trong chnh cong oan hoi hop nhan danh Ngi, trong tha tac vien, trong Li Ngi va chnh ban the Ngi thc s hien dien lien tuc di hnh banh va hnh ru. [39]

28. Co the noi Thanh Le gom hai phan: phung vu Li Chua va phung vu Thanh The; ca hai phan lien ket chat che vi nhau en noi lam nen mot hanh vi phung t duy nhat. [40] Qua that trong Thanh Le co don san ban tiec Li Chua va Mnh Thanh Chua, e cac tn hu c giao huan va bo dng. [41] Lai co nhng nghi thc m au va ket thuc viec c hanh.

 

II.  NHNG YEU TO KHAC NHAU CUA THANH LE

oc va dien giai Li Chua

29. Qua li Thanh Kinh oc trong Hoi Thanh, chnh Thien Chua noi vi dan Ngai va c Ki-to, hien dien trong li cua mnh, loan bao Tin Mng.

Bi o, moi ngi phai knh can lang nghe cac bai oc Li Chua, mot yeu to rat quan trong trong phung vu. Mac dau Li Chua trong cac bai oc Thanh Kinh hng ve moi ngi, thuoc moi thi ai, va ho co the hieu c, nhng Li Chua se them hieu lc, nh viec trnh bay song ong, tc la nh bai dien giang, la thanh phan cua hanh ong phung vu. [42]

Cac li nguyen va cac phan khac danh cho v t te

30. Trong cac phan danh cho v t te, th tren het la kinh Ta n, iem cao nhat cua toan the viec c hanh. Ke en la cac li nguyen, tc la li nguyen nhap le, li nguyen tien le va li nguyen hiep le, v t te, ai dien Chua Ki-to, chu toa cong oan, nhan danh toan the dan thanh va moi ngi hien dien, ma dang cac kinh nguyen nay len Thien Chua. [43] V the, goi cac kinh nay la li nguyen cua v chu toa th that ung.

31. V t te, trong chc vu chu toa cong oan c trieu tap: noi t li nhan nhu nh a tru lieu trong chnh nghi thc. Cho nao luat ch o qui nh, chu te c phep thch nghi cac li nhan nhu ay e ap ng vi trnh o cua ngi tham d. Tuy vay, v t te phai chu tam luon luon phuc vu y hng cua li nhan nhu, c e ngh trong sach phung vu va ch nen noi van tat. Cung danh cho v t te chu toa viec loan truyen Li Chua va ban phep lanh cuoi le. Ngoai ra, v t te cung c phep noi van tat may li trc khi c hanh e hng dan giao dan vao Thanh Le ngay hom o, sau li chao au le va trc nghi thc thong hoi, trc cac bai oc e hng dan vao phung vu Li Chua, trc li tien tung e hng dan vao kinh Ta n, nhng khong bao gi vao gia kinh nay, va trc khi giai tan giao dan e ket thuc toan bo viec c hanh.

32. Tnh chat cac phan danh cho v chu toa buoc v t te phai oc ro rang, ln tieng, va buoc moi ngi phai cham chu lang nghe. [44] V the, khi v t te oc cac phan o, khong ai c oc hay hat kinh nao khac, cung khong c anh an hay chi nhac cu nao khac.

33. V t te, vi t cach la chu toa, oc cac kinh nguyen nhan danh Hoi Thanh va cong oan tap hop. Tuy nhien, oi khi ngai cau nguyen nhan danh chnh mnh, e chu toan tha tac vu vi mot tam hon cham chu va ao c hn. V t te oc tham cac kinh nay, vao nhng luc trc khi oc Tin Mng, khi chuan b le pham, cung nh trc va sau khi ngai rc le.

Nhng cong thc khac dung trong Thanh Le

34. T ban chat, viec c hanh Thanh Le co tnh cach cong oan, [45] cho nen nhng li oi thoai gia v chu te va cong oan tn hu, cung nh cac li tung ho, eu co gia tr ln, [46] v o khong phai ch la nhng dau be ngoai cua mot viec c hanh chung, ma con giup va tao nen s hiep thong gia v t te va giao dan.

35. Cac cau tung ho va cac cau tn hu ap lai li chao va li cau nguyen cua v t te, tao nen mot mc o tham d tch cc. Mc o tham d nay phai c cong oan tn hu thc hien trong moi hnh thc Thanh Le, e hanh ong cua toan the cong oan c bieu lo ro rang va c khuyen khch. [47]

36. Cac phan khac cung rat hu ch e bieu lo va khuyen khch viec tham d tch cc cua tn hu, o la nhng phan cua toan the cong oan, ac biet la nghi thc sam hoi, li tuyen xng c tin, li nguyen cho moi ngi va kinh Lay Cha.

 

37. Sau het, trong cac cong thc khac:

a.                                                                                                                                         Co nhng cong thc tao nen mot nghi thc hay mot hanh vi biet lap, nh kinh Vinh Danh, thanh vnh ap ca, A-le-lu-ia va li tung ho Tin Mng, bai ca Thanh Thanh Thanh, li tung ho sau truyen phep, bai hat sau hiep le.

b.                                                                                                                                         Co nhng cong thc khac kem theo mot nghi thc, nh ca nhap le, ca tien le, ca be banh (lay Chien Thien Chua) va ca hiep le.

Cach oc cac ban van khac nhau

38. Khi v t te, ngi giup le hay moi ngi phai oc cac ban van cach ro rang va ln tieng, th phai lieu sao cho giong noi phu hp vi tng loai ban van, tuy nh o la bai oc, li nguyen, li nhan nhu, li tung ho hay bai hat, ong thi cung phai phu hp vi hnh thc c hanh va tnh cach long trong cua buoi le. Ngoai ra, con phai e y en tnh chat cua cac ngon ng khac nhau va cach cam ngh cua moi dan toc.

Vay trong cac nghi tiet va cac quy tac sau ay, cac t noi hay oc phai hieu ca ve hat lan oc, mien la gi cac nguyen tac neu tren.

Tam quan trong cua bai hat

39. Thanh Tong o khuyen ki-to hu, luc hoi hop trong i Chua en, hay cung nhau hat nhng bai thanh vnh, thanh thi va thanh ca do Thanh Than linh hng (x. Cl 3,16). Qua vay, hat la dau ch niem vui trong tam hon (x. Cv 2,46). Bi o, thanh Au-gut-ti-no noi ung: Ngi nao yeu th hat. [48] Va ngay t ngan xa, cau: Ai hat hay la cau nguyen gap oi a tr thanh ngan ng.

40. Vay viec s dung ca hat trong c hanh Thanh Le phai la ieu quan trong, sau khi a lu y en cach cam ngh cua moi dan toc va kha nang cua moi cong oan. Du khong luon luon can phai hat tat ca cac ban van t chung a c tru lieu e hat, chang han trong cac Thanh Le ngay thng, nhng trong cac c hanh vao Chua Nhat va le trong th lo sao ng thieu tieng hat cua cac tha tac vien va dan chung.

Nhng khi chon la nhng phan e hat thc s th hay danh u tien cho nhng phan quan trong hn, nhat la nhng phan do v t te hay pho te hay ngi giup le hat, giao dan tha, hoac nhng phan ma ca v t te lan giao dan cung hat. [49]

41. Chiem v tr hang au la hat gre-go-ri-o, nh la ac iem cua phung vu Ro-ma. Moi loai thanh nhac khac, nhat la a giong, cung c phep s dung neu chung ap ng vi tinh than cua hanh vi phung vu va tr giup s tham d cua moi tn hu. [50]    V giao dan thuoc nhieu quoc tch moi ngay mot nang hoi hop vi nhau hn, nen c g ho co the cung nhau hat bang tieng La-tinh, t la mot vai kinh trong phan Thng Le, nhat la kinh Tin Knh va kinh Lay Cha, vi nhng cung ieu de hat. [51]

C ch va ieu bo

42. C ch va ieu bo than the cua v t te, pho te, cac tha tac vien, cung nh cua giao dan nham lam cho toan bo cuoc c hanh toat ra ve ep, s thanh cao va n s, lam cho y ngha that s va ay u cua cac phan khac nhau c nhan thc va lam cho s tham d cua moi ngi c khuyen khch. [52] Do o, phai chu y en nhng g c qui nh bi luat phung vu va thc hanh truyen thong cua Nghi Le Ro-ma, va nhng g mang lai li ch thieng lieng chung cho Dan Chua hn la y thch rieng hay tuy tien.

ieu bo chung cua than the ma moi ngi tham d phai gi la dau ch tnh tap the va hiep nhat cua cac phan t cong oan ki-to tap hop c hanh Phung Vu thanh: no bieu lo va khch le tam hon cung nh tnh cam cua cac ngi tham d. [53]

43. Tn hu ng: t au ca nhap le, hoac khi v t te tien ti ban th, cho en het li nguyen nhap le; khi hat A-le-lu-ia trc Tin Mng; khi cong bo Tin Mng; khi oc kinh Tin Knh va li nguyen cho moi ngi; t li mi Anh em hay cau nguyen trc li nguyen tien le cho en het le, tr nhng g se noi sau.

Con ngoi: khi oc cac bai oc va thanh vnh ap ca trc Tin Mng, khi nghe dien giang va khi sa soan le pham cho phan dang le; va tuy nghi khi gi thinh lang thanh sau hiep le.

Se quy, khi truyen phep Mnh Thanh, Mau Thanh, tr khi v ly do sc khoe, v ni chat hep, hoac v qua ong ngi d le, hay v nhng ly do chnh ang khac, khong the quy c. Nhng ngi khong qu khi truyen phep th phai cui mnh sau khi v t te qu goi sau truyen phep.

Tuy nhien, Hoi ong Giam Muc c quyen thch nghi cac c ch va ieu bo ghi trong phan Thng Le cua Sach Le Ro-ma, sao cho phu hp vi cach cam ngh cua moi dan toc. [54] Nhng cung phai lieu sao cho phu hp vi y ngha va tnh chat cua tng phan Thanh Le. au giao dan co thoi quen quy suot sau cau tung ho Thanh Thanh Thanh cho en het Kinh Nguyen Thanh The, th o la ieu ang khen nen duy tr.

e co s ong nhat ve c ch va ieu bo trong cung mot c hanh, cac tn hu phai tuan theo li hng dan cua pho te hay tha tac vien giao dan, hay v t te theo nh cac sach phung vu qui nh.

44. Trong cac c ch cung phai ke en cac hanh ong va i rc, nh viec v t te cung vi pho te va cac tha tac vien tien ti ban th, viec pho te cam sach Tin Mng i en giang ai trc khi cong bo Tin Mng, viec giao dan tien dang le pham va tien len hiep le. Nen lieu sao cho cac hanh ong va i rc o dien ra cach ep e, kem theo nhng bai hat xng hp nh quy luat a an nh cho tng viec.

Thinh lang

45. S thinh lang thanh, ke nh thanh phan cua viec c hanh Thanh Le, cung phai c tuan gi ung luc. [55] Ban chat cua s thinh lang tuy thuoc vao luc phai gi trong Thanh Le. That vay, trong nghi thc sam hoi va sau li mi cau nguyen, moi ngi hoi tam lai; sau bai oc va bai dien giang, moi ngi suy gam van tat ve nhng g a nghe; con sau khi hiep le th ca ngi va cau xin Chua trong long.

Trc khi c hanh, rat nen gi thinh lang trong thanh ng, trong phong thanh va nhng ni ke can e moi ngi don mnh cach sot sang tham d cac le nghi thanh.

 

III. TNG PHAN CUA THANH LE

A.  Nghi thc au le

46. Cac nghi thc trc phung vu Li Chua, tc la ca nhap le, li chao, nghi thc sam hoi, kinh Lay Chua, xin thng xot, kinh Vinh Danh va li nguyen nhap le eu co tnh cach m au, dan nhap va chuan b.

Muc ch cac nghi thc nay la giup cho cac tn hu a tap hop c hiep thong vi nhau va chuan b tam hon e nghe Li Chua cho nghiem chnh va e c hanh Thanh Le cho xng ang.

Trong vai c hanh, c noi ket vi Thanh Le theo qui tac cua cac sach phung vu, nhng nghi thc au le c bo hay c thc hien mot cach ac biet.

Ca nhap le

47. Khi dan chung a tap hop, va ang khi v t te va cac ngi giup le tien vao, th bat au hat ca nhap le. Bai ca nay co muc ch m au viec c hanh Thanh Le, giup giao dan them hiep nhat, hng tam hon ho vao mau nhiem mua phung vu hay ngay le va i kem vi cuoc rc cua v t te va cac ngi giup le.

48. Ca nhap le c hat nh sau: hoac luan phien gia ca oan va dan chung, hoac luan phien gia mot ca vien va dan chung, hoac tat ca do dan chung hat, hay do mot mnh ca oan hat ma thoi. Co the dung iep ca cung vi thanh vnh, ghi trong sach Graduale Romanum hay trong sach Graduale simplex; hoac dung bai hat nao khac phu hp vi c hanh phung vu, vi tnh chat cua ngay le, hay mua phung vu. Ban van bai hat nay phai c Hoi ong Giam Muc chuan nhan. [56]

Neu khong hat ca nhap le, th giao dan, hoac mot vai ngi giao dan hoac mot oc vien, oc bai ca nhap le ghi trong Sach Le. Neu khong co ai oc, th chnh v t te oc, va ngai co the thch nghi no theo cach li khuyen nhu khi au (x. n. 31).

Chao ban th va cong oan

49. Khi ti cung thanh, v t te, pho te va cac ngi giup le cui sau chao ban th.

Sau o, e to long ton knh, v t te va thay pho te hon ban th; roi v t te tuy nghi xong hng thanh gia va ban th.

50. Sau ca nhap le, v t te, ng tai ghe, cung toan the cong oan lam dau thanh gia. Tiep o, dung li chao ma noi cho cong oan biet la co Chua hien dien. Li chao cua v t te va cau ap cua giao dan noi len mau nhiem cua Hoi Thanh a c quy tu lai.

Sau khi chao giao dan xong, v t te hay pho te, hay mot tha tac vien khac co the noi t li dan nhap tn hu vao Thanh Le hom ay.

Nghi thc sam hoi

51. Tiep theo, v t te mi moi ngi sam hoi. Sau mot chut thinh lang, tat ca cong oan oc cong thc thu toi chung va v t te oc li xa giai e ket thuc. Li xa giai nay khong co hieu qua cua b tch thong hoi.

Vao ngay Chua Nhat, nhat la trong Mua Phuc Sinh, thay v nghi thc thong hoi thng le, thnh thoang nen lam phep va ray nc thanh e nh lai phep ra. [57]

Lay Chua, xin thng xot

52. Sau nghi thc sam hoi, la luon luon en kinh Lay Chua, xin thng xot, tr khi a dung kinh nay trong nghi thc sam hoi. V la bai hat giao dan dung e tung ho Chua va keu cau long thng xot cua Ngi, bai nay thng c moi ngi hat, ngha la dan chung, ca oan hay xng ca vien, eu gop phan vao o.

Thng moi li tung ho c hat hai lan, nhng v ac tnh cua cac ngon ng khac nhau, v nghe thuat am nhac, hay v hoan canh, cung co the hat nhieu lan. Khi kinh Lay Chua, xin thng xot c dung nh la phan cua nghi thc thong hoi, th trc no co nhng cau tung ho rieng.

Kinh Vinh Danh

53. Kinh Vinh Danh la mot thanh thi rat co knh, ma Hoi Thanh, c oan tu trong Chua Thanh Than, dung e ton vinh Chua Cha va cau khan Chien Con. Khong c thay oi ban van cua kinh nay bang mot ban van khac. V t te hay, tuy nghi, mot ca vien hay ca oan xng len, roi moi ngi cung hat chung, hay luan phien gia giao dan va ca oan, hay ch ca oan. Neu khong hat th phai oc, hoac moi ngi oc chung, hoac chia hai be oi ap.

Kinh nay c hat hay oc trong cac Chua Nhat ngoai Mua Vong va Mua Chay, trong cac le trong va le knh, va trong cac dp le kha long trong.

Li nguyen nhap le

54. Tiep en, v t te mi giao dan cau nguyen; va moi ngi cung v t te thinh lang trong giay lat, e y thc mnh ang trc thanh nhan Chua va co the gi len trong tam hon cac c nguyen cua mnh. Roi v t te oc li nguyen, thng c goi la li tong nguyen dien ta ac tnh cua buoi le. Theo truyen thong co knh cua Hoi Thanh, li nguyen thng hng ve Chua Cha, nh Chua Ki-to trong Chua Thanh Than [58] va cau ket mang net Ba Ngoi, ngha la cau ket dai:

-                                                                                                                                                                                                                                Neu li nguyen hng ve Chua Cha, th oc Nh c Gie-su Ki-to, Con Cha va la Chua chung con, Ngi hang song va hien tr cung Cha, hiep nhat vi Chua Thanh Than en muon thu muon i;

-                                                                                                                                                                    Neu li nguyen hng ve Chua Cha, nhng cau cuoi co nhac en Chua Con, th oc: Ngi hang song hang tr cung Cha, hiep nhat vi Chua Thanh Than en muon thu muon i;

-                                                                                                                                                                    Neu hng ve Chua Con, th oc: Ngi hang song hang tr cung Chua Cha, hiep nhat vi Chua Thanh Than en muon thu muon i.

Giao dan chung long hp y vi li nguyen, tung ho A-men, e lam cho li nguyen o thanh cua mnh.

Trong Thanh Le luon luon ch oc mot li nguyen nhap le.

B.   Phung vu Li Chua

55. Cac bai oc lay t Thanh Kinh, cung vi cac bai hat xen gia, tao nen phan chnh cua phung vu Li Chua; con bai dien giang, kinh Tin Knh va li nguyen cho moi ngi, cung goi la li nguyen tn hu, khai trien va ket thuc phan nay. Qua cac bai oc, c bai dien giang giai thch, Thien Chua noi vi dan Ngai, [59] Ngai mac khai mau nhiem cu chuoc va n cu o, ong thi cung cap lng thc thieng lieng; chnh c Ki-to dung li cua mnh ma hien dien gia cac tn hu. [60] Nh thinh lang va cac bai hat, dan chung lam cho Li Chua thanh cua mnh; nh li tuyen xng c tin, ho gan bo vi Li Chua; va khi c Li Chua nuoi dng, nh li nguyen cho moi ngi, ho cau xin cho cac nhu cau cua Hoi Thanh va cho ca the gii c cu o.

Thinh lang

56. Phai c hanh Phung vu Li Chua the nao tao thuan li cho viec suy gam, v the tuyet oi tranh moi hnh thc voi va, ngan tr viec hoi tam. Nen co nhng giay phut thinh lang ngan, tuy theo cong oan tu hop, e nh s tr giup cua Chua Thanh Than, Li Chua c tiep nhan trong tam hon va li ap tra qua kinh nguyen c chuan b. Nhng luc nen gi thinh lang la sau bai oc th nhat va th hai, cung nh sau bai giang.

Cac bai oc Thanh Kinh

57. Qua cac bai oc, ban tiec Li Chua c don ra cho cac tn hu va cac kho tang Thanh Kinh c m ra cho ho. [61] Cac bai oc Thanh Kinh c sap xep e lam sang to tnh thong nhat cua hai Giao c va lch s cu o. Do o, khong c phep thay the cac bai oc va thanh vnh ap ca cha ng Li Chua bang cac ban van ngoai Thanh Kinh. [62]

58. Trong c hanh Thanh Le co giao dan, cac bai oc luon luon c cong bo tai giang ai.

59. Theo truyen thong, viec oc cac bai oc khong phai la nhiem vu cua v chu toa, ma la cua ngi giup. oc vien oc cac bai oc. Thay pho te, hay neu khong co pho te, th mot v t te khac oc Tin Mng. Nhng neu khong co thay pho te hay t te khac, th v t te chu toa oc Tin Mng. Con neu khong co oc vien xng ang nao, th v t te chu toa oc cac bai oc.

Sau moi bai, ngi oc xng cau tung ho, va giao dan tap hop ap lai e ton vinh Li Chua c tiep nhan bang c tin va long tri an.

60. Bai Tin Mng la cao iem cua phung vu Li Chua. Chnh phung vu day ta phai het long ton knh bai oc Tin Mng, v phung vu ac biet e cao bai Tin Mng hn cac bai oc khac, phan th ve pha tha tac vien c c ra oc va don mnh oc nh phep lanh hay li cau nguyen, phan th, ve pha giao dan, ho tung ho e nhn nhan va tuyen xng c Ki-to ang hien dien va noi vi ho, va ho ng e nghe Tin Mng, phan th do nhng dau to long trong knh oi vi sach Tin Mng.

Thanh vnh ap ca

61. Sau bai oc th nhat la thanh vnh ap ca; bai ca nay la thanh phan tron ven cua phung vu Li Chua, va co tam quan trong ln ve phung vu va muc vu, v giup ch cho viec suy gam Li Chua.

Thanh vnh ap ca lien quan trc tiep en moi bai oc va thng lay sach Bai oc.

Thanh vnh ap ca nen c hat, t la phan ap cua giao dan. Do o, ngi hat thanh vnh hat tai giang ai, hay tai mot ni thuan tien, ang khi toan the cong oan ngoi nghe va thng thng lai con tham d bang nhng cau ap, tr khi thanh vnh c hat lien tuc, khong co cau ap. Tuy nhien, e dan chung co the hat thanh vnh ap ca cach de dang hn, mot so ban van ap ca va thanh vnh a c la chon cho tng mua trong nam, hoac cho tng loai thanh nhan, e moi khi hat thanh vnh, co the dung cac ban van nay thay cho ban van hp vi bai oc lien he. Neu khong hat thanh vnh, th oc theo cach thch hp giup suy gam Li Chua.

Thay v thanh vnh ghi trong sach Bai oc, con co the hat ca tien cap lay sach Graduale Romanum, hay thanh vnh ap ca, hoac tung ho A-le-lu-ia lay sach Graduale simplex, nh thay co ghi trong cac sach o.

Tung ho trc khi oc Tin Mng

62. Sau bai oc i lien trc bai Tin Mng th hat A-le-lu-ia, hay bai hat khac, theo luat ch o, nh mua phung vu oi hoi. Li tung ho nay c thc hien t the ng, v cong oan tn hu chao on Chua se noi vi mnh trong Tin Mng va bieu lo c tin bang bai ca. Moi ngi ng cung hat, c ca oan hoac mot ca vien khi xng, hoac lap lai cau ca oan hay mot ca vien a hat.

a.                                                                                                                                                                 A-le-lu-ia c hat trong cac mua ngoai Mua Chay. Cau th lay sach Bai oc, hay sach Graduale.

b.                                                                                                                             Trong Mua Chay, th thay v A-le-lu-ia, hat cau trc Tin Mng ghi trong sach Bai oc. Cung co the hat mot thanh vnh khac cung goi la ca lien tuc (tractus), nh co trong sach hat Graduale.

63. Khi ch co mot bai oc trc Tin Mng th:

a.                                                                                                                             Trong mua phai hat A-le-lu-ia, co the hat hoac bai thanh vnh co ch A-le-lu-ia, hoac thanh vnh va A-le-lu-ia vi cau tung ho.

b.                                                                                                                             Trong mua khong phai oc A-le-lu-ia, co the hat thanh vnh vi cau trc Tin Mng, hoac ch thanh vnh thoi;

c.                                                                                                                              A-le-lu-ia hay cau trc Tin Mng, neu khong hat th co the bo.

64. Ca tiep lien, ngoai le Phuc Sinh va le Hien Xuong th c tuy y, va c hat sau A-le-lu-ia.

Bai dien giang

65. Bai dien giang la thanh phan cua phung vu va rat c khuyen khch, [63] v can thiet e nuoi dng i song ki-to hu. Bai nay phai dien giai hoac mot kha canh nao cua cac bai oc Thanh Kinh, hoac mot ban van khac thuoc phan Thng Le hay phan Rieng cua Thanh Le ngay o, ong thi lu y en mau nhiem c knh nh, hay nhu cau rieng biet cua thnh gia. [64]

66. Ngi dien giang thong thng la chnh v chu te hay mot trong cac v ong te c v chu te nh, hay oi khi, tuy nghi, la pho te, nhng khong bao gi la giao dan. [65] Trong nhng trng hp ac biet va co ly do chnh ang, mot Giam Muc hay mot linh muc hien dien trong buoi c hanh ma khong ong te co the am trach viec giang.

Phai dien giang va khong c bo, tr khi co ly do quan trong, vao cac ngay Chua Nhat va le buoc trong moi Thanh Le c hanh co ong giao dan tham d; con cac ngay khac cung nen dien giang, nhat la cac ngay trong tuan Mua Vong, Mua Chay va Mua Phuc Sinh, va trong cac le khac cung nh cac dp co kha ong giao dan tap hop nha th. [66]

Sau bai giang, nen gi t phut thinh lang.

Li tuyen xng c tin

67. Kinh Tin Knh, cung goi la li tuyen xng c tin, nham lam cho giao dan tap hop ap lai Li Chua, c loan bao trong cac bai oc va giai thch trong bai dien giang, ong thi khi oc qui luat c tin theo cong thc chap thuan dung trong phung vu, ho nh lai va tuyen xng nhng mau nhiem chnh cua c tin trc khi bat au c hanh Thanh The.

68. Kinh Tin Knh phai do v t te hat hay oc chung vi giao dan vao cac ngay Chua Nhat va le trong; cung co the oc trong nhng le ac biet kha trong the.

Neu hat, th v t te hay, tuy nghi, mot ca vien, hay ca oan xng, roi moi ngi cung hat tiep hay dan chung va ca oan hat luan phien.

Neu khong hat, th moi ngi cung oc hay chia lam hai oi ap nhau.

Li nguyen cho moi ngi

69. Trong li nguyen cho moi ngi, cung goi la li nguyen tn hu, chnh dan Chua, sau khi tiep nhan trong c tin, ap lai Li Chua va thc thi chc t te do phep ra cua mnh ma cau cho het moi ngi. Li nguyen nay thng nen thc hien trong cac Thanh Le co giao dan tham d, e ho cau cho Hoi Thanh, cho cac nha cam quyen, cho nhng ngi ang gap u th kho khan, cho het moi ngi va cho toan the gii c n cu o. [67]

70. Th t nhng y nguyen thng la:

a.                                                                                                                             Cho cac nhu cau cua Hoi Thanh;

b.                                                                                         Cho cac ngi trong chnh quyen va cho toan the gii c an bnh;

c.                                                                                          Cho cac ngi ang gap bat c kho khan nao;

d.                                                                                         Cho cong oan a phng.

Nhng trong mot buoi le c hanh ac biet nao o, nh la Them Sc, Hon Phoi, An Tang, th th t y nguyen co the danh u tien cho trng hp ac biet o.

71. Chnh v chu te ieu khien viec cau nguyen t ghe. Ngai van tat mi tn hu cau nguyen va oc li nguyen e ket thuc. Cac y nguyen neu ra can phai chng mc, c soan thao vi s t do khon ngoan va ngan gon, dien ta li nguyen cua toan the cong oan.

Thay pho te, hoac mot ca vien, hay oc vien hay mot giao dan khac xng cac y nguyen t giang ai hay mot ni nao khac xng hp. [68]

Con toan the cong oan ng bieu lo li nguyen cua mnh, hoac bang nhng li keu cau chung sau moi y nguyen c xng len, hoac bang cach cau nguyen trong thinh lang.

C.  Phung vu Thanh The

72. Trong Ba Toi sau het, c Ki-to a thiet lap hy le va ba tiec Vt Qua, nh o hy le thap gia c luon luon hien dien trong Hoi Thanh khi v t te, ai dien c Ki-to la Chua, c hanh cung mot viec chnh Ngi a lam va trao cho cac mon e phai lam, e tng nh en Ngi. [69]

Qua the, c Ki-to a cam lay banh va chen, dang li ta n, be ra va trao cho cac mon e va noi: Cac con hay cam lay, hay an, hay uong; ay la Mnh Thay, ay la chen Mau Thay. Cac con hay lam viec nay e tng nh en Thay. Do o, Hoi Thanh sap xep toan bo c hanh Phung Vu Thanh The va cac phan theo cac li noi va hanh vi cua Chua Ki-to, ngha la:

1.                                                                                                      Trong phan chuan b le pham, banh, ru va nc c em ti ban th, tc la nhng g c Ki-to a cam lay trong tay.

2.                                                      Trong kinh Ta n, th ta n Thien Chua ve tat ca cong trnh cu chuoc va le pham tr nen Mnh va Mau c Ki-to.

3.                                                      Qua viec be banh va rc le cac tn hu, tuy nhieu, eu lanh nhan Mnh va Mau Chua t mot tam banh cung mot cach nh cac Tong o a lanh t tay cua chnh c Ki-to.

Chuan b le pham

73. Bat au phung vu Thanh The, th a len ban th cac le pham se tr thanh Mnh va Mau c Ki-to.

Trc het e sa soan ban th, cung goi la ban tiec cua Chua, la trung tam iem cua toan bo phung vu Thanh The, [70] th at tren ban th khan thanh, khan lau chen, Sach Le va chen le, tr khi chen le c don ban phu.

Tiep en la em le pham len: nen e giao dan em banh va ru, v t te hay thay pho te nhan tai mot ni thuan tien, va a len ban th. Mac dau ngay nay giao dan khong con mang banh ru cua mnh en e dung vao viec phung vu nh xa, nhng nghi thc dang le pham van gi hieu lc va y ngha thieng lieng.

Cung c nhan tien bac hay cac pham vat khac, do tn hu mang en hay c quyen ngay trong nha th e giup ngi ngheo hay nha th; nhng pham vat nay c at mot ni xng hp ngoai ban th.

74. Khi rc le pham len, th hat ca tien le (x. n. 37, b) va keo dai bai hat t la cho ti khi at le pham tren ban th. Quy luat ve cach hat ca tien le cung giong nh cach hat ca nhap le (x. n. 48). Bai hat co the luon luon i theo nghi thc tien dang.

75. Banh va ru c linh muc at tren ban th cung vi cac cong thc an nh. V t te co the xong hng le pham at tren ban th, sau o thanh gia va chnh ban th, e noi len rang le pham va li nguyen cua Hoi Thanh v nh hng tram bay len trc thanh nhan Chua. Sau o, v t te, v tha tac vu thanh, va giao dan, v pham gia phep ra, co the c thay pho te hay ngi giup le nao khac xong hng.

76. Sau o, v t te ra tay ben canh ban th: nghi thc nay bieu lo long c ao c thanh tay trong tam hon.

Li nguyen tien le

77. Sau khi at le pham tren ban th, vi cac nghi thc kem theo, v t te mi giao dan cung vi mnh cau nguyen, roi oc li nguyen tien le e ket thuc phan chuan b le pham va sa soan oc kinh Ta n.

Trong Thanh Le ch oc mot li nguyen tien le vi cau ket ngan, ngha la Nh c Gie-su Ki-to, Chua chung con, hay neu cau ket co nhac en Chua Con, th Ngi hang song hang tr muon i.

Kinh Ta n

78. Bay gi bat au iem trung tam va cao nhat cua toan bo viec c hanh ngha la chnh kinh Ta n, gom viec ta n va thanh hoa. V t te mi giao dan hng tam hon len e cau nguyen va ta n Chua; ong thi lien ket ho vi mnh trong li cau nguyen, e nhan danh tat ca cong oan dang li cau nguyen len Chua Cha, qua c Gie-su Ki-to trong Chua Thanh Than. Y ngha cua li cau nguyen nay la toan the cong oan tn hu ket hiep vi c Ki-to ma tuyen xng nhng ky cong cua Thien Chua va hien dang hy le.

79. Nhng yeu to chnh tao nen kinh Ta n co the phan ra nh sau:

a.                                                                                                                                         Viec ta n (ac biet c neu ro trong li tien tung) khi v t te nhan danh toan the dan thanh ma tan tung Chua Cha va cam ta Ngai ve tat ca cong trnh cu chuoc, hoac ve ly do nao ac biet, tuy ngay, tuy le, tuy mua khac nhau.

b.                                                                                         Viec tung ho: toan the cong oan hp cung cac than thanh tren tri, hat Thanh, Thanh, Thanh. Li tung ho nay la thanh phan cua chnh kinh Ta n, nen ca giao dan va v t te cung hat.

c.                                                                                          Kinh cau xin Chua Thanh Than (epiclesis): Hoi Thanh ac biet keu cau Chua Thanh Than dung quyen nang e hien thanh cac le pham do loai ngi dang tien, ngha la lam cho tr thanh Mnh va Mau c Ki-to, va e cua le tinh tuyen c rc lay trong khi hiep le, em lai n cu o cho nhng ai lanh nhan.

d.                                                                                         Phan tng thuat viec lap b tch Thanh the va phan hien thanh: hy le c thc hien nh li noi va viec lam cua c Ki-to, hy le do chnh c Ki-to a thiet lap trong ba toi sau het, khi dang tien Mnh va Mau Ngi di hnh banh va hnh ru, khi ban cho cac Tong o e an va uong, va khi truyen cho cac ngai phai lam cho mau nhiem nay ton tai mai.

e.                                                                                          Tng niem (anamnesis): nh viec tng niem, khi thi hanh menh lenh a lanh nhan t c Ki-to qua cac Tong o, Hoi Thanh tng niem chnh c Ki-to, nhat la nhac lai cuoc kho hnh hong phuc, s song lai vinh hien va len tri cua Ngi.

f.                                                                                           Dang tien: nh viec dang tien trong chnh cuoc tng niem nay, Hoi Thanh, va nhat la Hoi Thanh tap hop tai ay va trong luc nay, dang cua le tinh tuyen len Chua Cha, trong Chua Thanh Than. Hoi Thanh co y cho cac tn hu khong nhng dang cua le tinh tuyen, ma con hoc cho biet dang chnh mnh, [71] va, nh c Ki-to lam moi gii, moi ngay mot hiep nhat hn vi Thien Chua va vi nhau, e cuoi cung Thien Chua la moi s trong moi ngi. [72]

g.                                                      Chuyen cau: cac li chuyen cau cho thay hy le Ta n c c hanh trong s hiep thong vi toan the Hoi Thanh, ca thien quoc lan tran gian, va cho thay le pham c dang tien e cau cho chnh Hoi Thanh va moi chi the, con song cung nh a qua i, la nhng chi the a c keu mi thong phan n cu chuoc va n cu o do Mnh va Mau c Ki-to em lai.

h.                                                     Vinh tung ca ket thuc kinh Ta n: ay la li chuc vinh Thien Chua, c giao dan tan ong va ket thuc bang li tung ho A-men.

Nghi thc hiep le

80. Thanh Le la ba tiec Vt Qua, v the theo lenh Chua, cac tn hu a c chuan b nh nghi thc an nh, nen rc Mnh Mau Thanh Chua nh cua an thieng lieng. Viec be banh va cac nghi thc chuan b khac nham at ieu noi tren va a ngay giao dan en viec hiep le.

Kinh Lay Cha

81. Trong kinh Lay Cha, ta xin Chua ban banh hang ngay, banh nay oi vi ki-to hu con am ch banh Thanh The; lai xin Chua thanh tay tam hon cho khoi moi toi loi, hau cua thanh c thc s ban cho nhng ngi thanh. V t te oc li mi cau nguyen, roi het moi tn hu cung oc kinh o vi ngai; mot mnh v t te oc tiep kinh khan xin (embolismus), va giao dan ket thuc bang li chuc vinh. Kinh khan xin khai trien y nguyen cuoi cung cua kinh Lay Cha, tc la xin cho toan the cong ong tn hu c thoat khoi quyen lc s d.

Li mi cau nguyen, chnh kinh Lay Cha, kinh khan xin va li chuc vinh ma giao dan dung e ket thuc, c hat hay oc ro tieng.

Nghi thc chuc bnh an

82. Tiep theo la nghi thc chuc bnh an: Hoi Thanh cau bnh an va hiep nhat cho chnh mnh, cho toan the gia nh nhan loai, va cac tn hu to bay s hiep thong cong oan  va long thng men nhau, trc khi rc Thanh The.

Cac Hoi ong Giam Muc se tuy theo tinh than va phong tuc cua moi dan toc ma an nh cach thc chuc bnh an. Moi ngi ch nen to dau trao bnh an cach chng mc cho nhng ngi gan mnh.

Be banh

83. V t te be banh Thanh The. C ch be banh, ma c Ki-to a thc hien trong ba toi sau het, a tr thanh ten goi cho toan bo c hanh Ta n vao thi cac Tong o. Nghi thc nay noi len rang cac tn hu tuy nhieu, nhng v hiep thong cung mot banh ban s song la c Ki-to, ang a chet va song lai v phan roi the gian nen tr thanh mot than the (1 Cr 10,17). Viec be banh bat au sau khi trao bnh an, va phai c thc hien vi long ton knh, tuy nhien khong nen keo dai qua mc can thiet cung nh gan cho no mot tam quan trong qua ang. Nghi thc nay c danh rieng cho v t te va pho te.

ang khi v t te be banh va bo mot phan vao chen thanh th ca oan hay ca vien hat oi ap hay oc ln tieng kinh Lay Chien Thien Chua, va giao dan ap lai. Kinh nay co the c lap i lap lai, bao lau con can e kem theo viec be banh. Lan cuoi cung c ket thuc bang cau: Xin ban bnh an cho chung con.

Hiep le

84. V t te chuan b mnh bang oc tham li nguyen xin cho rc Mnh va Mau Thanh co hieu qua. Giao dan thinh lang cau nguyen e chuan b.

Sau o v t te gi cho cac tn hu thay banh Thanh The tren a hay tren chen, va mi ho d tiec cua c Ki-to, ong thi cung vi ho dung li Tin Mng e bay to long khiem nhng.

85. Nh chnh v t te buoc phai lam th c mong cac tn hu rc Mnh Thanh Chua vi nhng banh thanh c truyen phep ngay trong chnh Thanh Le, va trong nhng trng hp a c tru lieu, ho cung c rc Mau Thanh Chua (x. n. 283), e, nh ca nhng dau ch, ho thay ro viec hiep le la tham d vao hy le ang c hanh. [73]

86. ang khi v t te rc le, th bat au hat ca hiep le. Bai ca nay co muc ch dien ta s ong tam hiep nhat thieng lieng gia nhng ngi rc le, khi ho ong thanh ca hat, ong thi bieu lo niem vui trong tam hon va lam cho viec tien len rc Mnh Thanh Chua co tnh cach cong oan hn. Co the keo dai hat ca hiep le ang khi giao dan rc le. [74] Nhng neu co hat bai ca nao sau khi rc le, th phai ket thuc bai ca hiep le vao ung luc.

Phai lieu cho cac ca vien co the rc le cach xng hp.

87. Ve ca hiep le, co the dung iep ca trong sach Graduale Romanum cung vi thanh vnh hay khong co thanh vnh, hoac dung iep ca vi thanh vnh trong sach Graduale simplex, hoac bai hat nao khac thch hp a c Hoi ong Giam Muc chuan nhan. Mot mnh ca oan hat, hoac ca oan hay ca vien hat vi giao dan.

Neu khong hat, th giao dan, hoac mot vai giao dan hay oc vien, oc ca hiep le ghi trong Sach Le. Neu khong co ai khac, th chnh v t te oc sau khi a rc le, va trc khi cho tn hu rc le.

88. Sau khi cho rc le, v t te va giao dan tuy nghi cau nguyen trong long mot khoang thi gian. Neu muon, tat ca cong oan cung co the hat mot thanh thi, mot thanh vnh hay mot bai thanh ca ngi khen nao khac.

89. e hoan tat li nguyen cua dan Chua va e ket thuc toan bo nghi thc rc le, v t te oc li nguyen Hiep Le e cau xin cho mau nhiem a c hanh c sinh hoa ket qua.

Trong Thanh Le ch oc mot li nguyen Hiep le vi cau ket ngan, ngha la:

-                                                         Neu hng ve Chua Cha, th oc: Nh c Ki-to, Chua chung con;

-                                  Neu hng ve Chua Cha, nhng cau cuoi co nhac en Chua Con, th oc: Ngi hang song hang tr muon i;

-                                  Neu hng ve Chua Con, th oc: Ngi hang song hang tr muon i.

Giao dan tung ho A-men, e lam cho li nguyen o thanh cua mnh.

D.  Nghi thc ket thuc

90. Nghi thc ket thuc gom co:

a.                              Loan bao ngan, neu can;

b.                              Chao va ban phep lanh: co nhng ngay va co nhng trng hp phep lanh nay c dien ta mot cach phong phu bang mot li nguyen tren dan Chua hay mot cong thc long trong hn;

c.                               Giai tan cong oan giao dan do pho te hay v t te noi;

d.                              V t te va pho te hon ban th va sau o cac v nay cung vi cac tha tac vien khac cui mnh sau chao ban th.


Chng III

NHNG NHIEM VU VA THA TAC VU
TRONG THANH LE

91. C hanh le Ta n la hanh ong cua Chua Ki-to va Hoi Thanh. Hoi Thanh la b tch hiep nhat, ngha la dan thanh c qui tu va co th t di quyen Giam Muc. V the, viec c hanh lien quan en toan the Than The Hoi Thanh, cung bieu lo va lam nen Than The nay, cung nh lien quan en moi chi the bang nhieu cach khac nhau tuy theo s khac biet cua chc thanh, phan viec va s tham d hien tai. [75] Qua cach thc ay, dan ki-to, dong giong c tuyen chon, hang t te vng gia, chung toc thanh thien, dan c thu ac, bay to tnh cach trat t lien ket va co pham trat cua mnh. [76] Nen khi lo phan viec cua mnh, het moi ngi, tha tac vien co chc thanh cung nh giao dan, ch lam va lam tron cong viec thuoc ve mnh. [77]

 

I.    NHNG NHIEM VU VA THA TAC VU
CUA NHNG NGI CO CHC THANH

92. Moi c hanh Thanh The hp phap eu do Giam Muc chu tr, hoac trc tiep hoac do trung gian cac linh muc la nhng tr ta cua ngai. [78]

Khi Giam Muc hien dien trong Thanh Le co giao dan tham d, chnh ngai nen chu toa buoi le, va lien ket cac linh muc ong te vi ngai trong viec c hanh thanh. ieu nay khong nham lam tang phan long trong be ngoai cho nghi thc, nhng nham lam sang to mau nhiem Hoi Thanh la b tch hp nhat. [79]

Con neu Giam Muc khong c hanh Thanh Le va e cho ngi khac c hanh, chnh ngai nen mang thanh gia ngc, day stola va ao choang tren ao alba, chu toa phan phung vu Li Chua va ban phep lanh cuoi le. [80]

93. La ngi trong Hoi Thanh co quyen thanh chc e dang hy le nhan danh c Ki-to, [81] bi o co quyen chu toa cong oan c quy tu, linh muc ieu khien kinh nguyen, cong bo Tin Mng cu o, lien ket giao dan vi ngai e dang hy le len Chua Cha nh Chua Ki-to va trong Chua Thanh Than, trao cho anh em mnh banh hang song va cung hiep le vi ho. Vay khi c hanh Thanh Le, ngai phai phuc vu Thien Chua va giao dan cach trang nghiem va khiem ton; trong cach c hanh va oc Li Chua, ngai con phai cho giao dan cam thay s hien dien song ong cua c Ki-to.

94. Sau linh muc, thay pho te, do chc thanh a lanh nhan, chiem a v cao nhat trong so nhng ngi giup vao viec c hanh Thanh Le. Chc thanh pho te c ton trong trong Hoi Thanh ngay t thi au cac Tong o. [82] Trong Thanh Le, thay pho te gi nhng phan viec rieng biet trong viec cong bo Tin Mng va oi khi dien giang Li Chua, xng cac y nguyen trong li nguyen cho moi ngi, giup v t te khi chuan b ban th va phuc vu viec c hanh hy te, cho giao dan rc le, nhat la di hnh ru, va thnh thoang hng dan c ch va ieu bo cua toan the cong oan.

 

II.  PHAN S CUA DAN CHUA

95. Trong khi c hanh Thanh Le, cac tn hu hp thanh dan thanh, dan ac hu, hoang toc chuyen lo te t, e ta n Thien Chua, dang len Ngai le pham tinh tuyen, khong nhng nh tay v t te, nhng con cung vi ngai, va e hoc cho biet dang chnh mnh na. [83] Ho phai chu tam bieu lo nhng ieu ay nh mot tinh than ao c sau xa va nh c bac ai oi vi cac anh ch em cung tham d Thanh Le.

Cho nen, ho phai tranh moi hnh thc song ca nhan va rieng re; ho phai nh rang ho ch co mot Cha tren tri va nh vay moi ngi eu la anh ch em vi nhau.

96. Ho phai hp thanh mot than the, nh viec nghe Li Chua, hoac tham d viec cau nguyen va ca hat, nhat la nh viec cung nhau dang hy le va cung tham d ban tiec cua Chua. S hp nhat nay c bieu lo cach tot nhat trong nhng c ch va ieu bo, ma moi tn hu cung co nh nhau.

97. Cac tn hu se khong t choi phuc vu dan Chua cach vui ti, moi khi c yeu cau thi hanh mot tha tac vu ac biet nao trong Thanh Le.

III. NHNG THA TAC VU RIENG BIET

Tha tac vu giup le va oc sach

98. Thay giup le lanh tac vu e phuc vu ban th, giup v t te va thay pho te. Cong viec chnh cua thay la chuan b ban th va cac bnh thanh; thay con la tha tac vien ngoai le cho giao dan rc le. [84]

Trong viec giup ban th, thay giup le co nhng phan vu rieng (x. nn. 187-193) ma thay phai thi hanh.

99. Thay oc sach lanh tac vu e oc cac bai oc Thanh Kinh, tr bai Tin Mng. Thay cung co the xng cac y nguyen trong li nguyen cho moi ngi, va, khi khong co ca vien, thay cung co the oc thanh vnh gia cac bai oc.

Thay oc sach co phan viec rieng trong Thanh Le (x. nn. 194-198), ma chnh thay phai lam, du nhng tha tac vien chc thanh co mat.

Nhng nhiem vu khac

100. Neu khong co thay giup le, cac tha tac vien giao dan co the phuc vu ban th va giup v t te va pho te. Ho mang thanh gia, nen, hng, banh, ru, nc, va ngay ca c c cho giao dan rc le vi tnh cach tha tac vien ngoai thng. [85]

101. Neu khong co thay oc sach, cac giao dan khac co the c c e oc cac bai Thanh Kinh. Ho phai co kha nang e chu toan nhiem vu nay va c chuan b can than, e tn hu khi nghe oc sach thanh th trong long nhan c tac ong em du va song ong cua Thanh Kinh. [86]

102. Ngi xng thanh vnh co nhiem vu oc hoac hat thanh vnh hay thanh ca Thanh Kinh nao khac, xen vao gia cac bai oc. e chu toan phan viec cua mnh, ngi xng thanh vnh can co nghe thuat oc thanh vnh, co kha nang phat am va oc cho ung.

103. Gia cac tn hu, ca oan co phan viec cua ho trong phung vu, ho phai lo chu toan cac phan viec rieng cua ho, tuy theo cac loai bai hat khac nhau; ho lai phai giup cho giao dan tham d cach linh ong vao viec ca hat. [87] Nhng ieu va noi ve ca oan cung co gia tr oi vi cac nhac cong, nhat la oi vi ngi s dung phong cam.

104. Nen co ca vien hay ca trng e ieu khien va yem tr giao dan khi ho hat. Hn na, neu khong co ca oan, ca vien se ieu khien cac bai hat, con giao dan se tuy phan viec cua mnh ma tham d. [88]

105. Nhng ngi sau ay cung co phan viec phung vu:

a.      Ngi gi phong thanh sa soan t te cac sach phung vu, o dung va nhng g can thiet cho c hanh Thanh Le.

b.      Ngi dan le la ngi cat ngha va hng dan e a giao dan vao Thanh Le va giup ho hieu Thanh Le hn. Nhng li hng dan cua ngi dan le phai c sa soan trc va phai van tat ro rang. Trong khi lo phan viec cua mnh, ngi dan le se ng ni thuan tien, trc mat giao dan, nhng khong nen ng giang ai.

c.       Nhng ngi quyen tien trong nha th.

d.      Trong mot vai mien, con co nhng ngi on tiep giao dan ca nha th, dan ho vao cho xng hp va xep at viec di chuyen cua ho.

106. Nen co mot ngi thong thao hay trng nghi, nhat la trong cac nha th chanh toa va nha th ln, e lo lieu cho cac tac ong phung vu c xep at cach thch ang va c cac tha tac vien chc thanh va giao dan thc hien cach trang nghiem, trat t va ao c.

107. Nhng phan viec phung vu khong thuoc rieng cua v t te va pho te, va nhng ngi a noi tren (nn. 100-106), co the c trao cho vai giao dan co kha nang do cha x hay v quan tr nha th ch nh. Ho co the nhan viec bang mot chuc lanh phung vu hay mot e c tam thi. Rieng viec giup v t te ni ban th th ho phai co nhng ieu kien do Giam Muc giao phan a ra.

IV. PHAN PHOI PHAN VU VA CHUAN B C HANH

108. Ch mot v t te va cung v o phai thi hanh nhiem vu chu toa t au en cuoi, tr phan danh cho Giam Muc khi co ngai tham d (x. tren n. 92).

109. Neu co nhieu ngi co the thi hanh cung mot tac vu, th ho c phep chia nhau phan viec ma lam. V du: thay pho te nay phu trach cac phan hat, thay pho te kia phu trach cong viec ban th. Neu co nhieu bai oc, th nen chia cho nhieu oc vien v.v... Khong nen chia mot yeu to c hanh duy nhat ra cho nhieu ngi, v du: hai ngi ke tiep nhau cung oc mot bai, tr bai Thng Kho.

110. Neu trong Thanh Le co giao dan tham d ch co mot tha tac vien, th ngi nay co the thi hanh nhieu phan viec khac nhau.

111. Moi ngi co trach nhiem, hoac ve nghi thc, hoac ve muc vu va am nhac, phai ong tam nhat tr vi nhau e theo cac sach phung vu [89] ma chuan b cho cuoc c hanh phung vu at hieu qua, di s ieu khien cua v quan thu thanh ng. Trong nhng g trc tiep lien quan en giao dan, cung phai nghe y kien cua ho. Tuy nhien, v chu s c hanh, luon luon co quyen sap xep nhng g thuoc tham quyen ngai.


Chng IV

NHNG HNH THC C HANH THANH LE

112. Trong Giao Hoi a phng, theo ung y ngha, a v quan trong nhat phai danh cho Thanh Le do c Giam Muc chu s, gia hang linh muc cua ngai, pho te vi cac tha tac vien [90] va co dan thanh cua Thien Chua tham d cach ay u va linh ong. Qua that, tai o Hoi Thanh c bieu lo cach ac biet hn ca.

Trong Thanh Le do Giam muc c hanh, cung nh Giam muc hien dien ma khong c hanh, phai theo nhng quy tac ghi trong sach Nghi Thc Giam Muc. [91]

113. Cung phai coi trong Thanh Le c hanh gia mot cong ong, nhat la cong ong giao x, v cong ong tng trng cho Hoi Thanh pho quat, mot thi gian va khong gian nhat nh, ac biet trong le cong ong ngay Chua Nhat. [92]

114. Trong cac Thanh Le c hanh tai mot so cong ong th Thanh Le tu vien, thanh phan cua than vu hang ngay, hoac Thanh Le quen goi la Thanh Le cong ong, chiem a v ac biet. Mac du cac Thanh Le nay khong co hnh thc c hanh khac biet, nhng cung rat nen hat trong Thanh Le, va nhat la nen co s tham d ay u cua moi thanh vien trong cong ong tu s hoac kinh s. Trong cac Thanh Le o, moi ngi se thi hanh phan vu cua mnh theo chc thanh hoac tha tac vu a lanh nhan. Moi t te khi khong phai lam le rieng cho giao dan v ly do muc vu, nen ong te trong cac Thanh Le o, moi khi co the c. Va lai tat ca cac t te thuoc cong ong ay, ma ch li muc vu buoc phai lam le rieng cho giao dan, cung co the ong te trong Thanh Le tu vien hay Thanh Le cong ong cung ngay. [93] Cac linh muc hien dien trong c hanh Thanh The, neu khong v ly do chnh ang ma vang mat, nen thi hanh phan vu theo chc thanh mnh, va do o mac pham phuc ma tham d vao ong te.

 

I.    THANH LE CO GIAO DAN THAM D

115. Thanh Le vi giao dan c hieu la Thanh Le c c hanh khi co giao dan tham d. Chng nao co the nen hat va nen co mot so ngi giup le tng xng khi c hanh Thanh Le nay, ac biet cac ngay Chua Nhat va le buoc; [94] nhng cung co the c hanh Thanh Le ma khong hat va ch co mot ngi giup le

116. Trong bat c c hanh Thanh Le nao, neu co thay Pho te, th thay chu toan phan vu mnh. Cung nen co ngi giup le, ngi oc sach va ca vien. Nghi thc trnh bay sau ay d lieu trng hp co so tha tac vien kha ong.

Nhng g can phai sa soan

117. Phai co t la mot khan trai mau trang tren ban th. Trong moi c hanh, tren ban th hoac gan ban th, phai at hai, hoac bon, hoac sau chan nen, co nen thap; neu Giam Muc giao phan c hanh Thanh Le, th at bay chan nen. ang khac, tren ban th hay gan ban th phai at thanh gia co hnh Chua chu nan. Co the mang theo chan nen va thanh gia co hnh Chua chu nan khi rc chu te vao hanh le. Tren ban th, co the at san mot sach Tin Mng khac vi sach Bai oc, tr khi sach Tin Mng nay c mang theo khi rc chu te vao hanh le.

118. Cung phai don san:

a.      Gan ghe v t te: Sach Le va tap sach hat, neu can.

b.      Tren giang ai: sach bai oc;

c.       Tren ban phu: chen le, khan thanh, khan lau chen, va tuy nghi, tam ay chen, a thanh va neu can cac bnh thanh; banh le cho linh muc, cac tha tac vien va giao dan rc le, bnh nc va bnh ru, tr khi giao dan a len tat ca cac vat nay luc dang le, bnh nc thanh, neu co ray; a hng khi cho giao dan rc le, va tat ca nhng g can thiet e ra tay.

Chen thanh nen co khan phu, va khan phu nay co the la mau trang hay mau ngay le.

119. Trong phong mac ao, se tuy hnh thc Thanh Le c hanh ma don pham phuc cho v t te, pho te va cac tha tac vien:

a.      Cho v t te: ao trang dai (alba), day cac phep (stola) va ao le(casula) hoac ao choang;

b.      Cho thay pho te: ao trang dai, day cac phep va ao pho te; co the bo ao nay khi can hoac khi bac le khong long trong may;

c.       Cho cac tha tac vien: ao trang dai hoac nhng ao khac a c chuan nhan. [95]

Tat ca nhng ai s dung ao trang dai, th cung dung day lng va khan vai, tr khi hnh dang ao trang dai khong can en.

Khi co rc luc nhap le, phai chuan v sach Tin Mng; vao nhng ngay Chua Nhat va le trong th chuan b them bnh hng va hng, neu co xong hng, thanh gia cam khi i rc, chan nen co gan nen.

A.  Thanh le khong co pho te

Nghi thc au le

120. Khi giao dan a tap hp, v t te va cac tha tac vien mac pham phuc tien ti ban th theo th t sau ay:

a.      Ngi mang bnh hng co ot hng san, neu co xong hng;

b.      Cac tha tac vien cam nen va thay giup le hay mot tha tac vien khac cam thanh gia i gia ho;

c.       Cac thay giup le va cac tha tac vien khac;

d.      Thay oc sach, thay nay co the mang sach Tin Mng, ch khong phai sach Bai oc, nang cao len mot chut;

e.       V chu te.

Neu co xong hng, linh muc se bo hng trc khi i rc, chuc lanh bang dau thanh gia, ma khong noi chi het.

121. ang khi oan rc tien len ban th, ca oan hat ca nhap le.

122. Khi ti ban th, v t te va cac tha tac vien cui mnh sau.

Neu co mang thanh gia co hnh Chua chu nan trong khi i rc, th at thanh gia gan ban th e thanh thanh gia ban th. Ch e mot thanh gia thoi, nen neu co roi th em thanh gia i rc cat i. en th at tren ban th hay ben canh; sach Tin Mng, th at tren ban th.

123. V t te tien len hon ban th, roi tuy nghi, xong hng thanh gia va chung quanh ban th.

124. Sau o, v t te ti ghe. Khi hat xong ca nhap le, moi ngi van ng, v t te va giao dan lam dau thanh gia. V t te oc: Nhan danh Chua Cha va Chua Con va Chua Thanh Than. Giao dan tha: A-men.

Roi v t te hng ve giao dan , dang tay, dung mot trong cac cong thc a soan san ma chao ho. Sau o, chnh v t te hay mot tha tac vien khac noi mot vai li van tat dan giao dan vao Thanh Le ngay hom ay.

125. Tiep theo la nghi thc sam hoi, roi hat hoac oc kinh Lay Chua, xin thng xot, theo luat ch o (x. n. 52).

126. Khi luat oi hoi th hat hoac oc Kinh Vinh danh (x. n. 53).

127. Tiep o, linh muc mi giao dan cau nguyen, bang cach chap tay oc: Chung ta dang li cau nguyen. Va moi ngi cung vi v t te thinh lang cau nguyen trong giay lat. oan v t te dang tay oc li nguyen nhap le; oc xong, giao dan tung ho: A-men.

Phung vu Li Chua

128. Dt li nguyen nhap le, moi ngi ngoi xuong. V t te co the noi van tat dan tn hu vao phung vu Li Chua. oc vien ti giang ai va oc bai oc th nhat t sach Bai oc a e san trc Thanh Le, moi ngi ngoi nghe, va en cuoi th noi to: o la Li Chua, moi ngi ap lai: Ta n Chua.

Co the tuy nghi gi mot chut thinh lang, e moi ngi suy gam giay lat nhng li va nghe.

129. Sau bai oc, ngi hat thanh vnh hay chnh oc vien, xng thanh vnh va dan chung oc cau ap.

130. Neu co bai oc th hai trc bai Tin Mng, th oc vien cung oc tai giang ai nh tren, moi ngi ngoi nghe va en cuoi th tung ho, nh noi tren (n. 128). Sau o tuy nghi gi mot chut thinh lang.

131. Tiep en moi ngi ng day va hat A-le-lu-ia, hoac bai ca nao khac, tuy mua phung vu oi hoi (x. nn. 62-64).

132. Trong khi hat A-le-lu-ia, hoac bai ca nao khac, v t te bo hng, ban phep lanh, neu co xong hng. Roi v t te chap tay, cui mnh sau trc ban th, oc tham: Lay Thien Chua toan nang, xin thanh tay tam hon.

133. Roi, v t te cam lay sach Tin Mng, nang len mot chut, neu sach o at tren ban th, tien en giang ai, co nhng tha tac vien i trc. Nhng ngi nay co the mang bnh hng va nen, ng hng ve giang ai, to long ton knh ac biet oi vi Tin Mng Chua Ki-to.

134. Tai giang ai, v t te m sach va chap tay oc: Chua cung anh ch em, dan chung ap: Va cung Cha, v t te oc tiep: Tin Mng Chua Gie-su Ki-to..., a ngon tay cai lam dau tren sach va tren mnh, ni tran, mieng va ngc, moi ngi khac cung lam nh the. Dan chung tung ho noi: Lay Chua, vinh danh Chua. Roi v t te xong hng sach Tin Mng, neu co xong hng (x. nn. 277-278). Sau o, v t te cong bo bai Tin Mng, va cuoi bai th tung ho: o la Li Chua, dan chung ap: Lay Chua Ki-to, ngi khen Chua. V t te hon sach va oc tham: Nh nhng li Tin Mng va oc.

135. Neu khong co oc vien, chnh v t te se ng tai giang ai oc cac bai oc, va thanh vnh. Neu co xong hng, th cung tai o, ngai bo hng va cui mnh sau oc kinh Lay Thien Chua toan nang...

136. V t te ng tai ghe hay giang ai, hay ni nao khac xng hp, dien giang; giang xong gi mot chut thinh lang.

137. V t te oc hay hat kinh Tin Knh chung vi giao dan, moi ngi ng. Khi ti cau: Bi phep Chua Thanh Than.., moi ngi eu cui mnh sau; nhng trong le Truyen Tin va le Giang Sinh, th moi ngi quy goi.

138. Xong kinh Tin Knh, v t te ng tai ghe, chap tay, noi van tat mi tin hu cau nguyen cho moi ngi. Sau o, pho te, hay ca vien hay oc vien hay mot ngi khac hng ve dan chung oc nhng y nguyen t giang ai hay mot ni khac xng ang. Ve phan mnh, dan chung ap lai bang li cau khan. Sau o, v t te dang tay oc li nguyen ket thuc.

Phung vu Thanh The

139. Sau li nguyen cho moi ngi, moi ngi ngoi va bat au hat ca tien le (x. n. 74), neu co rc le pham.

Thay giup le hay mot tha tac vien giao dan khac em khan thanh, khan lau chen, chen thanh va Sach Le at tren ban th.

140. Nen e cho cac tn hu bieu lo s tham d bang viec tien dang banh va ru dung vao viec te le, hoac nhng pham vat dung e ap ng cac nhu cau cua thanh ng va cu tr ngi ngheo.

V t te, vi s tr giup cua thay giup le hay mot tha tac vien khac, nhan lanh cac pham vat giao dan dang tien. Banh va ru dung trong Thanh Le, th em at tren ban th, nhng pham vat khac th em e vao ni thch hp.

141. Tai ban th, v t te tiep nhan a thanh co banh; roi hai tay cam a, nang len cao mot chut, ma oc tham: Lay Chua, chuc tung Chua. oan at a co banh tren khan thanh.

142. Sau o, ngi giup le trao cac bnh ru, nc cho v t te ng pha canh ban th, v t te rot ru va mot chut nc vao chen thanh, oc tham: Nh mau nhiem nc. Tr lai gia ban th, v t te hai tay cam chen, nang cao mot chut ma oc nho tieng: Lay Chua, chuc tung Chua, roi at chen tren khan thanh va tuy nghi ay tam che.

Neu khong hat khi dang tien le pham hay khong chi n, th v t te c phep, khi dang tien banh va ru, oc to tieng nhng cong thc chuc tung, va giao dan tung ho: Chuc tung Thien Chua en muon i.

143. Sau khi at chen tren ban th, v t te cui mnh oc tham kinh: Lay Chua la Thien Chua, xin thng nhan chung con....

144. Tiep o, neu co xong hng, v t te bo hng va xong hng cua le, thanh gia va ban th; con ngi giup le, ng ben canh ban th, xong hng v t te, roi sau o, giao dan.

145. Sau kinh Lay Chua la Thien Chua, xin thng nhan chung con... hoac sau khi xong hng, v t te ng ben canh ban th e ra tay va oc tham: Lay Chua, xin tay ra con, ang khi ngi giup le o nc.

146. Tr lai gia ban th, v t te ng hng ve giao dan, dang tay ra, roi chap lai, mi goi ho cau nguyen, ma rang: Anh ch em hay cau nguyen.... Giao dan ng len va tha Xin Chua nhan le vat.... Sau o, v t te dang tay oc li nguyen tien le; cuoi li nguyen, giao dan tung ho A-men.

147. Bay gi v t te bat au kinh Ta n. Ngai chon theo luat ch o mot trong cac kinh Ta n co trong Sach Le Ro-ma hay a c Toa Thanh chuan nhan. T ban chat, kinh Ta n oi hoi mot mnh v t te oc ma thoi, do chc thanh. Giao dan hiep y vi v t te trong c tin va trong thinh lang, nhng cung can d vao Kinh Ta n bang nhng li ap trong phan oi thoai au kinh Tien Tung, bang kinh Thanh, Thanh, Thanh, bang tung ho sau truyen phep, bang li tung ho A-men sau li vinh tung cuoi cung, cung nh cac li tung ho khac c Hoi ong Giam Muc phe chuan va Toa Thanh cong nhan,

Nhng phan nao trong Kinh Ta n co not nhac, th v t te nen hat.

148. M au Kinh Ta n, v t te dang tay hat hay oc: Chua cung anh ch em, giao dan ap: Va cung cha. Va khi oc tiep: Hay nang tam hon len, ngai nang hai tay cao len, giao dan ap: Chung con ang hng ve Chua; roi gi nguyen hai tay dang ra, oc tiep: Hay ta n Chua la Thien Chua chung ta, giao dan tha: That la chnh ang. Sau o v t te dang tay oc tiep Kinh Tien Tung; sau Kinh Tien Tung, ngai chap tay lai va cung vi cac ngi hien dien hat hay oc ro tieng kinh Thanh, Thanh, Thanh (x. n. 79, b).

149. V t te tiep tuc kinh Ta n nh ch o a ghi trong moi kinh. Neu chu te la Giam Muc, sau nhng li Cung vi c Thanh Cha T. la toi t Cha ngai them va con la toi t bat xng cua Cha. Neu Giam Muc c hanh ngoai giao phan mnh th sau nhng li: Cung vi c Thanh Cha T., ngai them: va con la toi t bat xng cua Cha va ngi anh em con la T., giam muc giao phan T. nay.

Giam Muc giao phan, hoac v cung ang cap theo luat, phai c xng ten vi cong thc: cung vi toi t Cha la c Giao Hoang T. va c Cha T. la Giam Muc (hoac: ai dien, giam chc, phu doan, an vien phu) giao phan chung con.

Trong kinh Ta n, c phep xng ten cac giam muc pho va giam muc phu ta, nhng khong xng ten cac Giam Muc khac tnh c hien dien. Khi phai xng ten nhieu v th oc theo mot cong thc chung: c Cha T. Giam Muc giao phan chung con va cac c giam muc cong tac vi ngai.

Trong moi kinh Ta n, phai lu y ti cac quy tac van pham ma thch nghi cac cong thc tren.

150. Mot lat trc khi truyen phep, neu thuan tien, ngi giup le se rung chuong nhac nh giao dan. Cung rung chuong moi lan dang Mnh Thanh, Mau Thanh len, tuy theo thoi quen moi a phng.

Neu co xong hng th ngi giup le xong hng khi banh thanh va chen c trnh cho dan chung sau truyen phep.

151. Sau khi truyen phep, v t te noi: ay la mau nhiem c tin, giao dan tung ho theo mot trong cac cong thc co san.

Cuoi kinh Ta n, v t te cam a co banh thanh va chen, roi nang ca hai, oc li vinh tung: Chnh nh c Ki-to. Dan chung tung ho: A-men. Sau o v t te at a va chen tren khan thanh.

152. Xong kinh Ta n, v t te chap tay oc li nhan nhu trc kinh Lay Cha, roi dang tay oc kinh Lay Cha cung vi giao dan.

153. oc kinh Lay Cha xong, mot mnh v t te dang tay oc kinh Lay Cha xin cu chung con... Khi oc xong, giao dan tung ho: V Chua laVua....

154. Roi v t te dang tay oc ro tieng kinh Lay Chua Gie-su Ki-to, Chua a noi.... Xong kinh nay, ngai dang tay, roi chap tay, hng ve giao dan, chuc bnh an: Bnh an cua Chua hang cung anh ch em. Giao dan tha: Va cung Cha. Sau o, v t te se tuy nghi them: Anh (ch) em hay chuc bnh an cho nhau.

V t te co the chuc bnh an cho cac ngi giup le, nhng ngai phai luon luon tren cung thanh, e khoi lam xao tron cuoc c hanh. Neu co ly do chnh ang, ngai cung co the trao bnh an cho vai giao dan, nhng van tren cung thanh. Moi ngi trao cho nhau bnh an, s hiep thong va tnh bac ai theo cach Hoi ong Giam Muc quy nh. Khi trao bnh an, co the noi: Bnh an cua Chua hang cung anh, va c ap lai la A-men.

155. Sau o, v t te cam Mnh Thanh, be ra tren a thanh va bo mot phan nho vao chen thanh, oc tham Xin Mnh va Mau Chua Gie-su.... ang khi o, ca oan va giao dan hat hay oc kinh Lay Chien Thien Chua....

156. Bay gi v t te chap tay oc tham kinh Lay Chua Gie-su Ki-to, Con Thien Chua... hoac Lay Chua Gie-su Ki-to, con sap rc Mnh va Mau Thanh Chua....

157. oc kinh o xong, v t te bai goi, roi cam lay Mnh Thanh a len cao mot chut tren a thanh hay tren chen thanh, hng ve giao dan va noi: ay Chien Thien Chua..., sau o ngai cung vi giao dan oc mot lan cau Lay Chua, con chang ang....

158. Roi v t te ng hng ve ban th, oc tham Xin Mnh Thanh Chua Ki-to gn gi con..., va knh can rc Mnh Thanh Chua Ki-to. oan ngai cam chen thanh oc tham: Xin Mau Thanh Chua Ki-to gn gi con..., va knh can rc Mau Thanh Chua Ki-to.

159. Khi v t te rc le th bat au hat ca Hiep le (x. n. 86).

160. Sau o v t te cam a thanh hay bnh thanh, tien en cho nhng ngi rc le thong thng i len theo hang.

Khong cho phep chnh tn hu t mnh cam lay banh thanh va chen thanh, cang khong c chuyen cho nhau. Cac tn hu rc le quy hay ng tuy theo quy nh cua Hoi ong Giam Muc. Neu ng, ho nen to mot c ch ton knh, theo nh luat nh, trc khi nhan Mnh Mau Thanh.

161. Neu ch cho rc le di hnh banh, v t te a Mnh Thanh len cao mot chut trc mat moi ngi va noi: Mnh Thanh Chua Ki-to. Ngi rc le tha A-men, roi rc le, bang mieng, hoac, ni nao cho phep, bang tay. Sau khi nhan lay banh thanh, ngi rc le rc het ngay.

Ve viec rc le di hai hnh, th gi nghi thc mo ta di ay (x. nn. 284-287).

162. Cac linh muc hien dien co the giup chu te cho rc le. Neu khong co linh muc va so ngi rc le qua ong, chu te co the keu giup cac tha tac vien ngoai thng, ngha la thay co chc giup le va nhng tn hu khac c e c vao viec nay. [96] Trong trng hp cap bach, chu te co the c nhng tn hu xng ang. [97]

Cac tha tac vien nay khong en ban th trc khi v t te rc le va luon luon nhan cac bnh ng Mnh Mau Thanh e cho tn hu rc t tay v chu te.

163. Cho rc le xong, v t te rc het ru thanh hien con lai ngay tai ban th; con banh thanh con d th hoac rc het tai ban th hay a cat trong nha tam.

V t te tr lai ban th, thu nhng mun banh neu co; roi ngai ng sang pha canh ban th hay ti ban phu ma gat cac mun banh tren a thanh va trong bnh thanh vao chen thanh; ngai va trang chen, va oc tham: Lay Chua, mieng chung con... va dung khan lau chen ma lau. Neu trang chen tren ban th, th sau o ngi giup le se em bnh va chen xuong ban phu. Cung co the e bnh cha trang, nhat la khi co nhieu bnh, tren mot khan thanh ban th hay ban phu, che ay lai tuy nghi, e lien sau le, khi giai tan dan chung roi, se trang.

164. Sau o, v t te co the tr ve ghe. Co the gi thinh lang thanh mot luc, hoac hat thanh ca ngi khen hay thanh vnh (x. n. 88).

165. Sau o, v t te ng tai ban th hay tai ghe, chap tay, hng ve giao dan va oc: Chung ta hay cau nguyen, roi dang tay oc li nguyen Hiep Le, nhng trc li nguyen nay, co the gi thinh lang trong giay lat, tr khi a gi thinh lang ngay sau khi rc le. Sau li nguyen, giao dan tung ho A-men.

Nghi thc ket thuc

166. oc li nguyen Hiep Le xong, neu co ieu g can loan bao cho giao dan, th noi van tat.

167. oan v t te dang tay chao giao dan Chua cung anh ch em, giao dan tha: Va cung Cha. V t te chap tay, roi lap tc tay trai at tren ngc va tay phai gi len, noi Xin Thien Chua toan nang roi va lam dau thanh gia tren dan va oc La Cha va Con va Thanh Than ban phuc lanh cho anh ch em. Moi ngi tha: A-men.

Trong mot t ngay va mot t dp, c tuy theo ch o ma dung mot cong thc long trong hn, hoac mot li nguyen cau tren dan chung, trc li chuc lanh nay.

Giam Muc chuc lanh cho dan bang cong thc phu hp, tay lam ba lan dau thanh gia tren dan.

168. Ngay sau khi chuc lanh, v t te chap tay noi tiep: Le a xong, chuc anh ch em ra ve bnh an. Moi ngi tha: Ta n Chua.

169. V t te hon ban th nh thng le, roi cung vi cac ngi giup le chao knh ban th ma ra ve.

170. Neu ngay sau Thanh Le co c hanh nghi thc phung vu nao khac, th bo nghi thc ket thuc, tc la bo li chao, li chuc lanh va giai tan.

B.   Thanh le co Thay Pho Te

171. Khi co thay Pho te d phan vao viec c hanh Thanh Le, thay phai mac ao thanh va chu toan tha tac vu cua mnh. Cach chung thay pho te:

a.      Giup v t te va i ben canh ngai khi tien ra ban th;

b.      Tai ban th, thay se phuc vu nhng viec lien he en chen thanh va sach;

c.       Cong bo Tin Mng va co the giang, neu v chu te bao;

d.      Nhac nh giao dan khi can va oc cac y cua li nguyen pho quat;

e.       Giup chu te ban Mnh Mau Chua va trang, xep cac bnh thanh;

f.        Neu khong co ngi giup le nao khac, th khi can, chnh thay se lam cong viec cua cac ngi ay.

Nghi thc au le

172. Hai tay nang sach Tin Mng, thay pho te i trc v t te ma tien en ban th; neu khong co cam sach th thay i ben canh.

173. Khi en ban th, neu mang sach Tin Mng, thay khong bai knh, bc len ban th at sach Tin Mng tren ban th, roi cung vi v t te hon knh ban th.

Neu khong mang sach Tin Mng, thay cui mnh sau chao ban th cung vi v t te, va cung vi ngai hon knh ban th.

Sau o, neu co xong hng, thay se giup v t te bo hng va xong hng thanh gia va ban th.

174. Xong hng xong, thay cung vi v t te ti ghe, at ben canh v t te va giup ngai khi can.

Phung vu Li Chua

175. ang khi hat A-le-lu-ia hay bai ca nao khac, neu co xong hng, thay Pho te giup v t te bo hng, roi cui mnh sau trc mat v t te, xin phep lanh, ma oc nho tieng: Xin Cha chuc lanh cho con. V t te chuc lanh cho thay: Xin Chua ng ni tam hon.... Thay Pho te lam dau thanh gia tren mnh va tha: A-men, roi sau khi a chao knh ban th, thay lay sach Tin Mng tren ban th, neu sach e tren o, oan tay nang sach len mot chut tien ti giang ai, cung vi cac ngi cam hng, cam nen i trc, neu co. Tai giang ai, thay chap tay chao giao dan: Chua cung anh ch em, roi khi oc cau: Tin Mng c Gie-su Ki-to, thay lay ngon cai lam dau tren sach, sau o tren tran, mieng va ngc mnh, xong hng sach va cong bo bai Tin Mng. oc xong, thay noi: o la Li Chua, moi ngi tha: Lay Chua Ki-to, ngi khen Chua. Roi thay hon knh sach va oc them: Nh nhng li Tin Mng va oc..., roi ve cho gan v t te.

Khi thay pho te giup Giam Muc, thay a sach cho ngai hon hay chnh thay va hon sach va oc tham: Nh nhng li Tin Mng va oc. Trong cac buoi c hanh long trong, Giam Muc co the ban phep lanh cho dan chung vi sach Tin Mng.

Sau o thay a sach Tin Mng ve ban phu hay mot ni thch ang khac.

176. Neu khong co ngi oc sach xng ang, th thay pho te oc cac bai oc.

177. Sau li noi m au cua v t te, thay pho te se xng cac y nguyen cua li nguyen cho moi ngi, thng th giang ai.

Phung vu Thanh The

178. Khi li nguyen cho moi ngi xong, v t te ngoi xuong ghe, thay pho te cung vi thay giup le i don ban th, nhng chnh thay phai sa soan cac bnh thanh. Thay cung giup v t te tiep nhan le pham do giao dan dang tien. Roi thay trao a thanh co banh le cho v t te. Thay va rot ru va chut nc vao chen thanh, va oc tham: Cung nh giot nc nay hoa chung..., roi trao chen thanh cho v t te. Co the sa soan chen thanh tai ban phu. Neu co xong hng, thay giup v t te xong hng le pham, thanh gia va ban th, sau o, thay hoac mot ngi giup le khac, se xong hng v t te va giao dan.

179. Trong phan kinh Ta n, thay Pho te ng gan v t te, pha sau mot chut, e khi can, giup ngai m chen, m sach .

T luc oc kinh khan xin Chua Thanh Than cho en khi nang chen thanh, thng th thay pho te quy. Neu co nhieu pho te, mot thay se bo hng va xong hng luc nang banh thanh va chen thanh sau truyen phep.

180. en vinh tung ca ket thuc kinh Ta n, thay pho te ng canh v t te, nang chen thanh len, ang khi v t te nang a co Mnh Thanh, cho en khi giao dan a tung ho: A-men.

181. Sau khi v t te oc kinh cau bnh an va cau Bnh an cua Chua hang cung anh ch em, va giao dan a tha Va cung Cha, thay pho te tuy nghi chap tay, hng ve giao dan mi trao bnh an: Anh ch em hay chuc bnh an cho nhau. Thay nhan bnh an cua v t te, va co the chuc bnh an cho nhng ngi giup le gan mnh.

182. Sau khi v t te rc le, thay pho te rc le di hai hnh t tay ngai, roi giup ngai cho giao dan rc le. Neu giao dan rc le di hai hnh, chnh thay cam chen cho rc Mau Thanh, roi lien o thay knh can rc het tai ban th Mau Thanh con lai, neu can co the nh cac pho te khac va linh muc giup .

183. Cho rc le xong, cung vi v t te tr ve ban th, thay lm cac vun banh thanh, neu co, roi em chen thanh va cac bnh thanh xuong ban phu ma trang va xep don lai nh thng le, trong khi v t te tr ve ghe. Cung co the e chen va bnh thanh cha trang, cha lau tren mot khan thanh ban phu, che ay lai tuy nghi, e lien sau le se trang, mot khi a giai tan dan chung.

Nghi thc ket thuc

184. Khi v t te a oc li nguyen Hiep Le, neu can loan bao ieu g cho giao dan, thay pho te se noi van tat, tr khi chnh linh muc muon lam viec nay.

185. Neu co cong thc ban phep lanh trong the hay co li nguyen tren dan chung, thay pho te noi: Anh ch em hay cui mnh nhan lanh phep lanh. Khi v t te ban phep lanh xong, thay pho te dung nhng li sau ay ma giai tan dan chung: Le a xong, chuc anh ch em ra ve bnh an.

186. Sau o, cung vi v t te, thay hon knh ban th, va khi a knh can bai chao ban th, thay tr ve cung mot cach nh khi tien ra.

C.  Nhng phan viec cua thay giup le

187. Cac phan viec ma thay giup le co the lam thuoc nhieu loai khac nhau; lai co nhieu phan viec phai lam cung mot luc. Vay nen phan phoi cac phan viec o cho nhieu ngi. Nhng neu ch co mot thay giup le co mat, thay se thi hanh nhng g quan trong hn; con cac viec khac, th trao cho nhng ngi giup le khac.

Nghi thc au le

188. Khi tien ra ban th, thay giup le co the mang thanh gia i gia hai ngi giup cam nen chay. Khi ti ban th, thay at thanh gia gan ban th, e thanh thanh gia ban th, neu khong th em cat vao ni xng ang. Roi thay ve cho cua mnh trong cung thanh.

189. Trong suot buoi c hanh, nhiem vu cua thay giup le la en gan v t te, hoac pho te, moi khi can, e a sach va giup cac ngai trong nhng g can thiet. Do o, nen het sc danh cho thay mot cho thuan tien, e thay de dang lo phan viec cua mnh ni ghe ngoi hay tai ban th.

Phung vu Thanh The

190. Neu khong co thay pho te, th sau li nguyen cho moi ngi, va khi v t te con tai ghe, thay giup le at khan thanh, khan lau chen, chen thanh va Sach Le len ban th. Roi, neu can, thay giup v t te tiep nhan le pham do giao dan dang tien, va, neu tien, a banh ru ti ban th va trao cho v t te. Neu co xong hng, chnh thay a bnh hng cho v t te va giup ngai xong hng le pham, thanh gia va ban th. Roi thay xong hng v t te va giao dan.

191. Thay co tha tac vu giup le co the giup v t te cho giao dan rc le, neu can, vi t cach mot tha tac vien ngoai le. [98] Neu cho rc le di hai hnh, ma khong co thay pho te, thay cho ho rc Mau Thanh; neu giao dan rc le theo cach cham, th thay cam chen thanh.

192. Cho rc le xong, thay co tha tac vu giup le giup v t te hoac pho te lau va sap xep cac bnh thanh. Khi khong co thay Pho te, thay giup le mang cac bnh thanh ti ban phu, trang lau va sap xep cac bnh thanh tai o.

193. Le xong, thay giup le cung vi cac tha tac vien khac, lam mot vi pho te va v t te, tr ve phong thanh theo kieu oan rc cung mot cach va th t nh khi i ra.

D.  Nhng phan viec cua thay oc sach

Nghi thc au le

194. Khi tien ra ban th, neu khong co thay Pho te, thay oc sach, mac ao c chap thuan, co the mang sach Tin Mng, nang cao len mot chut; trong trng hp nay, thay i trc v t te; con neu khong, thay i vi cac ngi giup khac.

195. Khi ti ban th, cung vi nhng ngi khac, thay knh can bai chao ban th. Neu co mang sach Tin Mng, thay bc ti ban th, at sach Tin Mng tren ban th Sau o, thay cung vi cac ngi giup khac ve cho cua mnh trong cung thanh.

Phung vu Li Chua

196. Thay oc cac bai oc trc bai Tin Mng tren giang ai. Khi khong co ca vien, thay cung co the oc thanh vnh va ap ca sau bai oc th nhat.

197. Khi khong co thay pho te, th sau li dan nhap cua v t te, thay oc sach co the xng cac y nguyen cua li nguyen cho moi ngi.

198. Neu khong hat ca nhap le hoac ca hiep le, va giao dan khong oc cac ca nhap le hoac ca hiep le ghi trong Sach Le, th thay oc sach oc cac ca nhap le hoac ca hiep le vao luc thch hp (x. nn. 48, 87).

 

II.  THANH LE ONG TE

199. Viec ong te bieu lo thch ang s hiep nhat cua chc t te va hy le, cung nh cua toan the dan Chua. Do chnh nghi thc, buoc phai co ong te trong nghi le truyen chc Giam Muc va linh muc, trong le chuc phong vien phu va le dau.

Cung khuyen nen ong te trong nhng trng hp sau ay, tr phi li ch cua tn hu oi hoi cach khac:

a.      Thanh le Tiec Ly chieu th Nam Tuan Thanh;

b.      Thanh le vao cac dp hop Cong ong, Hoi ngh cac Giam Muc va Hoi ong Giam Muc;

c.       Thanh le nha dong va Thanh Le chnh trong cac nha th va nha nguyen;

d.      Thanh le trong moi loai hoi hop cac linh muc trieu hay dong. [99]

Moi v t te c phep c hanh Thanh Le rieng, nhng khong c cung luc trong nha th hay nha nguyen co ong te. Tuy nhien, khong c phep dang le rieng vao chieu th Nam Thanh (le Tiec Ly) va em Vong Phuc Sinh.

200. Cac linh muc i hanh hng c chap nhan cho ong te, mien la biet ro tnh trang t te cua cac ngai.

201. au so v t te qua ong, th co the ong te nhieu lan trong cung ngay, neu co nhu cau hay li ch muc vu oi hoi lam the; tuy nhien phai ong te vao nhng thi gian ke tiep nhau hay trong nhng ni thanh khac nhau. [100]

202. Chieu theo luat, Giam Muc la ngi ieu hanh ky luat ong te trong moi thanh ng va nguyen ng cua giao phan mnh.

203. Phai het sc quy trong le ong te ma cac linh muc trong moi giao phan c hanh vi c Giam Muc cua mnh, trong le tram, nhat la vao nhng dp le trong cua nam phung vu, trong le phong chc tan Giam Muc giao phan hay giam muc pho hoac phu ta cua ngai, trong le lam phep dau, le chieu Tiec Ly, le knh cac v Thanh Sang Lap Hoi Thanh a phng hay Thanh Bon Mang giao phan, le giap nam cua Giam Muc, cuoi cung vao nhng dp Hoi Ngh hay vieng tham muc vu.

Cung mot le ay, khuyen nen ong te moi lan cac linh muc hoi hop vi Giam Muc cua mnh, vao dp tnh tam hay hoi hop nao khac. Trong nhng trng hop nay, dau ch s hiep nhat cua chc t te, cung nh cua Hoi Thanh, la ac tnh cua moi ong te, c bieu lo mot cach ro rang. [101]

204. V ly do ac biet cua y ngha nghi thc hay cua ngay le, con c phep te le hay ong te nhieu lan trong cung mot ngay, trong nhng trng hp sau ay:

a.      Ai a te le hay ong te trong le dau ngay th Nam Tuan Thanh, th con c te le hay ong te trong Thanh Le chieu Tiec Ly;

b.      Ai a te le hay ong te le Vong Phuc Sinh, th co the te le hay ong te le ngay Phuc Sinh;

c.       Trong le Giang Sinh, moi t te co the te le hay ong te ba Thanh Le, mien la vao ung thi iem cua nhng Thanh Le nay;

d.      Vao ngay cau cho cac tn hu a qua i, mien la c hanh Thanh Le vao nhng thi gian khac nhau va gi nhng ieu a qui nh cho Thanh Le th hai va th ba. [102]

e.       Neu ai ong te vi Giam Muc hay v ac s trong dp Hoi Ngh hay vieng tham muc vu, hoac trong cac dp hoi hop linh muc, th co the c hanh Thanh Le mot lan na cho li ch giao dan. ieu nay cung ap dung cho cac buoi tu hop cac tu s.

205. Trong bat c hnh thc ong te nao, Thanh Le phai dien tien theo cac qui luat chung (x. nn. 112-198), tuy nhien phai gi hoac thay oi theo nhng ieu noi sau ay.

206. Khi Thanh Le a bat au, khong bao gi c vao ong te hay tiep nhan ai vao ong te.

207. Tren cung thanh phai chuan b:

a.      Ghe va sach cho cac v ong te;

b.      Tren ban phu: chen thanh u ln, hoac nhieu chen thanh.

208. Neu trong Thanh Le ong te khong co pho te, th cac phan vu rieng cua pho te c vai v ong te am trach.

Neu khong co tha tac vien nao khac, th giao dan xng ang co the lam thay, con neu khong na, th vai v ong te thi hanh.

209. Cac v ong te mac le phuc ni phong thanh hay mot ni khac xng hp, nh thng mac khi lam le mot mnh. Tuy nhien khi co ly do chnh ang, chang han: ong so ong te qua ma thieu le phuc, th cac v ong te, luon luon tr v chu te, co the bo ao le, ch mang day stola tren ao alba.

Nghi thc au le

210. Sau khi moi s a chuan b chu ao, th, thong thng, i rc qua thanh ng e ti ban th. Cac v ong te i trc chu te.

211. Khi en ban th, cac v ong te va chu te bai sau chao, roi hon knh ban th, sau o ve cho ngoi cua mnh. V chu te, tuy nghi, xong hng thanh gia va ban th, roi ve ghe.

Phung vu Li Chua

212. Trong phan phung vu Li Chua, cac v ong te tai cho, ngoi va ng nh v chu te.

Khi Giam Muc chu toa, th mot linh muc, neu khong co pho te, cong bo Tin Mng, sau khi xin va nhan phep lanh. Nhng khong lam the khi chu te la mot linh muc.

213. Thong thng v chu te, hay mot trong cac v ong te dien giang.

Phung vu Thanh The

214. Phan chuan b le pham ( xem nn. 139-145) do chu te lam, cac v ong te khac ngoi tai cho.

215. Sau khi chu te oc li nguyen tien le, cac v ong te tien en va ng chung quanh ban th, nhng tranh gay tr ngai cho viec thi hanh cac nghi thc, va che khuat khong cho giao dan thay ro hanh ong thanh, cung nh gay tr ngai cho pho te khi phai tien en ban th lam nhiem vu mnh.

Du cho co mat cac v ong te, pho te van phai thi hanh tha tac vu cua mnh gan ban th, khi giup m chen va sach. Tuy nhien thay nen ng lui ra sau cac v ay mot chut.

Cach thc oc Li Nguyen Thanh the

216. Ch mot mnh v chu te hat hay oc kinh Tien Tuing. Con kinh Thanh, Thanh, Thanh, th moi v ong te cung vi giao dan va ca oan hat hay oc.

217. Xong kinh Thanh, Thanh, Thanh, cac v ong te oc Li Nguyen Thanh The theo cach c mo ta sau. Ch co chu te lam cac c ch, ngoai tr khi ghi cach khac.

218. Nhng phan ma cac v ong te cung oc, va nhat la moi ngi buoc phai oc cac li truyen phep, th phai oc nho tieng, e cho giong cua chu te c nghe ro rang. Bang cach ay, giao dan mi lanh hoi ban van de dang hn.

Nhng phan ma moi v ong te cung oc, ma co ghi dau nhac trong Sach Le, th nen hat.

Kinh Nguyen Thanh The I, hay Le Qui Ro-ma

219. Trong Kinh Nguyen Thanh The I, hay Le Qui Ro-ma, mot mnh chu te dang tay oc: Lay Cha rat nhan t (Te igitur).

220. Kinh cau cho ke song va kinh Cung hiep thong (Memento vivorum et Communicantes) nen e cho mot trong cac v ong te luan phien nhau oc, dang tay va ro tieng.

221. Kinh Vay, lay Cha (Hanc igitur) lai do mot mnh chu te dang tay oc.

222. T kinh Lay Cha, xin thanh hoa cho en kinh Lay Cha, la Thien Chua toan nang (a Quam oblationem usque ad Supplices), ch mot mnh chu te lam cac c ch, tat ca cac v ong te cung oc chung, theo cach sau ay:

a.      Kinh Lay Cha, xin thanh hoa: hai tay gi ve pha le pham;

b.      Cac kinh Toi hom trc ngay, Cung mot the thc ay: chap tay;

c.       Cac li cua Chua: tay phai, neu thay tien, gi ve pha banh va chen; mat nhn banh thanh va chen khi nang len cho xem thay va sau o, th cui mnh sau;

d.      Cac kinh V vay, lay Cha va Xin Cha oai nhn: dang tay;

e.       Kinh Lay Cha la Thien Chua toan nang: cui mnh va chap tay cho en cau tai ban th nay, roi ng thang len va lam dau khi oc cau tat ca chung con c ay tran n phuc bi tri.

223. Kinh cau cho ngi qua i va kinh Xin cung cho chung con la toi t toi loi: mot trong cac v ong te luan phien oc, dang tay va ro tieng.

224. en cau Xin cung cho chung con la toi t toi loi: moi v ong te am ngc.

225. Cau Nh Ngi Cha khong ngng sang tao: mot mnh chu te oc.

Kinh Nguyen Thanh The II

226. Trong Kinh Nguyen Thanh The II, mot mnh chu te dang tay oc: Lay Cha, Cha that la ang Thanh.

227. T kinh V vay, lay Cha cho en kinh Nguyen xin Cha oai nhn, moi v ong te cung oc chung theo cach sau ay:

a.      V the, chung con xin Cha: hai tay gi ve le pham;

b.      Khi b nop va Cung mot the thc ay: chap tay;

c.       Cac li cua Chua: tay phai, neu thay tien, gi hng ve banh va chen; mat nhn Mnh Thanh va Chen Thanh khi nang len cho thay va sau o th cui mnh sau;

d.      V the, lay Cha, gi ay tng nh va Chung con cui xin Cha: dang tay.

228. Cac li cau cho ngi song: Lay Cha, xin nh en Hoi Thanh, va cho ngi qua i: Xin Cha cung nh en, mot trong cac v ong te luan phien dang tay oc.

Kinh Nguyen Thanh The III

229. Trong Kinh Nguyen Thanh the III, mot mnh chu te dang tay oc: Lay Cha, Cha that la ang Thanh.

230. T V vay, lay Cha, chung con tha thiet nai xin Cha cho en Nguyen xin Cha oai nhn: tat ca cac v ong te cung oc theo cach thc sau ay:

a.      V vay, Lay Cha, chung con tha thiet nai xin Cha: hai tay gi ve pha le pham;

b.      Trong em b trao nop va Cung mot the thc ay: chap tay;

c.       Cac li cua Chua: tay phai, neu thay tien, gi hng ve banh va chen; mat nhn banh thanh va chen khi nang len cho thay va sau o cui mnh sau;

d.      V vay, lay Cha va Nguyen xin Cha oai nhn: dang tay.

231. Cac li chuyen cau: Nguyen xin Chua Thanh Than va Lay Cha, xin cho hy le hoa giai nay: mot trong cac v ong te luan phien dang tay oc.

Kinh Nguyen Thanh the IV

232. Trong Kinh Nguyen Thanh The IV, t cau Lay Cha ch thanh cho en hoan thanh cong cuoc thanh hoa muon loai: mot mnh chu te dang tay oc.

233. T Vay, lay Cha, xin cho Chua Thanh Than cho en Lay Cha, xin nhn en hy le: moi v ong te eu oc theo cach thc sau ay:

a.      Vay, lay Cha, xin cho Chua Thanh Than: hai tay gi hng ve le pham;

b.      Lay Cha ch thanh, khi en gi va Cung mot the thc ay: chap tay;

c.       Cac li cua Chua: tay phai, neu thay tien, gi hng ve banh va chen; mat nhn banh thanh va chen khi nang cho thay va sau o cui mnh sau;

d.      V vay, lay Cha, gi ay va Lay Cha, xin nhn en: dang tay.

234. Cac li chuyen cau: Lay Cha, gi ay va Lay Cha nhan t: mot trong cac v ong te luan phien dang tay oc.

235. Con ve cac Kinh Nguyen Thanh The khac, c Toa Thanh chuan nhan, th theo cac qui tac an nh cho chung.

236. V chu te va cac v ong te cung oc vinh tung ca cuoi Kinh Nguyen Thanh The, nhng giao dan khong oc.

Nghi thc hiep le

237. Sau o, v chu te chap tay oc li nhan nhu trc kinh Lay Cha, roi ngai cung vi cac v ong te dang tay oc kinh Lay Cha cung vi giao dan.

238. Kinh Lay Cha, xin cu chung con do mot mnh chu te dang tay oc. Tat ca cac v ong te, cung vi giao dan, tung ho ket thuc: V Chua la Vua.

239. Sau li mi cua pho te, hay cua mot v ong te, neu khong co pho te: Anh ch em hay chuc bnh an cho nhau, moi ngi trao cho nhau bnh an. Chu te trao bnh an cho nhng v ong te gan nhat, trc khi trao cho thay pho te.

240. Trong khi hat hay oc Lay Chien Thien Chua, cac pho te va vai v ong te co the giup chu te be banh thanh e cho cac v ong te va giao dan rc le.

241. Khi hoa banh thanh vao ru thanh xong, mot mnh chu te oc tham kinh Lay Chua Gie-su Ki-to, Con Thien Chua hang song hay kinh Lay Chua Gie-su Ki-to, con sap rc.

242. Sau khi oc xong li nguyen trc rc le, chu te bai goi, lui ra mot chut. Cac v ong te tng ngi mot en gia ban th, qu goi va knh can cam lay Mnh Thanh Chua tai ban th, va tay phai cam Mnh Thanh, co tay trai pha di ma lui ve cho cua mnh. Tuy nhien, cac v ong te co the ng tai cho va nhan lay Mnh Thanh t a do v chu te hoac mot hay nhieu v ong te cam i ngang qua trc mat cac ngai, hay, chuyen a cho ngi ke tiep cho en ngi cuoi cung.

243. Sau o, chu te cam lay Mnh Thanh c truyen phep trong chnh Thanh Le ay, nang cao len mot chut tren a hay tren chen, hng ve giao dan va noi: ay Chien Thien Chua, roi oc tiep cung vi cac v ong te va giao dan: Lay Chua, con chang ang.

244. Roi chu te hng ve ban th, oc tham: Xin Mnh Thanh Chua Ki-to gn gi con va knh can rc lay. Cac v ong te cung lam nh vay khi cac ngai rc le. Tiep theo, chu te cho thay pho te rc le.

245. Co the rc Mau Thanh hoac uong trc tiep chen thanh, hoac bang cach cham, hoac bang tha, hoac bang ong hut.

246. Neu rc Mau Thanh bang cach uong trc tiep chen thanh, co the theo mot trong hai cach sau ay:

a.      Chu te cam lay chen va oc tham: Xin Mau Thanh Chua Ki-to gn gi con, roi uong mot chut, oan trao chen cho pho te hay mot v ong te. Sau o ngai cho giao dan rc le (x. nn. 160-162).

Cac v ong te, tng ngi mot, hay tng hai ngi neu co hai chen, tien en ban th, qu goi, rc Mau Thanh, lau mieng chen va tr ve cho.

b.      Chu te ng tai gia ban th rc lay Mau Thanh.

Cac v ong te co the rc Mau Thanh tai cho mnh t chen thanh do pho te hay mot v ong te a ti, hoac chuyen chen thanh cho nhau. Chen thanh luon luon c lau bi v va uong hay bi ngi trao chen. Ai a rc Mau Thanh, th tr ve ghe mnh.

247. Thay pho te knh can rc het tai ban th Mau Thanh con lai, neu can th nh vai v ong te giup . Sau o, em chen thanh ve ban phu, tai ay chnh thay hay thay co chc giup le trang, lau va xep at nh thng le (x. n. 183).

248. Cac v ong te cung co the rc Mnh Thanh at tren ban th va lien sau o, rc Mau Thanh.

Trong trng hp nay, chu te rc le di hai hnh nh thng le (x. n. 158), neu ngai chon cach thc rc chen thanh nao th cac v ong te khac theo cach ay.

Sau khi chu te rc le, chen thanh c at ben canh ban th tren mot khan thanh khac. Cac v ong te tng ngi mot en gia ban th, qu goi va rc Mnh Thanh, sau o i qua ben canh ban th va rc Mau Thanh, theo nghi thc rc chen thanh a chon, nh noi tren.

Viec thay pho te rc le va trang chen c thc hien cung mot cach nh tren.

249. Neu cac v ong te rc bang cach cham, th chu te rc Mnh va Mau Thanh Chua nh thng le, tuy nhien chu y e lai trong chen u Mau Thanh cho cac v ong te rc. Sau o, thay pho te, hay mot v ong te, at chen thanh gia ban th hay ben canh ban th tren mot khan thanh khac, cung vi a ng Mnh Thanh.

Cac v ong te, tng ngi mot, tien en ban th, qu goi, cam lay Mnh Thanh, nhung mot phan vao chen, roi cam a hng di mieng, rc lay Mnh Thanh a nhung o, sau o tr ve cho ngoi luc au le.

Pho te cung rc bang cach cham. Mot v ong te noi khi trao: Mnh va Mau Chua Ki-to, pho te ap: A-men. Pho te rc het tai ban th Mau Thanh con lai, co the nh vai v ong te giup, neu can, roi em chen thanh en ban phu, va chnh thay hay mot thay co chc giup le trang, lau va xep at chen thanh.

Nghi thc ket thuc

250. Chu te lam nh thng le nhng nghi thc ket thuc Thanh Le (x. nn. 166-169), con cac v ong te c tai cho.

251. Trc khi ri ban th, moi ngi bai sau chao ban th. Con chu te hon knh ban th nh thng le.

 

III. THANH LE CH CO MOT NGI GIUP

252. Trong Thanh Le v t te c hanh ma ch co mot ngi giup va tha, th dung nghi thc Thanh Le co giao dan (x. nn. 120-169), ngi giup tuy nghi lam nhng phan viec cua dan chung.

253. Neu ngi giup la pho te, th thay se chu toan nhng phan viec cua rieng mnh (x. nn. 171-186), va cac phan viec khac cua dan chung.

254. Neu khong co ly do chnh ang va hp ly, khong c c hanh Thanh Le ma khong co ngi giup hay t la mot tn hu. Trong trng hp nay, bo cac li chao, li nhan nhu va phep lanh cuoi le.

255. Chen le c don trc hoac tren ban phu ben canh ban th, hoac tren ban th pha ben phai, con Sach Le th at pha ben trai.

Nghi thc au le

256. V t te, sau khi cui sau chao ban th, ng trc ban th, lam dau thanh gia, va noi: Nhan danh Chua Cha; oan quay chao ngi giup bang mot trong cac cong thc e ngh; roi lam viec thong hoi.

257. Sau o ngai tien len ban th va hon ban th, oan en ben Sach Le pha trai ban th va ng o cho en het li nguyen cho moi ngi.

258. Sau o ngai oc ca nhap le, va kinh Lay Chua, xin thng xot va Vinh danh, theo luat ch o.

259. oan, ngai chap tay oc Chung ta hay cau nguyen, ngng mot lat, roi dang tay oc li nguyen nhap le. Cuoi li nguyen, ngi giup tha to: A-men.

Phung vu Li Chua

260. Het sc co the nen oc cac bai oc tai giang ai hay tai mot buc.

261. Xong li nguyen nhap le, ngi giup oc bai oc th nhat va thanh vnh, roi bai oc hai, khi phai oc, sau o, A-le-lu-ia va cau kem theo hay mot bai ca khac.

262. oan v t te cui mnh oc Lay Thien Chua toan nang, xin thanh tay, roi oc bai Tin Mng. Ket bai ngai noi: o la Li Chua, ngi giup tha: Lay Chua Ki-to, ngi khen Chua. V t te hon sach va oc tham: Nh nhng li Tin Mng..

263. Sau o v t te cung vi ngi giup oc kinh Tin Knh, theo luat ch o.

264. Tiep theo la li nguyen cho moi ngi, cung co the oc trong Thanh Le nay, v t te xng cac li nguyen, ngi giup tha lai.

Phung vu Thanh The

265. Phung vu Thanh The c c hanh theo nh Thanh Le co giao dan, ngoai tr nhng ieu sau ay.

266. Sau li tung ho cuoi kinh ke tiep kinh Lay Cha, v t te oc kinh Lay Chua Gie-su Ki-to, Chua a noi, roi them: Bnh an cua Chua hang cung anh em, ngi giup tha: Va cung Cha. Tuy nghi v t te trao bnh an cho ngi giup.

267. oan, trong khi oc Lay Chien Thien Chua cung vi ngi giup, linh muc be banh thanh tren a. Sau kinh Lay Chien Thien Chua, ngai va hoa Mnh va Mau Thanh va oc tham: Xin Mnh va Mau thanh.

268. Sau khi hoa tron, v t te oc tham: Lay Chua Gie-su Ki-to, Con Thien Chua hang song hoac Lay Chua Gie-su Ki-to, con sap rc; roi bai goi, cam banh thanh va, neu ngi giup rc le, hng ve ngi ay, nang banh thanh len mot chut tren a, noi: ay Chien Thien Chua va cung vi ngi ay oc: Lay Chua, con chang ang. oan, ngai quay mat ve ban th rc Mnh Thanh Chua Ki-to. Neu ngi giup khong rc le, th sau khi qu goi xong, ngai quay mat ve ban th, oc tham mot lan: Lay Chua, con chang ang va Xin Mnh Thanh Chua Ki-to gn gi con, roi rc Mnh Thanh Chua Ki-to. oan ngai cam lay chen va oc tham: Xin Mau Thanh Chua Ki-to gn gi con va rc lay Mau Thanh.

269. Trc khi cho ngi giup rc le, v t te oc ca hiep le.

270. V t te trang chen ben trai ban th hay tai ban phu. Neu chen c trang ban th, th ngi giup co the a ve ban phu, hay at ben trai ban th.

271. Sau khi trang chen xong, v t te nen gi thinh lang mot chut, roi oc li nguyen hiep le.

Nghi thc ket thuc

272. Nghi thc ket thuc c lam nh trong Thanh Le co giao dan. Bo li: Le xong. V t te hon knh ban th nh le thng va sau khi cui mnh sau, ra ve cung vi ngi giup.

 

IV. VAI QUI LUAT CHUNG
CHO MOI HNH THC THANH LE

Viec ton knh ban th va sach Tin Mng

273. Theo thoi quen lu truyen, viec ton knh ban th va sach Tin Mng c bieu lo bang cach hon. Nhng, ni nao c ch ay khong phu hp vi tap tuc va tinh than a phng, th Hoi ong Giam Muc ch nh mot cach khac thay the, vi s ong y cua Toa Thanh.

Bai goi va cui

274. Bai goi, ngha la goi phai nghieng ung at, la c ch th phng, do o danh cho Thanh The va Thanh Gia t khi c ton knh trong the trong phung vu th Sau Thanh tng niem cuoc Thng Kho cua Chua, cho en bat au Vong Phuc Sinh.

Trong Thanh Le co ba lan bai goi, o la sau khi nang banh thanh, sau khi nang chen thanh va trc luc hiep le. Trong Thanh Le ong te co vai ieu ac biet phai gi ve iem nay (x. nn. 210-251).

Neu nha tam co Thanh The c at trong cung thanh, th v t te, pho te va cac ngi giup khac phai bai goi, khi i en ban th hoac khi ri ban th, nhng khong bai goi trong luc c hanh Thanh Le.

Ngoai ra, moi ngi bai goi khi i ngang trc Thanh The, tr phi khi i kieu.

Nhng ngi mang thanh gia hay en th thay v bai goi, ho cui au.

275. Cui bieu lo long ton knh oi vi nhng ang, nhng ngi hoac cac dau hieu cua ho. Co hai loai cui: cui au va cui mnh:

a.      Cui au khi oc danh Ba Ngoi, va ten thanh Gie-su, c Trinh N Maria va v thanh trong Thanh Le knh v nay.

b.      Cui mnh hay cui sau khi chao knh ban th, khi oc cac kinh Lay Thien Chua toan nang, xin thanh tay va Lay Chua la Thien Chua, xin thng nhan, khi oc cau trong kinh Tin Knh: Bi phep Chua Thanh Than, khi oc cau trong Le Quy Ro-ma: Chung con nai xin Cha. Thay pho te cung cui mnh khi xin phep lanh trc luc cong bo Tin Mng. Ngoai ra v t te cung nghieng mnh mot chut khi oc cac li cua Chua luc truyen phep.

Viec xong hng

276. Xong hng dien ta long ton knh va cau nguyen, nh Thanh Kinh a noi (x. Tv 140,2; Kh 8,3).

c tuy y xong hng trong bat c hnh thc Thanh Le nao:

a.      Khi i rc tien vao;

b.      au le, xong hng thanh gia va ban th;

c.       Khi rc va cong bo Tin Mng;

d.      Sau khi at banh va chen ru tren ban th, xong hng le pham, thanh gia va ban th, cung nh v t te va giao dan;

e.       Khi nang banh thanh va chen sau truyen phep.

277. Khi bo hng vao bnh hng, v t te lam dau thanh gia chuc lanh ma khong oc g.

Trc va sau khi xong hng, cui sau chao nhng ngi hay nhng vat c xong hng, ngoai tr ban th va le pham dung cho hy te Thanh Le.

Phai xong hng ba lan: Thanh The, di tch Thanh Gia va anh Chua c trng bay cho ton knh cong khai, le pham dung cho hy te Thanh Le, thanh gia ban th, sach Tin Mng, nen phuc sinh, v t te va giao dan.

Xong hng hai lan cac di tch va anh cac Thanh c trng bay cho ton knh cong khai, va ch luc au cuoc c hanh, khi xong hng ban th.

Ban th c xong hng bang nhng cai lac bnh hng theo cach thc sau ay:

a.      Neu ban th tach biet vach tng, v t te i vong chung quanh ban th ma xong;

b.      Neu ban th dnh lien vi vach tng, v t te xong hng pha phai, roi pha trai;

Neu thanh gia at pha tren ban th hay tai ban th, th xong hng thanh gia trc khi xong ban th; trong nhng trng hp khac, xong thanh gia khi i ngang qua.

V t te xong hng le pham ba lan trc khi xong thanh gia va ban th, hoac xong theo hnh thanh gia tren cac le pham.

Viec trang chen

278. Moi khi co manh vun banh thanh dnh ni cac ngon tay, nhat la sau khi be banh hoac cho giao dan rc le, v t te phai lau cac ngon tay tren a hoac ra neu can. Cung phai thu lm cac manh, neu chung ri ngoai a thanh.

279. Cac chen thanh c v t te, pho te hay thay co chc giup le trang lau sau rc le hoac sau Thanh Le, nen lam viec nay tai ban phu. Trang chen bang nc hoac bang nc va ru, va ngi trang uong het. a thanh c chui bang khan lau.

Phai lieu sao Mau Thanh con lai sau khi cho rc c uong het tai ban th.

280. Neu banh thanh hay phan banh thanh b ri vai, phai knh can nhat lay, neu co chut Mau Thanh rt xuong cho nao, th phai ra ni o bang nc, va sau o o nc ay vao gieng thanh at trong phong thanh.

Viec hiep le di hai hnh

281. Xet ve phng dien dau ch, viec hiep le di hai hnh la hnh thc ay u hn. Qua vay, di hnh thc nay, dau ch cua ba tiec Thanh The c sang to hn. Y Thien Chua muon thiet lap Giao c mi va vnh cu trong Mau Thanh Chua cung c bieu lo ro rang hn. ong thi, moi tng quan gia ba tiec Thanh The va ba tiec canh chung trong nc Chua Cha c dien ta minh bach hn. [103]

282. Cac v chu chan phai lo lieu dung cach nao thch hp nhat e gi lai trong tam tr tn hu, nhng ngi rc le cung nh nhng ngi d le, giao ly cong giao ve hnh thc hiep le, theo y Cong ong Tri-en-ti-no. Trc het, phai nhac cho cac ki-to hu nh rang theo c tin cong giao, du rc le di mot hnh, ho cung lanh nhan tron ven Chua Ki-to va b tch thc thu. Bi o, ve hieu qua, ngi rc le di mot hnh thoi cung chang thiet mat n nao can thiet cho s cu o. [104]

Phai day cho ho biet trong viec phan phat cac b tch, Hoi Thanh co quyen an nh hoac thay oi nhng g xet ra thuan tien hn cho viec ton knh cac b tch, hay cho li ch cua ngi lanh nhan, theo bien chuyen cua s vat, thi ai va ni chon, tuy van phai gi nguyen ven nhng g thuoc ban chat cua b tch. [105] Tuy nhien, cac ngai ong thi cung phai giao huan ho e ho c muon tham d cach nhiet tnh hn vao nghi thc thanh, qua o dau ch cua tiec Thanh The c bieu lo cach ay u hn.

283. Ngoai tr nhng trng hp c noi en trong cac sach nghi thc, con c rc le di hai hnh:

a.      Cac t te khong the c hanh hay ong te Thanh Le;

b.      Thay pho te va nhng ngi chu toan mot phan vu nao o trong Thanh Le;

c.       Cac thanh vien cua cac cong oan trong Thanh Le tu vien hoac Thanh Le cong oan, cac hoc vien chung vien, tat ca nhng ngi d tnh tam hay tham gia hoi ngh ve tu c va muc vu.

Giam Muc giao phan co the nh ra nhng quy tac ve rc le di hai hnh cho giao phan mnh, cac cong oan tu s va cac nhom nho cung phai tuan theo. Giam Muc cung co nang quyen cho phep rc le di hai hnh, moi lan v chu te thay la thch ang, mien la tn hu c giao huan ky lng va khong co bat c nguy c xuc pham en Thanh The hoac nghi thc gap kho khan v ong ngi tham d qua hay v ly do nao khac.

284. Khi cho rc le di hai hnh;

a.      Thong thng thay pho te cho rc Mau Thanh, hoac, neu khong co pho te, th linh muc, hay thay co chc giup le hay mot tha tac vien cho rc le ngoai thng khac, hay mot tn hu, c giao cho viec nay, trong trng hp cap bach.

b.      Phan Mau Thanh con lai phai c rc het tai ban th bi v t te, pho te, hay thay co chc giup le, a cho rc chen va thay nay trang, lau va xep cac bnh thanh theo cach thng le.

Cac tn hu ch muon rc di mot hnh banh thoi, th rc le di dang nay.

285. e cho rc le di hai hnh can phai chuan b:

a.      Neu rc Mau Thanh bang cach uong trc tiep th chuan b mot chen ln cho u, hoac nhieu chen, tuy nhien luon luon d kien ng e sau Thanh Le phai uong qua nhieu Mau Thanh con d lai.

b.      Neu rc bang cach cham, th banh thanh ng qua mong hay qua nho, nhng day mot chut e khi cham mot phan vao Mau Thanh, co the trao cho de dang.

286. Neu rc Mau Thanh bang cach uong chen thanh, ngi rc le sau khi a chu Mnh Thanh, i sang tha tac vien cam chen va ng trc mat. Tha tac vien noi: Mau Thanh Chua Ki-to, ngi rc ap: A-men, va tha tac vien a chen, ngi rc cam chen bang hai tay a len mieng. Ngi rc uong mot chut, tra lai chen cho tha tac vien roi lui got; tha tac vien dung khan lau mieng chen.

287. Neu rc chen thanh bang cach cham, ngi rc cam a di mieng, tien en v t te cam chen thanh va ben canh ngai co tha tac vien cam bnh Mnh Thanh. V t te lay banh thanh, nhung mot phan vao chen, roi a cho va noi: Mnh va Mau Chua Ki-to, ngi rc nhan lay bang mieng, roi lui got.Chng V

CACH XEP AT VA TRANG TR THANH NG
E C HANH THANH LE

 

I.    NHNG NGUYEN TAC TONG QUAT

288. e c hanh Thanh Le, dan Chua thng tap hop ni thanh ng, hoac neu khong co thanh ng hay thanh ng khong u ln, th tap hop mot ni trang nghiem, xng ang vi mau nhiem rat thanh nay. Vay, thanh ng va nhng ni khac phai phu hp vi viec c hanh thanh va giup giao dan tham d cach linh ong. Hn na, cac ni thanh va cac o vat dung trong phung vu phai ep, xng ang, ong thi bieu th va tng trng cho nhng thc tai sieu pham. [106]

289. V the, Hoi Thanh khong ngng tm kiem s tr giup cao quy cua nghe thuat va chap nhan nhng gia tr nghe thuat cua moi dan toc va a phng. [107] Hn na, cung nh Hoi Thanh a no lc bao ve nhng cong trnh va nhng kho tang nghe thuat a lu truyen lai qua cac the he, [108] va tuy theo s can thiet ma thch nghi vi nhng nhu cau mi, th Hoi Thanh cung co gang co vo nhng g mi me phu hp vi tinh than cua moi thi ai. [109]

Cho nen trong viec ao tao cac my thuat gia, cung nh trong viec chon la nhng tac pham cho thanh ng, phai tm kiem pham chat ch thc cua nghe thuat giup nuoi dng c tin va long ao c, lai thch hp vi noi dung cua ieu muon dien ta va vi muc ch nham ti. [110]

290. Moi thanh ng can c cung hien hay t la lam phep. Tuy nhien cac nha th chanh toa va nha th giao x phai c cung hien theo nghi thc long trong.

291. e xay dng, sa cha, sap xep cho ung cac thanh ng, moi ngi co lien quan can tham khao y kien cua Uy Ban giao phan ve Phung Vu va Nghe Thuat thanh. Giam Muc giao phan da tren y kien va s tr giup cua Uy Ban nay khi a ra cac quy tac ve thiet ke thanh ng, hoac khi chap thuan hoa o thanh ng mi, hoac khi phai giai quyet mot vai van e kha quan trong. [111]

292. Viec trang tr thanh ng nen chuong ve n s cao quy hn la hao nhoang. Khi chon la cac vat dung e trang tr, nen dung o that va theo hng gop phan giao huan cac tn hu va phu hp vi s trang nghiem cua ni thanh.

293. Muon cho viec sap xep thanh ng va cac cau truc lien quan ap ng tot vi cac nhu cau thi ai, th khong nhng chung phai thuan li cho viec c hanh cac le nghi thanh, ma chung con phai cung cap s thoai mai thch ang cho cac tn hu, giong nh ho thng c hng nhng ni ho tap hop.

294. Dan Chua, khi tu hop c hanh Thanh Le, tuan gi th t hai hoa va pham trat, c bieu lo qua cac tha tac vu khac nhau va hanh ong khac nhau tuy theo cac phan cua c hanh. Do o viec sap xep tong quat thanh ng nen phan anh phan nao cong oan tap hop, va cho phep moi ngi co v tr thch hp, cung nh tao thuan li cho moi ngi thi hanh ung an phan viec cua mnh.

Cac tn hu va ca oan phai co v tr giup viec tham gia tch cc cua ho c de dang. [112]

V chu te, thay pho te va cac ngi giup khac phai co cho tren cung thanh. Cung phai don ghe ngoi cho cac v ong te tren cung thanh. Con khi so ong te qua ong, th sap xep ghe ngoi au o trong thanh ng, nhng phai gan ban th.

Moi ieu tren, tuy phai dien ta th t pham trat va s khac biet cac nhiem vu, nhng phai mang lai s hiep nhat than tnh va hai hoa, nh o s hiep nhat cua toan the dan thanh c toa sang. Chat lieu va ve my quan cua ni thanh va toan the vat dung tao thuan li cho long ao c va bay to s thanh thien cua cac mau nhiem c c hanh.

II.  VIEC SAP XEP CUNG THANH
E C HANH THANH LE

295. Cung thanh la ni at ban th, cong bo li Chua, va v t te, pho te va cac ngi giup khac thi hanh nhiem vu mnh. Cung thanh can c phan biet vi long thanh ng bang o cao hn, hay bang mot cau truc va trang tr ac biet. No phai u rong e viec c hanh Thanh Le co the dien tien t te va c nhn thay. [113]

Ban th

296. Ban th, ni hy le thap gia c hien tai hoa di nhng dau b tch, cung la ban tiec cua Chua, ma dan Chua c mi en tham d trong Thanh Le. Ban th cung la trung tam cua viec ta n c thc hien cach hoan hao qua le te Ta n.

297. Trong ni thanh, Thanh Le phai c c hanh tren mot ban th; con ngoai ni thanh th co the c hanh tren mot cai ban xng ang, nhng luon phai co khan phu ban th va khan thanh, thanh gia va en.

298. Trong moi thanh ng phai co ban th co nh tng trng cach ro rang va thng xuyen cho Chua Gie-su Ki-to, tang a song ong (1 P 2,4; x. Ep 2,20). Con trong cac ni khac, dung vao viec c hanh thanh, th ban th co the di ong.

Ban th goi la co nh, neu c lam dnh vi nen cung thanh, va do o khong the di chuyen c; neu chuyen di c th goi la di ong.

299. Ban th chnh c xay xa vach tng, e co the de dang i chung quanh va tren o co the c hanh Thanh Le quay xuong giao dan. Ban th phai chiem v tr trung tam, ma tat ca cong oan tn hu t nhien hng ve o. [114] Thong thng, ban th phai co nh va c cung hien.

300. Ban th ca co nh lan di ong c cung hien theo nghi thc c mo ta trong sach Pontificale Romanum, tuy nhien ban th di ong co the ch lam phep ma thoi.

301. Theo tap tuc co truyen cua Hoi Thanh va theo y ngha, mat ban th co nh phai lam bang a, va la a t nhien. Nhng tuy theo s xet oan cua Hoi ong Giam Muc, cung co the dung nhng chat lieu khac xng hp, ben chac va c cau tao cach nghe thuat. Chan hay phan di ban th co the lam bang bat c chat lieu nao, mien la chat lieu o xng hp va ben chac.

Ban th di ong co the lam bang bat c chat lieu nao quy, ben chac va phu hp vi viec phung t, theo truyen thong va tap tuc cua moi mien.

302. Thoi quen at xng thanh di ban th a cung hien, du khong phai la xng cac thanh t ao, nen c duy tr. Nhng phai can than kiem tra e biet chac o la xng thanh that.

303. Trong cac thanh ng mi xay, ch nen at mot ban th, tng trng cho mot Chua Ki-to gia cong oan tn hu va mot Thanh Le cua Hoi Thanh.

Con trong cac thanh ng xay a lau, khi ban th cu nam v tr gay kho khan cho viec tham d cua giao dan va khong the di chuyen ma khong lam ton hai gia tr nghe thuat, th xay mot ban th co nh khac, c lam vi nghe thuat va cung hien theo nghi thc, va ch c c hanh Thanh Le tren ban th nay ma thoi. e giao dan khoi b chia tr, th ban th cu khong c trang tr g ac biet.

304. V long ton knh oi vi viec c hanh tng niem Chua va oi vi ba tiec don Mnh va Mau Chua, nen phu ban th ni c hanh mot khan mau trang, co hnh dang, kch thc va trang tr thch hp vi cau truc cua ban th.

305. Nen gi chng mc khi trang hoang ban th.

Trong Mua Vong, ban th c chng hoa cach va phai, thch hp vi ac tnh cua mua, e khong cho thay qua sm niem vui tron ven cua ngay Sinh Nhat Chua. Mua Chay khong c chng hoa tren ban th, tr Chua Nhat Laetare (IV Mua Chay), cac le trong va le knh.

Viec chng hoa phai luon luon ieu o, va nen at hoa chung quanh ban th hn la tren ban th.

306. Tren ban th ch at nhng g ma viec c hanh Thanh Le oi hoi, ngha la, sach Tin Mng t au c hanh cho en khi cong bo Tin Mng, chen thanh vi a, bnh thanh, neu can, khan thanh, khan lau va Sach Le t luc trnh le pham cho en khi trang chen.

Phai at cach kn ao nhng g can khuech am tieng cua v t te.

307. Moi khi c hanh phung vu, can co nhng cay nen e to long cung knh va mng le (x. n. 117) c at tren ban th hay chung quanh ban th, tuy theo cau truc cua ban th va cung thanh, mien sao cho co s hoa hp chung va ng can tr giao dan nhn thay de dang nhng g ang thc hien hay at tren ban th.

308. Tren ban th hay gan canh, phai co thanh gia co hnh Chua chu nan, ma giao dan tap hop co the thay ro. Thanh gia nh the se gi cho tr cac giao dan nh s thng kho cu o cua Chua, va c e thng xuyen gan ban th ngay ca ngoai luc c hanh phung vu.

Giang ai

309. Pham gia Li Chua oi phai co mot ni thch hp trong nha th, e Li Chua c loan bao va giao dan t nhien hng ve o trong phan phung vu Li Chua. [115]

Ni o thng phai la mot giang ai co nh, ch khong phai ch la mot cai gia sach di chuyen c. Phai tuy theo cau truc cua moi nha th ma at giang ai e giao dan co the de dang nhn thay va nghe c tha tac vien co chc thanh va cac oc vien.

Tai giang ai se oc cac bai oc, thanh vnh ap ca va bai cong bo Tin Mng Phuc Sinh. Cung tai o co the giang va oc cac li nguyen cho moi ngi, tc la li nguyen giao dan. Pham gia cua giang ai oi ch co tha tac vien li i len o.

Giang ai mi nen c lam phep, trc khi c dung vao phung vu, theo nghi thc mo ta trong sach Nghi Thc Ro-ma. [116]

Ghe cua v chu te va cac ghe khac

310. Ghe cua v chu te phai noi len vai tro chu toa cong oan va ieu khien kinh nguyen. Do o, cho thch hp nhat la pha au cung thanh, hng ve giao dan, tr phi loi kien truc thanh ng hoac nhng hoan canh khac khong cho phep, v du: khoang cach qua xa lam cho viec hiep thong gia v t te va giao dan tr nen kho khan, hoac v nha tam chiem cho gia pha sau ban th. Phai tranh moi th ngai toa. [117] Nen lam phep ghe, trc khi s dung trong phung vu, theo nghi thc trong sach Nghi Thc Ro-ma. [118]

Cung at ghe trong cung thanh cho cac v ong te va cac linh muc hien dien trong buoi c hanh ma khong ong te, cac v nay phai mac ao cac phep.

Ghe cua thay pho te c at gan ghe chu te. Con ghe cho cac ngi giup khac phai at sao cho phan biet ro rang vi ghe cua hang giao s va cho cac ngi giup co the thi hanh phan vu mnh cach de dang. [119]

III. VIEC SAP XEP CHO TRONG THANH NG

Cho cua cac tn hu

311. Phai xep at cho tn hu co cho thch hp, e ho bang mat va tam hon co the tham d ang hoang nhng nghi thc thanh. Nen theo thoi quen ma cho ho dung ghe dai hay ghe mot. Nhng phai loai bo thoi tuc danh ghe cho mot so t nhan. [120] Cac ghe mot hay ghe dai, ac biet trong nhng thanh ng mi xay cat, phai c sap xep sao cho tn hu co the de dang co nhng ieu bo than xac can thiet trong cac phan c hanh khac nhau va cung de dang len rc le.

Phai lieu lam sao cho tn hu khong nhng nhn thay v t te, pho te hay cac ngi oc sach, ma con nghe ro nh nhng phng tien ky thuat hien ai.

Cho cua ca oan va nhac cu

312. Phai da vao cau truc cua thanh ng ma xep cho cho ca oan, e cho thay ban chat cua ca oan la thanh phan cua cong oan tu hop va gi mot phan vu rieng biet, e ca oan de dang thc hien phan vu mnh, va moi ca vien thuan li tham d ay u vao Thanh Le, ngha la tham d b tch Thanh The. [121]

313. Con phong cam va cac nhac cu khac a c chap thuan cach hp phap, th phai at vao cho thch hp, e chung co the tr giup ca oan va giao dan hat va, neu oc tau, th moi ngi co the nghe tot c. Nen lam phep an phong cam, trc khi s dung trong phung vu, theo nghi thc mo ta trong sach Nghi thc Ro-ma. [122]

Trong Mua Vong c phep anh phong cam va cac nhac cu khac cach va phai, phu hp vi ac tnh cua mua nay, nhng ng i trc niem vui tron ven cua le Chua Giang Sinh.

Trong Mua Chay tieng phong cam va cac nhac cu khac ch e giup hat ma thoi, tr Chua Nhat Laetare (IV Mua Chay), le trong va le knh.

Cho lu gi Mnh Thanh Chua

314. Tuy theo cau truc cua thanh ng va the theo cac tuc le chnh ang a phng, Mnh Thanh Chua c lu gi trong nha tam, ni phan trang trong cua thanh ng, co dau nhan biet, co trang tr va thch hp cho viec cau nguyen. [123]

Theo thoi quen, ch co mot nha tam, khong the di chuyen, lam bang vat lieu vng chac, khong trong suot, va phai ong kn e tranh toi a moi nguy c pham thanh. [124] Nen lam phep nha tam trc khi dung trong phung vu, theo nghi thc mo ta trong Nghi thc Ro-ma. [125]

315. V ly do dau ch, khong nen at nha tam lu gi Mnh Thanh Chua tren ban th ni c hanh Thanh Le. [126]

Do o, tuy theo quyet nh cua Giam Muc giao phan, nen at nha tam

a.      Hoac trong cung thanh, ngoai ban th dang le, mien la tng hp vi hnh dang va ni chon, khong loai tr tren ban th cu khong con c dung e c hanh.

b.      Hoac trong mot phong thch hp cho s th phng rieng va cau nguyen cua tn hu, [127] dnh lien vi nha th va de thay oi vi giao dan.

316. Theo thoi quen truyen thong, gan nha tam phai co mot ngon en rieng chay sang thng xuyen, ot bang dau hay sap, e ch va ton knh s hien dien cua Chua Ki-to. [128]

317. ng quen cac ieu khac do luat quy nh ve viec lu gi Mnh Thanh Chua. [129]

Cac anh tng thanh

318. Trong Phung vu tran gian, Hoi Thanh tham d, nem trc Phung vu tren tri, c c hanh trong thanh o Gie-ru-sa-lem, ni Hoi Thanh la l khach ang tien ve, o Chua Ki-to ang ng ben hu Thien Chua, va khi knh nh cac Thanh, Hoi Thanh hy vong c thong phan va oan tu vi cac ngai. [130]

Do o, theo truyen thong rat co knh trong Hoi Thanh, c phep at cac anh tng Chua, c Trinh N Ma-ri-a, va cac Thanh trong cac thanh ng e tn hu ton knh. [131] Cac anh tng ay phai c bo tr trong thanh ng sao cho cac tn hu c dan dat en cac mau nhiem c tin c c hanh ay. Nhng phai lieu sao cho cac anh tng o ng nhieu qua va c bo tr the nao e tn hu khoi chia tr khi tham d nhng le nghi. [132] Moi v thanh ch nen co cung mot anh tng. Cach chung, trong viec trang tr va sap xep thanh ng, viec at cac anh tng phai lu tam en long ao c cua toan the cong oan va ve ep cung gia tr cua cac anh tng.


Chng VI

NHNG G CAN PHAI CO E C HANH THANH LE

 

I.    BANH VA RU LE

319. Noi gng Chua Ki-to, Hoi Thanh luon dung banh va ru co pha chut nc e c hanh ba tiec cua Chua.

320. Banh le phai la banh mien thuan tuy, mi lam, va theo truyen thong xa cua Hoi Thanh La-tinh, phai la banh khong men.

321. Tnh cach dau ch oi chat lieu dung khi c hanh Thanh Le phai thc s c coi la cua an. Vay, du o la th banh khong men va lam theo hnh thc co truyen, phai lam banh le the nao, e trong Thanh Le co giao dan tham d, v t te co the be banh o ra nhieu phan va phan phat cho t la mot so tn hu rc. Tuy nhien, khong loai tr nhng banh le nho, khi so ngi rc le va nhng ly do muc vu khac oi hoi. C ch be banh, a tr nen ten goi b tch Thanh The i cac Tong o, se bieu lo ro ret hn hieu lc va tam quan trong cua dau ch s hiep nhat gia moi ngi trong mot tam banh, va dau ch c bac ai, bi v mot tam banh c phan phat gia anh em.

322. Ru dung trong Thanh Le phai la ru nho (x. Lc 22,18), t nhien va nguyen chat, ngha la khong pha tron chat g khac.

323. Phai can than lo lieu sao cho banh va ru le c gi trong tnh trang tot, ngha la ru khong ra chua va banh khong b h hong hay qua cng, en noi kho be.

324. Neu sau truyen phep hay luc rc le, v t te mi nhan ra khong phai ru c rot, ma la nc, th hay o nc o trong mot bnh, roi rot ru va nc vao chen thanh, oc phan trnh thuat lien quan en truyen phep chen, ma truyen phep ru o, khong buoc truyen phep banh lan na.

 

II.  CAC VAT DUNG PHUNG VU NOI CHUNG

325. Cung nh oi vi viec xay dng thanh ng, Hoi Thanh chap nhan my thuat va tnh a phng trong viec che tao cac vat dung phung vu, va tiep nhan nhng cach thch nghi hp vi nao trang va truyen thong moi dan toc, mien la chung ap ng vi muc tieu s dung ma cac vat dung thanh nham ti. [133]

Ve van e nay, phai chu trong tnh cach n s trang nha, la ieu luon i oi vi my thuat ch thc.

326. Khi chon la chat lieu e lam cac vat dung thanh, th ngoai nhng chat lieu truyen thong, co the chap nhan nhng chat lieu c coi la trang nha, ben vng, theo quan iem thi ai chung ta va thch hp tot vi viec s dung thanh. Hoi ong Giam Muc se phan quyet ve van e nay cho moi mien.

 

III. CAC BNH THANH

327. Trong cac vat dung can phai co e c hanh Thanh Le, cac bnh thanh phai c at biet ton trong, va trong so o, co chen thanh va a thanh, dung e dang, truyen phep va rc banh ru.

328. Cac bnh thanh phai c lam bang kim loai quy. Neu c che t kim loai co the b r set hay kem hn vang, th pha trong cac bnh phai c ma vang.

329. Tuy theo phan quyet cua Hoi ong Giam Muc, c Toa Thanh ra van ban cong nhan, cac bnh thanh co the c lam bang nhng chat lieu khac vng ben va cao quy theo anh gia chung cua a phng, v du: nga hay vai th go cng, mien la thch hp cho viec s dung thanh. Trong trng hp nay luon luon nen chon chat lieu khong de v hay h hong. ieu nay ac biet ap dung cho cac bnh ng Mnh Thanh, nh a, bnh, hop, mat nhat v.v..

330. Ve chen thanh va cac bnh ng Mau Chua, phan cha ng phai lam bang chat lieu khong tham thau. Con phan chan th co the lam bang chat khac ben chac va xng ang.

331. a ng banh thanh nen lam kha ln e co the at vao o banh cho v t te, pho te, cac ngi giup khac va tn hu.

332. Ve hnh dang cac bnh thanh, cac nghe nhan che tao theo cach thch ang, ap ng cac thong tuc cua a phng, mien la thch hp vi viec s dung thanh ma chung nham ti, va phan biet ro vi nhng bnh thong dung.

333. Viec lam phep cac bnh thanh phai theo nghi thc trong cac sach phung vu. [134]

334. Nen gi thoi tuc lam mot gieng thanh trong phong thanh. e o vao ay nc ra bnh thanh va nc ra cho banh thanh ri (x. n. 280).

 

IV. PHAM PHUC THANH

335. Trong Hoi Thanh, la Than the Chua Ki-to, cac chi the khong thi hanh cung mot phan vu nh nhau. Khi c hanh Thanh Le, s khac biet gia cac phan vu c to lo ra ben ngoai bang s khac biet cac pham phuc thanh, chung la dau ch cho biet phan vu rieng cua tha tac vien. Tuy nhien cac pham phuc thanh cung nen gop phan tang ve ep cua hanh vi thanh. Pham phuc cua v t te, pho te va tha tac vien giao dan phai c lam phep theo nghi thc. [135]

336. Pham phuc cho moi tha tac vien co chc thanh hay co tha tac vu thuoc bat c cap bac nao la ao trang dai co day thac lng, ngoai tr ao c may dnh lien vi than the nen khong can day. Trc khi mac ao alba, neu no khong che kn ao thng xung quanh co, th dung khan vai. Khong c thay the ao alba bang ao cac phep, cung khong c mac mot ao dai ti got thay cho ao alba, khi phai mac ao le hay ao pho te, hoac, theo luat, ch mang co day stola ma khong co ao le hay ao pho te.

337. Pham phuc rieng cua v chu te trong Thanh Le va nhng hanh vi thanh co lien quan trc tiep en Thanh Le, la ao le mac ngoai ao alba va day stola, neu luat phung vu khong nh khac i.

338. Pham phuc rieng cho pho te la ao dalmatica, mac ngoai ao alba va day stola; tuy nhien co the bo ao dalmatica v ly do can thiet hay v cuoc le t long trong.

339. Thay giup le, oc sach, va cac ngi giup giao dan khac co the mac ao alba hay ao nao khac c Hoi ong Giam Muc chap thuan hp phap cho tng mien.

340. V t te mang day stola xung quanh co va ru xuong ngc, con pho te th mang cheo t vai trai ngang trc ngc sang ben phai than the, va c kep gi o.

341. Ao choang c v t te mac khi rc kieu hay cac hanh vi thanh khac, theo luat ch o cua cac nghi thc o.

342. Ve hnh dang cua pham phuc thanh, Hoi ong Giam Muc co the xac nh va e ngh vi Toa Thanh nhng thch nghi ap ng vi cac nhu cau va thoi tuc cua tng mien. [136]

343. e lam cac pham phuc thanh, ngoai nhng chat lieu truyen thong, co the dung si t nhien co san a phng, va nhng si nhan tao khac, ap ng vi pham gia cua hanh vi thanh va nhan vat. Hoi ong Giam Muc phan quyet ve chuyen nay. [137]

344. Nen biet la ve ep va s trang nha cua pham phuc khong he tai nhieu trang tr nh them vao, nhng tai chat lieu va hnh dang. Cac trang tr phai mang nhng hnh dung hay bieu tng ch ve y ngha cua c hanh phung vu, phai loai bo nhng trang tr bat xng vi y ngha nay.

345. Cac mau sac khac nhau cua pham phuc nham dien ta cach hu hieu va ra ben ngoai khi th ac tnh cua cac mau nhiem c tin c c hanh, khi th y ngha cua i song ki-to giao, theo dien tien cua nam phung vu.

346. Ve mau sac cua pham phuc thanh, nen gi thoi quen truyen thong sau ay:

a.      Mau trang c dung trong Than vu va Thanh Le mua Phuc Sinh va mua Giang Sinh, trong cac le knh Chua, ngoai tr cuoc Thng Kho cua Ngi, cac le knh c Trinh N Ma-ri-a, cac Thien Than, cac Thanh khong t ao, le trong knh Cac Thanh (1 thang 11), knh Gio-an Tay Gia (24/6), cac le knh thanh Gio-an Thanh s (27/12), Ngai Toa Phe-ro (22/2), thanh Phao-lo tr lai (25/1).

b.      Mau o c dung trong Chua Nhat Thng Kho va th Sau Tuan Thanh, Chua Nhat Hien Xuong, cac c hanh cuoc Thng Kho cua Chua, le cac Tong o va Thanh S, va le cac Thanh T ao.

c.       Mau xanh dung trong Than vu va Thanh Le mua Quanh Nam.

d.      Mau tm dung trong mua Vong va mua Chay. Co the dung trong cac nghi thc phung vu va Thanh Le cau cho ngi qua i.

e.       Mau en co the dung trong le cau cho ngi qua i, au co thoi quen nay.

f.        Mau hong co the dung trong Chua Nhat Gaudete (III Mua Vong) va Laetare (IV Mua Chay), au co thoi quen nay.

Tuy nhien, Hoi ong Giam Muc co the quy nh va e trnh cho Toa Thanh cac thch nghi ve mau sac phung vu ap ng vi nhu cau va nao trang cua dan chung.

347. Trong cac le nghi thc, dung mau rieng cua le, hay mau trang hay mau le hoi; con cac le tuy nhu cau th dung mau cua ngay hom o hay mau cua mua hay mau tm, neu co tnh cach thong hoi (x. nn. 31,33,38); cac le tuy y th dung mau thch hp vi le c hanh, hay mau cua ngay hom o hoac mau cua mua.

 

V.  NHNG VAT DUNG KHAC
DUNG TRONG THANH NG

348. Ngoai cac bnh thanh va pham phuc thanh, ma chat lieu a c qui nh, nhng vat dung khac hoac c dung trong phung vu [138] hoac c at trong thanh ng, phai xng ang va ap ng vi muc tieu ma moi vat dung nham ti.

349. Phai lu tam mot cach ac biet en cac sach phung vu, nhat la sach Tin Mng va sach Bai oc, v c dung e cong bo Li Chua va do o ang c ton knh ac biet. Trong c hanh phung vu, chung la dau ch va bieu tng cua nhng thc tai sieu nhien, nen phai xng ang, c trang hoang va ep e.

350. Tren het, phai lu tam en nhng g co lien quan trc tiep en ban th va c hanh Thanh Le, nh thanh gia ban th va thanh gia cam khi rc kieu.

351. Phai het sc co gang e trong ca nhng vat dung t quan trong, cac oi hoi ve nghe thuat c bao am, luon phoi hp s n s trang nha vi net thanh tu.


Chng VII

VIEC LA CHON THANH LE
VA CAC PHAN THANH LE

 

352. Hieu qua muc vu cua Thanh Le se gia tang nhieu, neu cac ban van bai oc, li nguyen va bai ca ap ng thoa ang, het sc co the, vi cac nhu cau va s chuan b tam hon, cung nh nao trang cua nhng ngi tham d. o la ieu co the at c neu biet s dung cach thch ang quyen han rong rai trong viec la chon c noi en sau ay.

V the, trong viec to chc Thanh Le, v t te phai lu y en li ch thieng lieng chung cua dan Chua, hn la s thch rieng. Hn na, khi chon la cac phan, ngai nen nh can phai thc hien vi s thuan y cua nhng ngi co gi mot phan vu nao o trong viec c hanh, ke ca giao dan, trong nhng g trc tiep lien quan ti ho.

V co the rong rai la chon cac phan Thanh Le, nen trc khi c hanh, thay pho te, cac oc vien, ngi hat thanh vnh, ca trng, ngi dan le, ca oan, moi ngi can biet ro ban van lien quan en phan vu mnh, va ng e xay ra tnh trang gap au hay o. Cac nghi thc c sap xep va dien tien cach hai hoa giup ch nhieu cho tam tr giao dan tham d Thanh Le.

 

I.    VIEC LA CHON THANH LE

353. Ve cac le trong, v t te phai theo lch cua thanh ng ni c hanh.

354. Ve cac Chua Nhat, cac ngay Mua Vong, Mua Giang Sinh, Mua Chay, Mua Phuc Sinh, cac le knh va le nh buoc:

a.      Neu Thanh Le c c hanh co giao dan tham d, th v t te theo lch cua thanh ng ni c hanh;

b.      Neu Thanh Le c hanh khong co giao dan, v t te co the chon hoac lch cua thanh ng hoac lch rieng.

355. Ve cac le nh t do:

a.      Trong cac ngay Mua Vong t 17 en 24 thang 12, cac ngay Bat Nhat Giang Sinh va cac ngay Mua Chay, tr th T le Tro, va Tuan Thanh, phai dang le theo ngay phung vu. Ve le nh co trong lch chung ri vao cac ngay ay, co the oc li nguyen nhap le, ngoai tr th T le Tro va cac ngay Tuan Thanh. Trong cac ngay trong tuan Mua Phuc Sinh, co the c hanh toan bo le nh cac Thanh.

b.      Trong cac ngay Mua Vong trc 17 thang 12, cac ngay mua Giang Sinh t 2 thang 1 va cac ngay Mua Phuc Sinh, co the chon hoac le theo ngay, hoac le ve v Thanh, hay ve mot trong cac v Thanh c nh, hoac le ve mot v Thanh c ghi trong so bo cac Thanh vao ngay ay.

c.       Trong nhng ngay Mua Quanh Nam, co the chon hoac le theo ngay, hoac le nh t do nham vao ngay ay, hoac le ve v thanh c ghi trong so bo cac Thanh vao ngay ay, hoac le cho cac nhu cau hay le ngoai lch.

Neu c hanh Thanh Le co giao dan, v t te phai chu y ng bo thng xuyen qua va khong co ly do chnh ang cac bai oc cua nhng ngay trong tuan, c ch nh trong sach Bai oc, v Hoi Thanh muon don cho giao dan ban tiec Li Chua phong phu hn. [139]

Cung v le ay, ch nen c hanh le cau cho nhng ngi qua i cach chng mc, v bat c Thanh Le nao cung c dang cau cho ke song va ngi qua co, va kinh Ta n luon nh en cac ke qua i.

Ni nao giao dan thch c hanh le nh t do knh c Trinh N Ma-ri-a hay cac Thanh, th nen thoa man long ao c chnh ang cua ho.

Khi c phep chon gia le nh ghi trong lch chung va le nh trong lch giao phan hay dong tu, th nen chon le nh rieng, neu bac le bang nhau va truyen thong a quen nh vay.

 

II.  VIEC LA CHON CAC PHAN THANH LE

356. Khi chon cac ban van thuoc cac phan khac nhau cua Thanh Le, ve Mua hay ve cac Thanh, phai theo cac qui tac sau ay.

Cac bai oc

357. Vao cac ngay Chua Nhat va le trong co ba bai oc trch t cac Ngon S, Tong o va Tin Mng, nh o dan ki-to hu c day do ve tnh cach lien tuc cua cong trnh cu roi, theo nh y nh nhiem mau cua Thien Chua. Phai oc u va ung ba bai.

Cac le knh co hai bai oc. Tuy nhien, neu le knh c nang len ung theo luat thanh le trong, th them bai oc th ba lay t phan Chung.

Trong cac le nh cac Thanh, neu khong co cac bai oc rieng, th oc cac bai theo ngay. Trong vai trng hp, co e ngh cac bai oc thch hp, ngha la a ra anh sang mot kha canh ac biet cua i song thieng lieng hoac hoat ong cua v Thanh. Viec s dung cac bai oc nay khong bat buoc, ngoai tr khi ly do muc vu khuyen nen oc.

358. Trong sach Cac Bai oc cho ngay, trong suot nam ngay nao trong tuan cung co bai oc. Do o, thng ngay nao hay lay bai oc a ch cho ngay ay, tr phi gap le trong hay le knh, hay le nh co bai oc Tan c rieng, trong o co nhac en v Thanh c c hanh.

Tuy nhien, khi nao viec oc lien tuc trong tuan b ngat quang v mot le trong, le knh hay mot c hanh ac biet, v t te c phep tuy theo cach xep at cac bai oc trong ca tuan ma nhap nhng phan b bo vi nhng phan khac hoac quyet nh xem nen oc bai nao hn.

Trong cac Thanh Le cho nhng nhom ac biet, v t te c phep chon nhng bai oc ac biet thch hp vi c hanh hn, mien la lay t nhng ban van trong sach Cac Bai oc c phe chuan.

359. Ngoai ra, co s chon la ac biet cac ban van Thanh Kinh trong sach Cac Bai oc cho cac Thanh Le nghi thc, trong o co c hanh cac B Tch hay phu tch, hoac cho cac Thanh Le c c hanh cho nhng nhu cau nao o.

Cac sach Bai oc ay c to chc sao cho cac tn hu nh nghe Li Chua thch hp, se c hng dan nhan biet ay u hn mau nhiem ma ho tham d, va thuc ay ho yeu men Li Chua nong nan hn.

Do o, cac ban van c oc trong c hanh phai c xac nh da theo ly do muc vu va nang quyen c chon trong van e nay.

360. Co trng hp cung mot ban van co hnh thc dai va hnh thc ngan. Viec la chon gia hai hnh thc nay phai theo tieu chuan muc vu. Nen lu y en kha nang cua tn hu nghe bai oc dai hay bai oc ngan co ket qua hn, en kha nang cua ho nghe ban van c bo tuc nh bai giang giai thch.

361. Khi co nang quyen chon gia mot ban van va ban van khac c xac nh roi, hoac ban van khac con e t do, th phai chu y en li ch cua cac ngi tham d. Chon ban van au tien, v de hn hay thch hp hn vi cong oan ang tap hop, hoac chon ban van thay the, c ch nh cho mot c hanh nao o v thch ang hn, hoac ban van th ba c e cho t do, tuy theo li ch muc vu khuyen nen theo chon la nao.

ieu tren co the xay ra trong trng hp cung mot ban van c e ngh oc trong hai ngay gan nhau, chang han ngay Chua Nhat va ngay tiep theo, hoac trng hp co noi e ngai mot ban van nao o co the gay ra kho khan trong mot cong oan tn hu nao o. Tuy nhien, trong viec chon la cac ban van Thanh Kinh, phai tranh loai bo thng xuyen mot so phan cua Thanh kinh.

362. Ngoai nang quyen la chon nhng ban van thch hp hn nh a noi tren, cac Hoi ong Giam Muc co nang quyen, trong nhng trng hp ac biet, a ra nhng thch nghi lien quan en cac bai oc, mien la phai gi luat chon cac ban van trong sach Cac Bai oc c phe chuan ung luat.

Cac li nguyen

363. Trong bat c Thanh Le nao, neu khong ghi chu cach khac, ch c oc cac li nguyen cua le o.

Trong cac le nh cac Thanh, v t te oc li nguyen nhap le rieng hoac, neu khong co, th lay trong phan Chung phu hp. Cac li nguyen tren tien le va hiep le, neu khong co rieng, th lay trong phan Chung hoac trong ngay theo Mua luc o.

Trong nhng ngay trong Mua Quanh Nam, ngoai nhng li nguyen cua Chua Nhat lien trc, co the lay hoac nhng li nguyen cua Chua Nhat khac Mua Quanh Nam, hoac mot trong nhng li nguyen cho cac nhu cau khac nhau, co ghi trong sach Le. Tuy nhien, luon luon c phep ch lay li nguyen nhap le cua cac le ay ma thoi.

Bang cach tren, ngi ta co nhieu ban van e nuoi dng kinh nguyen cua tn hu cach phong phu hn.

Tuy nhien, trong nhng Mua chnh trong nam, a co s thch ng nay roi nh cac li nguyen rieng cua Mua, co san trong Sach Le cho moi ngay.

Kinh Nguyen Thanh The

364. Sach Le Ro-ma co nhieu li tien tung, giup cho viec ta n trong Kinh Nguyen Thanh The c bieu lo bang nhieu cach khac nhau va cac y ngha khac nhau cua mau nhiem cu o c sang to hn.

365. Viec la chon Kinh Nguyen Thanh the trong Le Qui phai theo nhng qui tac sau ay:

a.      Kinh Nguyen Thanh The I, hay con goi la Le Qui Ro-ma, la kinh co the dung luc nao cung c, nhng thch hp hn het trong nhng ngay co kinh Cung hiep thong rieng, hoac trong nhng Thanh Le co kinh Vay, lay Cha, ay la le vat rieng, cung nh trong cac le knh cac Tong o va cac Thanh ma ten c neu trong Kinh Nguyen Thanh The nay, va trong cac ngay Chua Nhat, neu khong v ly do muc vu ma nen chon Kinh nguyen Thanh The III.

b.      Kinh Nguyen Thanh The II, v nhng ac iem rieng cua no, nen c dung trong cac ngay trong tuan, hoac trong nhng hoan canh ac biet. Mac du co li tien tung rieng, nhng cung co the oc vi nhng li tien tung khac, nhat la vi nhng li tien tung nhac lai van tat mau nhiem cu o, v du vi nhng li tien tung chung. Khi c hanh Thanh Le cau cho ngi qua co, co the dung cong thc rieng c tru lieu cho trc kinh Lay Cha, xin nh en.

c.       Kinh Nguyen Thanh The III co the c oc vi bat c li tien tung nao. Nen dung vao cac Chua Nhat va le knh. Neu oc Kinh Nguyen nay trong cac le cau cho ngi qua co, co the dung cong thc rieng cho ngi qua co, vao ung cho cua no, ngha la sau nhng li: Con nhng con cai Cha ang tan mac bon phng tri.

d.      Kinh Nguyen IV co li tien tung khong thay oi va trnh bay ay u hn ban tom lc lch s cu o. Co the dung Kinh Nguyen nay khi Thanh Le khong co li tien tung rieng, va trong cac Chua Nhat Quanh Nam. Trong Kinh Nguyen nay, do cau truc cua no, khong the xen vao cong thc rieng cau cho ngi qua co.

Cac bai hat

366. Nhng bai hat nam trong Le Qui, v du Lay Chien Thien Chua, th khong c thay the bang nhng bai hat khac.

367. Khi chon bai hat nam gia cac bai oc, va nhng bai hat luc nhap le, dang le pham, va hiep le, th phai gi nhng qui tac an nh cho cac phan o (x. nn. 40-41, 47-48, 61-64, 74, 87-88).Chng VIII

CAC THANH LE VA CAC LI NGUYEN TUY NHU CAU VA CAC THANH LE CAU CHO NGI QUA I

 

I. CAC THANH LE VA LI NGUYEN TUY NHU CAU

368. V phung vu cac b tch va phu tch nham thanh hoa ni cac tn hu c chuan b tot moi bien co trong i song nh n thanh phat xuat t mau nhiem Phuc Sinh, [140] va v Thanh Le la b tch cao trong nhat, nen Sach Le a tru lieu nhieu mau le va li nguyen, co the c dung trong cac dp khac nhau cua cuoc song ki-to hu, e cau nguyen cho cac nhu cau cua toan the gii hoac cua Hoi Thanh toan cau hay a phng.

369. Do viec co nang quyen chon la rong rai hn cac bai oc va cac li nguyen, nen ch dung nhng Thanh Le tuy nhu cau cach chng mc , ngha la ch dung khi thc s co nhu cau o.

370. Trong moi Thanh Le tuy nhu cau, tr phi c d lieu ro rang cach khac, c phep dung cac bai oc cua ngay, va cac bai ca nam gia cac bai oc, neu chung phu hp vi c hanh.

371. c ke vao so cac Thanh Le loai nay: cac Thanh Le nghi thc, Thanh Le cho cac nhu cau khac nhau va Thanh Le ngoai lch.

372. Cac Thanh Le nghi thc i lien vi viec c hanh cac b tch va phu tch. Cam c hanh cac Thanh Le nay trong cac Chua Nhat Mua Vong, Mua Chay, Mua Phuc Sinh, cac le trong, le cac ngay trong Bat Nhat Phuc Sinh, le cau cho cac tn hu qua i, le th T Tro va Tuan Thanh. Ngoai ra phai gi cac qui tac c trnh bay trong cac sach nghi thc hay trong chnh cac Thanh Le loai nay.

373. Cac le cho cac nhu cau c dung khi co nhng dp o xay ra, thnh thoang hay vao nhng thi ky nhat nh. Gii chc co tham quyen co the chon trong so cac le nay cac le khan nguyen, c Hoi ong Giam Muc an nh phai c hanh trong nam.

374. Khi xay ra mot nhu cau nghiem trong hay v li ch muc vu, Giam Muc giao phan co the ra lenh hay cho phep c hanh Thanh Le phu hp vao bat c ngay nao, ngoai tr cac le trong, Chua Nhat Mua Vong, Mua Chay va Phuc Sinh, le nh moi tn hu a qua i va th T Tro, Tuan Thanh.

375. Cac Thanh Le ngoai lch ve cac mau nhiem cua Chua hoac e ton knh c Trinh N Ma-ri-a, hay cac Thien Than hay mot v Thanh nao hay toan the cac Thanh co the c c hanh theo long ao c cua tn hu, vao cac ngay Mua Quanh Nam, ke ca khi co le nh t do. Tuy nhien, khong c c hanh, nh la le ngoai lch, cac le lien quan en cac mau nhiem cua cuoc i Chua hay cuoc i c Trinh N Ma-ri-a, tr le c Me Vo nhiem nguyen toi, v viec c hanh cac mau nhiem nay i lien vi dien tien nam phung vu.

376. Trong cac ngay co le nh bat buoc hay cac ngay Mua Vong cho en 16 thang 12, Mua Giang Sinh t 2 thang gieng, va Mua Phuc Sinh sau Bat Nhat Phuc Sinh, th cam cac le cho cac nhu cau khac nhau va le ngoai lch. Tuy nhien, neu co nhu cau thc s va li ch muc vu oi hoi, th trong c hanh vi giao dan co the dung le ap ng vi nhu cau hay li ch ay, tuy theo s phan oan cua v giam quan thanh ng hay cua chnh v chu te.

377. Trong cac ngay thuoc Mua Quanh Nam co le nh t do hay le ve ngay trong tuan, c phep c hanh bat c le cho nhu cau nao hay dung bat c li nguyen cho nhu cau nao, ngoai tr cac le nghi thc.

378. Cach ac biet, khuyen nen c hanh le nh c Ma-ri-a vao ngay th bay, v Phung Vu Hoi Thanh ton knh Me ang Cu The trc va tren tat ca cac Thanh. [141]

 

II.  CAC THANH LE CAU CHO NGI QUA I

379. Hoi Thanh dang hy le ta n Vt Qua cua Chua Ki-to cau cho nhng ngi qua i, e, nh s hiep thong gia moi chi the cua Chua Ki-to, ngi th nhan c n ch thieng lieng, ngi th co c niem an ui cay trong.

380. Trong cac Thanh Le cau cho ngi qua i, ng hang au la le an tang, c c hanh bat c ngay nao, tr ngay le trong buoc, th Nam Tuan Thanh, Tam Nhat Vt Qua va cac Chua Nhat Mua Vong, Mua Chay va Mua Phuc Sinh, ngoai ra phai gi tat ca nhng g luat buoc phai gi. [142]

381. Thanh le cau cho ngi qua i sau khi c tin bao t, hay luc mai tang, hay ngay gio au, co the c c hanh ca trong nhng ngay sau Bat Nhat Giang Sinh, cac ngay co le nh buoc hoac nhng ngay trong tuan khong phai th T Tro hoac Tuan Thanh.

Nhng le cau cho ngi qua i khac, con goi la cac le hang ngay, co the c c hanh trong cac ngay trong tuan Mua Thng Nien, ma trong nhng ngay nay ch co le nh t do hoac le trong tuan, mien la thc s ch le cho ngi qua i.

382. Trong le an tang thng nen co bai giang ngan, nhng phai tranh moi loai ieu van ca tung.

383. Khuyen khch cac tn hu, nhat la gia nh ngi qua co, tham d hy le Thanh The dang cho ngi qua co, ke ca rc le.

384. Neu Thanh Le an tang co kem theo nghi thc an tang, th sau khi oc li nguyen hiep le, bo nghi thc ket thuc, lam nghi thc pho dang cuoi cung, la nghi thc ch c c hanh khi co thi hai.

385. Trong viec sap xep va chon la cac phan cua Thanh Le cau cho ngi qua co, nhat la le an tang, la nhng phan co the thay oi (v du: cac li nguyen, bai oc, li nguyen cho moi ngi), phai co trc mat cac ly do muc vu lien quan en ngi chet, gia nh va nhng ngi hien dien. Ngoai ra, cac muc t cung can ac biet lu y en nhng ngi nhan dp le an tang co mat trong cac c hanh phung vu hay nghe Tin Mng, du ho khong phai la ngi cong giao hay la ngi cong giao khong bao gi hay hau nh khong bao gi tham d Thanh Le, hay xem ra a mat c tin. That vay, cac v t te la tha tac vien Tin Mng Chua Ki-to cho moi ngi.
Chng IX

CAC THCH NGHI THUOC QUYEN GIAM MUC
VA HOI ONG GIAM MUC

 

386. Viec soan thao Sach Le Ro-ma, c thc hien vao thi ai chung ta theo qui tac cua cac sac lenh cua Cong ong Chung Va-ti-ca-no II, luon lu tam lam sao cho moi tn hu, trong c hanh Thanh Le, co the tham d cach ay u, y thc va linh hoat, nh ban chat Phung Vu oi hoi, va nh cac tn hu, do than phan mnh, co quyen va co bon phan yeu cau. [143]

Tuy nhien, e cho viec c hanh ap ng cac qui tac va tinh than cua Phung Vu Thanh, Qui Che Tong Quat nay va Le Qui a ra vai thch ng va thch nghi, c giao cho s phan oan cua Giam Muc giao phan hay Hoi ong Giam Muc.

387. Giao Muc giao phan, vi t cach la ai t te cua oan chien mnh, t ngai xuat phat va tuy thuoc mot cach nao o s song cua cac tn hu mnh trong Chua Ki-to, [144] co nhiem vu co vo, ieu phoi va canh phong i song phung vu trong giao phan mnh. Trong Qui Che Tong Quat nay, ngai c giao cho viec ieu phoi ky luat ve ong te (x. n. 202), ban hanh cac qui tac ve phan vu tr giup v t te ni ban th (x. n. 107), ve viec phan phat rc le di hai hnh (x. n. 284), ve viec xay dng va bo tr thanh ng (x. n. 291-294). Nhng tren het ngai co bon phan phat trien tinh than phung vu thanh ni cac linh muc, pho te va giao dan.

388. Cac thch nghi, c noi en sau ay, can c xac nh vi s ieu hp rong ln ben trong Hoi ong Giam Muc, chieu theo luat.

389. Trc het, cac Hoi ong Giam Muc co tham quyen cho soan thao va phe chuan ban dch Sach Le Ro-ma trong tieng a phng e c dung trong lanh tho mnh, sau khi c Toa Thanh cong nhan.

Sach Le Ro-ma phai c phat hanh toan bo trong ban la-tinh hay trong ban dch a phng c phe chuan cach hp phap.

390. Cac Hoi ong Giam Muc qui nh cac thch nghi va, sau khi c Toa Thanh cong nhan, c a vao Sach Le. Viec thch nghi c lam trong nhng ieu c cho phep trong Quy Che Tong Quat nay va trong Le Qui Ro-ma, tc la:

-         C ch va ieu bo than the cua cac tn hu (xem tren, nn. 24, 43);

-         C ch ton knh oi vi ban th va sach Tin Mng (xem tren, n. 273);

-         Cac ban van bai ca nhap le, chuan b le pham va hiep le (xem tren, nn. 48, 74, 87);

-         Cac bai oc lay t Thanh Kinh trong nhng dp ac biet (xem tren, n. 362);

-         Hnh thc trao bnh an (xem tren, n. 82);

-         Cach thc rc le (xem tren, nn. 160-161, 284);

-         Chat lieu che tao ban th va cac vat dung thanh, nhat la cac bnh thanh, va chat lieu, hnh thc va mau sac cac pham phuc phung vu (xem tren, nn. 301, 329, 332, 342, 345-346, 349).

Cac Hng Dan va Huan Th muc vu, ma Hoi ong Giam Muc xet la can thiet, co the c a vao Sach Le Ro-ma, cho thch hp, sau khi c Toa Thanh cong nhan.

391. Cac Hoi ong Giam Muc phai lo sao cho ban dch cac ban van Thanh Kinh dung trong c hanh Thanh Le, c thc hien vi s can than ac biet. That vay, ngi ta trch t Thanh Kinh cac bai e oc va e dan giai trong bai giang, cung nh nhng thanh vnh e hat. Cung nh gi hng t Thanh Kinh ma xuat phat cac kinh, li nguyen, cong thc phung vu, ong thi nhng ong tac va cac bieu hieu cung nhan lay y ngha t Thanh kinh. [145]

Nen dung loi van ap ng vi s nhan thc cua tn hu va thch hp e c cong bo, tuy nhien phai gi nhng ac tnh cua nhng kieu noi khac nhau c dung trong cac sach Thanh Kinh.

392. Cac Hoi ong Giam muc cung can than thc hien viec dch cac ban van khac, e, tuy van gi c ban chat cua ngon ng mnh, y ngha cua ban van bang tieng la-tinh c chuyen at cach ay u va trung thanh. Khi thc hien viec nay, phai chu y en cac van the khac nhau c dung trong Thanh Le, nh li nguyen cua chu te, tien xng, tung ho, ap ca, khan nai kieu kinh cau, vv..

Hay luon nh dch cac ban van trc het khong phai e suy gam, nhng e cong bo hay hat trong hanh vi phung vu.

Nen dung li van thch hp vi cac tn hu trong vung, tuy nhien cung phai co pham chat thanh cao va van chng. Luon luon can thiet phai giang day ve y ngha Thanh Kinh va ki-to giao cua vai t va cau.

Trong nhng vung s dung cung mot ngon ng, nen a ra cung mot ban dch, trong mc o het sc co the, cho cac ban van phung vu, nhat la cac ban van Thanh Kinh va Le Qui. [146]

393. Phai chu y en vai tro cao ca cua hat ca trong c hanh, nh la thanh phan can thiet hay tron ven cua phung vu. [147] Cac Hoi ong Giam Muc co quyen phe chuan nhng giai ieu thch hp, nhat la cho cac ban van phan Thng Le, cho cac li ap va tung ho cua giao dan, va cho cac nghi thc ac biet xay ra trong nam phung vu.

Cac Hoi ong Giam Muc cung xet xem nen chap nhan hnh thc am nhac, giai ieu, nhac cu nao trong viec th phng thanh, v chung thch hp hay co the thch hp vi viec s dung thanh.

394. Moi giao phan nen co lch cua mnh va phan rieng cac Le. [148] Ve phan mnh, Hoi ong Giam Muc nen lam mot lch rieng, hay cung vi nhng Hoi ong Giam Muc khac, a ra mot lch co tham quyen ln hn, sau khi c Toa Thanh chap thuan.

Khi lam viec nay, phai duy tr het sc ngay Chua Nhat sao cho cac le knh, va cac c hanh khac khong c lan at ngay Chua Nhat, tr phi that s la rat quan trong. [149] Cung lo sao ng e nam phung vu c cong nhan bi sac lenh cua Cong ong Va-ti-ca-no II b che khuat bi cac yeu to th yeu.

Khi lam lch quoc gia, phai ghi cac ngay Cau Khan va Bon Mua, va co trc mat hnh thc va ban van e c hanh nhng ngay nay [150] va nhng ac iem rieng khac.

Khi phat hanh Sach Le, nen a nhng c hanh rieng cho toan the quoc gia hay lanh tho ln hn vao cho nhng c hanh cua lch chung, con nhng c hanh rieng cho vung hay giao phan th e vao phan Phu Luc ac biet.

395. Sau cung, neu s tham d cua cac tn hu va li ch thieng lieng cua ho oi hoi co nhng thay oi va thch nghi sau rong hn, hau c hanh thanh ap ng vi nao trang va truyen thong cua cac dan toc khac nhau, cac Hoi ong Giam Muc co the e ngh chung len Toa Thanh, theo ung qui tac cua so 40 Hien Che ve Phung Vu Thanh, e sau khi c Toa Thanh chap thuan, th a vao, nhat la oi vi cac dan toc va mi c rao giang Tin Mng. [151] Nen can than tuan gi nhng qui tac ac biet c a ra trong Huan Th Phung Vu Ro-ma va hoi nhap van hoa. [152]

Ve cach tien hanh trong van e nay, nen gi cac ieu sau ay:

Trc het, e ngh d kien phai c trnh bay chi tiet cho Toa Thanh, e, sau khi c nang quyen phai co, co the tien hanh soan thao cac thch nghi.

Sau khi cac e nghi nay c Toa Thanh chap thuan ung thu tuc, th thc hien cac th nghiem trong thi gian va ni chon qui nh. Neu, thi gian th nghiem a man, Hoi ong Giam Muc quyet nh theo uoi cac thch nghi ay, th e trnh hnh thc chn mui cua s viec len Toa thanh cu xet. [153]

396. Tuy nhien, trc khi thi hanh nhng thch nghi mi, nhat la sau rong hn, phai lo lieu het sc cho cac giao s va giao dan c huan luyen t te va viec nay phai tien hanh cach khon ngoan va trong trat t, cho cac nang quyen a d kien mang lai hieu qua, va cac qui tac muc vu, ap ng vi viec c hanh thieng lieng, c ap dung ay u.

397. Do o, phai gi nguyen tac theo o bat c mot Giao Hoi a phng nao phai ong tam nhat tr vi Giao Hoi toan cau khong nhng ve giao ly c tin va cac dau ch b tch, ma con ve cac thoi tuc a c chap thuan pho quat t thi cac Tong o va c lu truyen lien tuc; chung a c duy tr chang nhng e tranh cac sai lam, ma con e chuyen giao c tin toan ven, v luat cau nguyen cua Hoi Thanh ap ng vi luat c tin. [154]

Nghi Le Ro-ma tao thanh phan thanh cao cua kho tang phung vu va gia san cua Hoi Thanh Cong Giao, ma s phong phu giup ch cho Hoi Thanh toan cau, cho nen neu thieu se gay hai nghiem trong.

Nghi Le nay theo dong cac the ky khong nhng a phuc vu cho cac thc hanh phung vu xuat phat t thanh Ro-ma, ma con du nhap cach sau xa, co to chc va hoa hp cac thc hanh phung vu khac, phat sinh t nhng tap tuc va nang khieu cua cac dan toc khac nhau va cua cac Hoi Thanh rieng a dang Tay phng cung nh ong phng, va nh vay at c mot tnh cach sieu vt gii vung. Trong thi ai chung ta, can tnh va cach dien ta thong nhat cua Nghi Le nay c gap thay trong cac ban mau cua cac sach phung vu c ban bo do quyen cua c Giao Hoang va trong cac sach phung vu tng ng c cac Hoi ong Giam Muc chap thuan cho lanh tho mnh va c Toa Thanh nhn nhan. [155]

398. Qui tac do Cong ong Va-ti-ca-no II a ra, theo o khong c lam cac oi mi trong cai to phung vu neu li ch that s va chac chan cua Hoi Thanh khong oi hoi nh the, va phai can trong e cho nhng hnh thai mi c trien n, mot cach nao o, co he thong t nhng hnh thai san co, [156] qui tac o cung phai c ap dung cho chnh viec hoi nhap van hoa cua Nghi Le Ro-ma. [157] Ngoai ra, viec hoi nhap van hoa oi hoi phai co nhieu thi gian, e truyen thong phung vu ch thc khong b lam ton hai cach voi va va bat can.

Hn na, yeu cau hoi nhap van hoa khong he nham en viec tao ra nhng gia nh nghi le mi, nhng khao sat nhng oi hoi cua nen van hoa o e cac thch nghi c a vao Sach Le hay trong cac sach phung vu khac an khp, ch khong phai lam hai ac tnh cua Nghi Le Ro-ma. [158]

399. V the, Sach Le Ro-ma, du c s dung trong nhieu ngon ng khac nhau va trong s a dang cac tap tuc, [159] van phai c dung nh kh cu va dau ch sang ngi cua s toan ven va thong nhat cua Nghi Le Ro-ma. [160]


CHU THCH[1] CONG ONG CHUNG (CC) TRI-EN-TI-NO, Khoa XXII, 17/9/1562: Denz-Schonm. 1738-1759.

[2] CC VA-TI-CA-NO II, Sacrosanctum Concilium, n. 47; cf. Lumen Gentium, nn. 3, 28; Presbyterorum ordinis, nn. 2, 4, 5.

[3] Thanh le chieu Tiec Ly, li nguyen tien le. Cf. Sacramentarium Veronense, ed. I. C. Mohlberg, n.93.

[4] Cf. Kinh Nguyen Thanh The III.

[5] Cf. Kinh Nguyen Thanh The IV.

[6] CC VA-TI-CA-NO II, Sacrosanctum Concilium, nn. 7, 47; Presbyterorum ordinis, nn. 5, 18.

[7] Cf. PIUS XII, Humani generis, 12/8/1950: A.A.S. 42 (1950) pp. 570-571; PAULUS VI, Mysterium Fidei, 3/9/1965: A.A.S. 57 (1965) pp. 762-769; Solemnis Professio Fidei, 30/6/1968, nn. 24-26: A.A.S. 60 (1968) pp. 442-443; S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum Mysterium, 25/5/1967, nn. 3f, 9: A.A.S. 59 (1967) pp. 543, 547.

[8] CC TRID., Khoa XIII, 11/10/1551: Denz-Schonm. 1635-1661.

[9] CC VAT. II, Prebyterorum ordinis, n.2.

[10] CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n.11.

[11] Ibidem, n. 50.

[12] CC TRID., Khoa XXII, Doctr. de SS. Missae Sacrificio, cap. 8: Denz-Schonm. 1749.

[13] Ibidem, cap. 9: Denz-Schonm. 1759.

[14] Ibidem, cap 8: Denz-Schonm. 1749.

[15] CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n.33.

[16] Ibidem, n. 36.

[17] Ibidem, n. 52.

[18] Ibidem, n. 35, 3.

[19] Ibidem, n. 55.

[20] CC TRID., Khoa XXII, Doctr. de Missae Sacrificio, cap. 6: Denz-Schonm. 1747.

[21] CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 55.

[22] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 41; Lumen gentium, n. 11; Presbyterorum ordinis, nn, 2, 5, 6; Christus Dominus, n. 30; Unitatis redintegratio, n. 15; S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, 25/5/1967, nn. 3 e, 6: A.A.S. 59 (1967) pp. 542, 544-545.

[23] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 10.

[24] Cf. ibidem, n. 102.

[25] Cf. CC VAT. II, Presbyterorum ordinis, n. 5; Sacrosanctum Concilium, n. 10.

[26] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, nn. 14, 19, 26, 28, 30.

[27] Cf. ibidem, n. 47.

[28] Cf. ibidem, n. 14.

[29] Cf. ibidem, n. 41.

[30] CC VAT. II, Presbyterorum ordinis, n.13; Codex Iuris Canonici (CIC), can. 904.

[31] CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 59.

[32] Ve cac c hanh Thanh Le ac biet, phai gi ieu c an nh: cf. Ve Thanh Le cho nhng nhom ac biet: S. CONGR. PRO CULTU DIVINO, Instr. Actio pastoralis, 15/5/1969: A.A.S. 61 (1969) pp. 806-811; ve Thanh Le cho tre em: Directorium de Missis cum pueris, 1/11/1973: A.A.S. 66 (1974) pp. 30-46; ve cach lien ket Gi Kinh vi Thanh Le: Institutio generalis de Liturgia Horarum, nn. 93-98; ve cach lien ket viec lam phep va at anh tng c Trinh N Maria vi Thanh Le: RITUALE ROMANUM, De benedictionibus, Praenotanda n. 28; Ordo coronandi imaginem beatae Mariae Virginis, nn. 10 et 14.

[33] Cf. CC VAT. II, Christus Dominus, n.15; Sacrosanctum Concilium, n. 41.

[34] Cf. CC Sacrosanctum Concilium, n. 22.

[35] Cf. nhat la CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, nn. 23, 25; PAULUS VI, Const. Ap. Missale Romanum.

[36] CONGR. DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. Varietates legitimae, 25/1/1994: A.A.S. 87 (1995) pp. 288-314.

[37] Cf. CC VAT. II, Presbyterorum ordinis, n. 5; Sacrosanctum Concilium, n. 33.

[38] Cf. CC TRID., Khoa XXII, Doctr. de SS. Missae Sacrificio, cap. 1: Denz-Schonm. 1740; cf. PAULUS VI, Sollemnis professio fidei, 30/6/1968, n. 24: A.A.S. 60 (1968) p. 442.

[39] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 7; PAULUS VI, Litt. Enc. Mysterium Fidei, 3/9/1965: A.A.S. 57 (1965) p.764.

[40] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 56.

[41] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, nn. 48, 51; Dei Verbum, n. 21; Presbyterorum ordinis, n. 4.

[42] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, nn. 7, 33, 52.

[43] Cf. ibidem, n. 33.

[44] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Musicam sacram, 5/3/1967, n.14: A.A.S. 59 (1967) p. 304.

[45] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, nn. 26-27; S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, 25/5/1967, n. 3d: A.A.S. 59 (1967) p. 542.

[46] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 30.

[47] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Musicam sacram, 5/3/1967, n. 16a: A.A.S. 59 (1967) p. 305.

[48] S. AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 336, 1: PL 38, 1472.

[49] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Musicam sacram, 5/3/1967, nn. 7, 16: A.A.S. 59 (1967) pp. 302, 305.

[50] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 116; cf. ibidem, n. 30.

[51] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 54; cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Inter Oecumenici, 26/9/1964, n. 90: A.A.S. 56 (1964) p. 897; Instr. Musicam sacram, 5/3/1967, n. 47: A.A.S. 59 (1967) p. 314.

[52] Cf. CC VAT. II, Sacrosamctum Concilium, n. 34; cf. etiam n. 21.

[53] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 30.

[54] Cf. ibidem n. 40; cf. CONGR. DE CULTU ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. Varietates legitimae, 25/1/1994, n. 41: A.A.S. 87 (1995) p. 304.

[55] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 30; cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Musicam sacram, 5/3/1967, n. 17: A.A.S. 59 (1967) p. 305.

[56] Cf. IOANNES PAULUS II, Litt. Ap. Dies Domini, 31/5/1998, n. 50: A.A.S. 90 (1998) p. 745.

[57] Cf. infra [in ipso Missali].

[58] Cf. TERTULLIANUS, Adversus Marcionem, IV, 9: PL 2, 376A; ORIGENES, Disputatio cum Heracleida, n. 4, 24; SC 67, p. 62; Statuta Concilii Hipponensis Breviata, 21: CCSL 149, p. 39.

[59] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 33.

[60] Cf. ibidem, n. 7.

[61] Cf. ibidem, n. 51.

[62] Cf. IOANNES PAULUS II, Litt. Ap. Vicesimus quintus annus, 4/12/1988, n. 13: A.A.S. 81 (1989) p. 910.

[63] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 52; cf. CIC, can. 767 #1.

[64] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Inter Oecumenici, 26/9/1964, n. 54: A.A.S. 56 (1964) p. 890.

[65] Cf. CIC, can. 767 #1; PONT. COMM. CODICIS IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, respons. ad dubium circa can. 767 #1: A.A.S. 79 (1887), p. 1249; Huan th lien thanh bo ve nhng van e lien quan en s cong tac cua giao dan vao tha tac vu t te, Ecclesiae de mysterio, 15/8/1997, art. 3: A.A.S. 89 (1997), p. 864.

[66] Cf. ibidem, n. 53: A.A.S. 56 (1964) p. 890.

[67] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 53.

[68] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Inter Oecumenici, 26/9/1964, n. 56: A.A.S. 56 (1964) p. 890.

[69] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 47; S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, 25/5/1967, nn. 3a, b: A.A.S. 59 (1967) pp. 540-541.

[70] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Inter Oecumenici, 26/9/1964, n. 91: A.A.S. 56 (1964) p. 898; Instr. Musicam sacram, 5/3/1967, n. 24: A.A.S. 59 (1967) p. 554.

[71] CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 48; S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, 25/3/1967, n. 12: A.A.S. 59 (1967) pp. 548-549.

[72] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium , n. 48; Presbyterorum ordinis, n. 5; cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, 25/3/1967, n. 12: A.A.S. 59 (1967) pp. 548-549.

[73] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, 25/5/1967, nn. 31,32: A.A.S. 59 (1967) pp. 558-559; S. CONGR. DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. Immensae caritatis, 29/1/1973, n. 2: A.A.S. 65 (1973) pp. 267-268.

[74] Cf. S. CONGR. SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, Instr. Inaestimabile donum, 3/4/1980, n. 17 (1980) p. 338.

[75] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 26.

[76] Cf. ibidem, n. 14

[77] Cf. ibidem, n. 28.

[78] CC VAT. II, Lumen gentium, nn. 26, 28; Sacrosanctum Concilium, n.42.

[79] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 26.

[80] Cf. Caeremoniale Episcoporum, nn. 175-186.

[81] Cf. CC VAT. II, Presbyterorum ordinis, n.2; Lumen gentium, n. 28.

[82] Cf. PAULUS VI, Litt. Ap. Sacrum diaconatus Ordinem, 18/6/1967: A.A.S. 59 (1967) pp. 697-704; PONTIFICALE ROMANUM, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconarum, editio typica altera, 1989, n. 173.

[83] CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 48; S. CONGR. RITUUM. Instr. Eucharisticum mysterium, 25/5/1967, n. 12: A.A.S. 59 (1967) pp. 548-549.

[84] Cf. CIC, can. 910 #2; Huan th lien Thanh Bo ve vai van nan lien quan viec giao dan cong tac vao tha tac vu cua cac t te, Ecclesiae de mysterio, 15/8/1997, art. 8: A.A.S. 89 (1997) p. 871.

[85] Cf. S. CONGR. DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. Immensae caritatis, 29/1/1973, n. 1: A.A.S. 65 (1973) pp. 265-266.

[86] CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 24.

[87] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Musicam sacram, 5/3/1967, n. 19: A.A.S. 59 (1967) p. 306.

[88] Cf. ibidem, n. 21: A.A.S. 59 (1967) pp. 306-307.

[89] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 22.

[90] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 41.

[91] Cf. Caeremoniale Episcoporum, nn. 119-186.

[92] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 42; S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, 25/5/1967, n. 26: A.A.S. 59 (1967) p. 555; CC VAT. II, Lumen gentium, n. 28; Presbyterorum ordinis, n. 5.

[93] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, 25/5/1967, n. 47: A.A.S. 59 (1967) p. 565.

[94] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, 25/5/1967, n. 26: A.A.S. 59 (1967) p. 555; Instr. Musicam sacram, 5/3/1967, nn. 16, 27: A.A.S. 59 (1967) pp. 305, 308.

[95] Cf. Huan th lien Thanh Bo ve vai van nan lien quan en viec cong tac cua giao dan vao tha tac vu cua t te, Ecclesiae de mysterio, 15/8/1997, art. 6: A.A.S. 89 (1997) p. 869.

[96] Cf. S. CONGR. PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, Instr. Inaestimabile donum, 3/4/1980, n.10: A.A.S. 72 (1980) p. 336; Huan th lien Thanh Bo ve vai van nan lien quan en viec cong tac cua giao dan vao tha tac vu cua t te, Ecclesiae de mysterio, 15/8/1997, art. 8: A.A.S. 89 (1997) p. 871.

[97] Cf. infra, Appendix, Nghi thc e c tha tac vien cho rc le.

[98] Cf. PAULUS VI, Litt. Ap. Ministeria quaedam, 15/8/1972: A.A.S. 64 (1972) p. 532.

[99] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 57; CIC, can. 902.

[100] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, 25/5/1967, n. 47: A.A.S. 59 (1967) p. 566.

[101] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, 25/5/1967, n. 47: A.A.S. 59 (1967) p. 565.

[102] Cf. BENEDICTUS XV, Const. Ap. Incruentum altaris sacrificium, 10/8/1915: A.A.S. 7 (1915) pp. 401-404.

[103] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, 25/5/1967, n. 32: A.A.S. 59 (1967) p.558.

[104] Cf. CC TRID. , Khoa XXI, 16/6/1562, Decr. de Communione eucharistica, capp. 1-3: Denz- Schonm. 1725-1729.

[105] Cf. ibidem, cap. 2: Denz-Schonm. 1728.

[106] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, nn. 122-124; Presbyterorum ordinis, n. 5; S. CONGR. RITUUM, Instr. Inter Oecumenici, 26/9/1964, n. 90: A.A.S. 56 (1964) p. 897; Instr. Eucharisticum mysterium, 25/5/1967, n. 24: A.A.S. 59 (1967) p. 554; CIC, can. 932 #1.

[107] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 123.

[108] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, 25/5/1967, n. 24: A.A.S. 59 (1967) p. 554.

[109] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, nn. 123, 129; S. CONGR. RITUUM, Instr. Inter Oecumenici, 26/9/1964, n. 13c: A.A.S. 56 (1964) p. 880.

[110] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 123.

[111] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 126; S. CONGR. RITUUM, Instr. Inter Oecumenici, 26/9/1964, n. 91: A.A.S. 56 (1964) p. 898.

[112] Cf. S.CONGR. RITUUM, Inter Oecumenici, 26/9/1964, nn. 97-98: A.A.S. 56 (1964) p. 899.

[113] Cf. ibidem, n. 91: A.A.S. 56 (1964) p. 898.

[114] Cf. ibidem.

[115] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Inter Oecumenici, 26/9/1964, n. 92: A.A.S. 56 (1964) p. 899.

[116] Cf. RITUALE ROMANUM, De Benedictionibus, Ordo benedictionis occasione data auspicandi novum ambonem, nn. 900-918.

[117] Cf. S. CONGR. RITUUM, Inter Oecumenici, 26/9/1964, n. 92: A.A.S. 56 (1964) p. 898.

[118] Cf. RITUALE ROMQNUM, De Benedictionibua, Ordo benedictio occasione data auspicandi novum cathedram seu sedem praesidentiae, nn. 880-899

[119] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Inter Oecumenici, 26/9/1964, n. 92: A.A.S. 56 (1964) p. 898.

[120] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 32.

[121] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Musicam sacram, 5/3/1967, n. 23: A.A.S. 59 (1967) p. 307.

[122] Cf. RITUALE ROMANUM, De benedictionibus, nn. 1052-1054.

[123] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, 25/5/1967, n. 54: A.A.. 59 (1967) P. 568; Instr. Inter Oecumenici, 26/9/1964, n. 95: A.A.S. 56 (1964) p. 898.

[124] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, 25/5/1967, n. 52: A.A.S. 59 (1967) p. 568; Instr. Inter Oecumenici, 26/9/1964, n. 95: A.A.S. 56 (1964) p. 898; S. CONGR. DE SACRAMENTIS, Instr. Nullo umquam tempore, 28/5/1938, n. 4: A.A.S. 30 (1938) pp. 199-200; RITUALE ROMANUM, De sacra Communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam, editio typica 1973, nn. 10-11.

[125] Cf. RITUALE ROMANUM, De benedictionibus, Ordo benedictionis data auspicandi novum tabernaculum eucharisticum, nn. 919-929.

[126] Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, 25/5/1967: A.A.S. 59 (1967) p. 569.

[127] S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, 25/5/1967: A.A.S. 59 (1967) p. 568; RITUALE ROMANUM, De sacra Communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam, editio typica, n. 9; CIC, can. 938 #2; IOANNES PAULUS II, Epist. Dominicae Cenae, n. 3: A.A.S. 72 (1980) pp. 117-19.

[128] Cf. CIC, can. 940; S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, n. 57; cf. RIRUALE ROMANUM, De sacra Communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam, n. 11.

[129] Cf. nhat la S. CONGR. DE SACRAMENTIS, Instr. Nullo umquam tempore, 28/5/1938: A.A.S. 30 (1938) pp. 198-207; CIC, can. 934-944.

[130] Cf. CC Sacrosanctum Concilium, n. 8.

[131] Cf. PONTIFICALE ROMANUM, Ordo Dedicationis ecclesiae et altaris, cap. IV, n. 10; RITUALE RIMANUM, De benedictionibua, Ordo ad benedicendas imagines quae fidelium venerqtioni publiae exhibentur.

[132] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 125.

[133] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 128.

[134] Cf. PONTIFICALE ROMANUM, Ordo Dedicationis ecclesiae et altaris, cap. VII, Ordo benedictionis calicis et patenae; RITUALE ROMANUM, De Benedictionibus, Ordo benedictionis rerum quae in liturgicis celebrationibus usurpantur.

[135] Cf. RITUALE ROMANUM, De Benedictionibus, Ordo benedictionis rerum quae in liturgicis celebrationibus usurpantur, n. 1070.

[136] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 128.

[137] Cf. ibidem.

[138] Ve viec lam phep cac o vat dung trong phung vu tai nha th, xem RITUALE ROMANUM, De Benedictionibus, pars III.

[139] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 51.

[140] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 61.

[141] Cf. CC VAT. II, Lumen gentium, n. 54; PAULUS VI, Adhort. Ap. Marialis cultus, 2/2/974, n. 9: A.A.S. 66 (1974) pp. 122-123.

[142] Cf. nhat la CIC, can. 1176-1185; va RITUALE ROMANUM, Ordo Exsequiarum, editio typica.

[143] Cf. CC VAT. II, Sacrosanctum Concilium, n. 14.

[144] Cf. ibidem, n. 41.

[145] Cf. ibidem, n. 24.

[146] Cf. ibidem, n. 36 #3.

[147] Cf. ibidem, n. 112.

[148] Normae Universales de Anno liturgico et de Calendario, nn. 48-51; cf. S. CONGR. PRO CULTU DIVINO, Instr. Calendaria particularia, 24/6/1970, nn. 4, 8: A.A.S. 62 (1970) pp. 652-653.

[149] CC Sacrosanctum Concilium, n. 106.

[150] Cf. Normae Universales de Anno liturgico et de Calendario, n. 46; cf. S. CONGR. PRO CULTU DIVINO, Instr. Calendaria particularia, 24/6/1970, n. 38: A.A.S. 62 (1970), p. 660.

[151] CC Sacrosanctum Concilium, nn. 37-40.

[152] CONGR. DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. Varietates legitimae, 25/1/1994, nn. 54, 62-69: A.A.S. 87 (1995) pp. 308-309, 311-313.

[153] Ibidem, nn. 66-68: A.A.S. 87 (1995) p. 313.

[154] Ibidem, nn. 26-27: A.A.S. 87 ( 1995) pp. 298-299.

[155] Cf. IOANNES PAULUS II, Litt. Ap. Vicesimus annus quintus, 4/12/1989, N. 16: A.A.S. 82 (1990) p. 912; cf. S. CONGR. DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. Varietates legitimae, 25/1/1994, nn. 2, 36: A.A.S. 82 (1990) pp. 288, 302.

[156] Cf. CC Sacrosanctum Concilium, n. 23.

[157] CONGR. DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. Varietates legitimae, 25/1/1994, n. 46: A.A.S. 87 (1995) p. 306.

[158] Cf. ibidem, n. 36: A.A.S. 87 (1995) p. 302.

[159] Cf. ibidem, n. 54: A.A.S. 87 (1995) pp. 308-309.

[160] Cf. CC Sacrosanctum Concilium, n. 38; PAULUS VI, Const. Ap. Missale Romanum.